Convocatòria de beques de la Fundació URV

BEQUES D'ACCÉS ALS TÍTOLS PROPIS DE POSTGRAU:

MÀSTERS I DIPLOMES DE POSTGRAU, i ALTRES PROGRAMES FORMATIUS DE DURADA IGUAL O SUPERIOR A 30 ECTS

1.1. Objecte

El Centre de Formació Permanent de la Fundació URV, en endavant CFP-FURV, en compliment de l'article 29 de la Normativa de Formació Permanent de la URV, convoca beques, en règim de concurrència competitiva, amb l'objectiu de facilitar l'accés als estudis conduents a l'obtenció de títols propis de postgrau: màsters i diplomes de postgrau i d'altres programes formatius de durada i gual o superior a 30 ECTS, pel curs acadèmic 2021 -22.

Es convoquen un total de 36 beques, una per programa acadèmic, de l'oferta del catàleg de formació permanent de la URV. Queden exclosos els programes que gaudeixin d'aportació econòmica externa per part d'entitats alienes a l'organització del programa, i en els que l'ajut es destina a becar i/o minorar el preu de la matrícula.

De les 36 beques, 35 són per títols propis de postgrau aprovats pel Consell de Govern de la Universitat i 1 pel programa de formació en Sommelier Professional.  

Vegeu la relació dels títols dels programes formatius en l'annex 1. 

1.2. Beneficiaris

Aquestes ajudes s'adrecen a les persones inscrites en els programes de títols propis de postgrau i altres programes formatius de durada igual o superior a 30 ECTS, per al curs 2021-22, relacionats a l'annex 1, i acreditin una renda familiar no superior al tram 5 requerit per a l'accés a les beques d'equitat de la Generalitat de Catalunya. 

1.3. Quantia de la beca

D'acord amb els criteris establerts per la Comissió Acadèmica de Formació Permanent, ratificades pel Patronat de la Fundació URV de 4 de juny de 2021, s'estableix una quantia corresponent al 50% de l'import de la matrícula a satisfer, fins a un màxim de 1.000€. Aquesta quantia es detraurà de l'import total a pagar en concepte de matrícula.  

L'import de la beca tributa en la declaració de la renda de les persones físiques com a rendiments del treball. 

1.4. Convocatòria i termini de presentació de sol·licituds

El Centre de Formació Permanent de la Fundació URV publicarà la convocatòria el 7 de juny mitjançant la seva web i n'informarà als responsables acadèmics de cadascun dels programes i de les diferents unitats promotores.

Les bases de la convocatòria seran efectives a partir del 7 de juny.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 7 de juny i finalitza el 30 de setembre, i el 30 de novembre pels programes que comencin el primer trimestre de 2022.

Un cop exhaurit el termini de presentació de sol·licituds es publicarà a la pàgina web del CFP-FURV la llista provisional d'admesos i exclosos i s'informarà als exclosos el motiu pel qual ho són. Les esmenes a la documentació es podran presentar en un termini de 10 dies hàbils.

Exhaurits els 10 dies es farà pública a la pàgina web del CFP-FURV la llista definitiva d'admesos i exclosos.

Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran sota cap concepte.

1.5. Requisits i procediment de presentació de sol·licituds

 • Les persones que sol·licitin una de les beques, han d'estar inscrites i haver formalitzat la reserva de plaça de matrícula en un dels programes de títols propis de postgrau i programa formatiu de durada igual o superior a 30 ECTS, relacionats en l'annex 1; acreditar una renda familiar no superior al tram 5 requerit per a l'accés a les beques d'equitat de la Generalitat de Catalunya, i presentar el currículum vitae amb l'expedient acadèmic. Addicionalment, es podrà requerir la presentació d'altra documentació relacionada amb la seves circumstàncies socioeconòmiques que siguin necessàries per fonamentar la resolució.
   
 • No ser beneficiari/a de cap altre beca o ajut amb la mateixa finalitat.
   
