Notícies

· Agenda

Instrucció Represa de les Activitats de la Fundació URV

Amb data 18 de Juny, la rectora de la Universitat Rovira i Virgili ha dictat una resolució sobre la represa gradual de les activitats en els centres i instal·lacions de la URV i la FURV per finalitzar el curs 2019-2020.

A partir del 22 de juny, el personal de la FURV podrà accedir als centres i instal·lacions de la URV i la FURV en què s'hagin de realitzar tasques relacionades amb les activitats de recerca, transferència, docència, gestió i administració que siguin necessàries.

L'accés a les instal·lacions estarà supeditat a l'organització i planificació prèvies necessàries a la reincorporació presencial per garantir les mesures de seguretat.

Per al personal de la Fundació URV que realitzi tasques de gestió i administració, es continuarà fomentant el teletreball. A fi de garantir les mesures de seguretat , cada responsable de departament o de grup, establirà un sistema d'organització que permeti mantenir l'activitat, poden articular sistemes semipresencials, combinant presencialitat i teletreball.

Respecte a les visites del personal aliè a la FURV i empreses contractistes, sempre que sigui possible, es potenciarà l'ús de la cita prèvia per evitar l'acumulació de persones.

Més informació:

Instrucció sobre la represa de la activitat de la Fundació URV
Decàleg de Confidencialitat
Sol·licitud d’accés a serveis bàsics imprescindibles de caràcter presencial
Instrucció sobre el teletreball Fundació URV