 • No haver estat beneficiari/a de la beca de títols propis de postgrau d'un mateix programa acadèmic estructurat amb itinerari, màster i diploma de postgrau, o d'un programa formatiu de durada i gual o superior a 30 ECTS, impartit en diferents edicions.

Les sol·licituds s'han de presentar per correu electrònic adreçat a secretaria_furv(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat

A la sol·licitud cal acompanyar:

 • L'acreditació de la situació econòmica familiar mitjançant una còpia de les declaracions de renda de l'exercici 2020 de tots els membres de la unitat familiar. En cas que no estiguin obligats a presentar aquesta declaració, cal enviar una còpia del certificat d'imputacions de l'IRPF emès per l'Agència Tributària. Els alumnes estrangers ens hauran d'acreditar la situació econòmica familiar mitjançant documents equivalents.
   
 • L'acreditació de la situació d'atur en què estigui qualsevol membre de la unitat familiar en el moment de presentar la sol·licitud. En aquests casos, caldrà presentar l'acreditació de les quantitats que es percebin en concepte de prestació o subsidi d'atur, o l'acreditació de no percebre cap quantitat, si s'escau.
   
 • Certificat d'empadronament i convivència en el qual consten tots els membres de la unitat familiar.
   
 • L'acreditació dels resultats acadèmics mitjançant un certificat de notes dels estudis realitzats.
   
 • L'acreditació d'altres circumstàncies d'especial rellevància amb els certificats o declaracions pertinents.
   

Es podrà requerir a l'estudiant que aporti, qualsevol altra documentació que es consideri convenient per valorar la seva sol·licitud.

1.6. Criteris d'assignació de les beques

L'assignació de les beques es farà d'acord amb els següents criteris de puntuació.
 

Sobre un total de 100 punts:
 

- Un màxim de 50, sent el 50 la situació socioeconòmica més desfavorable.
 

- Un màxim de 35, sent el 35 el currículum més idoni en relació al títol propi de postgrau o programa formatiu pel qual es sol·licita la beca.
 

- Altres circumstàncies d'especial rellevància. Fins a un màxim de 15. Es valoren factors com els següents:

          · Discapacitat d'algun membre de la unitat familiar:

- Per cada membre que té una discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%: fins a 3 punts

- Per cada membre que té una discapacitat igual o superior al 65%: fins a 5 punts

· Discapacitat de l'estudiant, ponderada en funció del grau:

- Discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%: fins a 6 punts

- Discapacitat igual o superior al 65%: fins a 9 punts

· Estudiants amb fills/es al seu càrrec:

- Un fill: 2 punts

- Dos fills: 3 punts

- Més de dos fills: 4 punts

· Situacions familiars problemàtiques (ordres d'allunyament, maltractaments, acollida, etc.): fins a 9 punts

· Orfandat: fins a 9 punts

· Llar monoparental: fins a 3 punts

· Altres situacions especials que consideri la comissió de selecció: fins a 6 punts

Per avaluar correctament les circumstàncies socioeconòmiques i familiars, es podrà convocar les persones sol·licitants a una entrevista personal.

1.7. Resolució de la convocatòria

La resolució s'emetrà el 2 de novembre de 2021, i el 21 de desembre pels programes que comencin el primer trimestre de 2022.

Correspon al vicerectorat responsable dels títols propis de postgrau, resoldre sobre la concessió o denegació de les sol·licituds, i si s'escau, la resolució de les al·legacions presentades, així com, proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per sol·licituds de beca que no hagin estat atorgades.

Les resolucions seran notificades per escrit i mitjançant publicació a la web de la Fundació URV i de la URV, en el termini màxim de 10 dies hàbils posteriors a la data de la resolució.

El/la sol·licitant tindrà un termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, posteriors a la notificació de la resolució, per manifestar la renúncia o exposar les al·legacions que consideri oportunes.

Si no es reben al·legacions o una renúncia expressa durant el citat termini, les propostes s'entendran acceptades.

1.8. Renúncies

En el cas que es produeixi alguna renúncia, el vicerectorat responsable dels títols propis de postgrau podrà adjudicar la beca al candidat que correspongui segons la llista de reserva prioritzada.

1.9. Dades de caràcter personal

De conformitat amb el que disposa el Reglament 2016/649 Europeu de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem que les dades personals que ens facilita passaran a formar part del tractament "Gestió Acadèmica" responsabilitat de la Fundació URV amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió dels ajuts, d'acord al que s'exposa en aquesta convocatòria. Les seves dades seran tractades aplicant les mesures de seguretat de la normativa vigent i garantint la seva confidencialitat, el secret i la integritat. Les dades podran ser comunicades a la URV, amb la finalitat de de gestionar de forma correcta l'ajut sol·licitat i a les autoritats competents. Aquestes dades seran conservades sempre que es mantingui la relació així com les responsabilitats que es poden derivar.

Per aquests motiu li informem del tractament d'aquestes dades i la seva comunicació per tal de poder prestar el servei, així com de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: Av. Onze de Setembre, 112, 43202 Reus, o bé enviant-ho per correu electrònic a protecció.dades(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat

Així mateix podrà presentar una reclamació davant Autoritat Catalana de Protecció de dades, o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades d'aquesta entitat a proteccio.dades(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat

1.10. Disposició addicional

Correspon a la Comissió Acadèmica de Formació Permanent la interpretació de tot l'establert a les bases reguladores d'aquestes beques.

Annex

Oferta de programes de títols propis de postgrau de la URV: Màsters i Diplomes de Postgrau, 2021-22

Diploma de Postgrau en Salut Mental Col·lectiva

Diploma de Postgrau en Supervisió en l'Àmbit de l'Atenció a les Persones

Màster en Dret Duaner

Diploma de Postgrau en Dret Local

Diploma de Postgrau en Gestió, Control i Fiscalització Jurídica i Econòmica dels Ens Locals.

Diploma de Postgrau en Polítiques d'Habitatge

Diploma de Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes

Diploma de Postgrau en Règim Jurídic de l'Atenció a la Persona en Matèria Social

Màster en Direcció de Recursos Humans

Diploma de Postgrau en Recursos Humans
Itinerari Modular del Màster en Direcció de Recursos Humans

Màster en Direcció i Gestió d'Empreses (MBA)

Diploma de Postgrau en Lideratge

Diploma de Postgrau en STEAM per a Educació Infantil i Primària

Diploma de Postgrau en Tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement

Màster en Coaching del Desenvolupament Personal i Vulnerabilitat

Psicosocial

Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu

Diploma de Postgrau en Educació Psicomotriu i Desenvolupament Psicològic
Itinerari Modular del Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu

Diploma de Postgrau en Psicologia Perinatal

Diploma de Postgrau en Psicologia Jurídica i Forense

Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral

Diploma de Postgrau en Gestió de la Qualitat. ISO 9001

Itinerari Modular del Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral

Màster en Gestió de la Robòtica a l'Empresa

Diploma de Postgrau en l'Elaboració de Begudes Destil·lades i Licors

Diploma de Postgrau Interuniversitari en Gestió d'Empreses Vitivinícoles

Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

Diploma de Posgrado en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

Itinerari Modular del Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

Diploma de Posgrado en Corrección y Asesoramiento Lingüístico en Español

Màster en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria

Diploma de Postgrau en Indústria Cosmètica i Dermofarmàcia

Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen a la Comunitat

Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen amb Problemes de Salut

Diploma de Postgrau en Exercici Terapèutic, Prevenció i Readaptació de Lesions

Diploma de Postgrau en Dolor Miofascial

Diploma de Postgrau en Abordatge Integral a les Persones amb Ferides Complexes

Diploma de Postgrau en Pràctica Quirúrgica. Infermeria de Quiròfan

Programa formatiu de durada igual o superior a 30 ECTS, 2021-22

Curs de Sommelier Professional