Fundació URV

Pla d'igualtat

La Fundació URV (FURV) ha elaborat el seu segon Pla d'Igualtat (2017-2021) com a conseqüència del seu continu compromís amb l'establiment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes com un principi de comportament de l'organització. Les mesures per al foment de la igualtat s'han definit a partir d'un diagnòstic de situació que ha analitzat aspectes com la distribució d'homes i dones als diferents llocs de treball i nivells de responsabilitat, el foment d'una gestió organitzativa igualitària, les condicions laborals de dones i homes, la projecció d'una imatge no discriminatòria i l'ús d'un llenguatge no sexista, l'accés a la formació en igualtat o la retribució mitjana anual per sexe, entre altres qüestions.

Els àmbits sobre els quals s'estructura el Pla dissenyat comprenen sis eixos:

Eix 1: Formalització del compromís envers la igualtat d'oportunitats, visibilització del sexisme i sensibilització

  • Objectiu 1.1: Reforçar el compromís de la FURV amb l'equitat de gènere en els documents corporatius i estratègics.
  • Objectiu 1.2: Fomentar la sensibilització sobre el sexisme i procurar la implicació del personal en el Pla d'Igualtat.

Eix 2: Llenguatge no sexista i imatge igualitària

  • Objectiu 2.1: Reforçar l'ús del llenguatge no sexista i vetllar per un ús de les imatges no discriminatori en la comunicació corporativa.

Eix 3: Participació igualitària de dones i homes als llocs de treball i nivells de responsabilitat

  • Objectiu 3.1: Promoure la presència equilibrada de dones i homes als diferents àmbits i categories professionals.
  • Objectiu 3.2: Vetllar per la igualtat d'oportunitats en la promoció professional i en l'accés a càrrecs de responsabilitat.

Eix 4: Conciliació de la vida personal, familiar i laboral

  • Objectiu 4.1: Seguir facilitant una organització i gestió del temps de treball que possibiliti la conciliació i que fomenti la coresponsabilitat d'homes i dones en les tasques domèstiques i de cura.

Eix 5: Aplicació de la perspectiva de gènere a la prevenció de riscos laborals i la vigilància de la salut

  • Objectiu 5.1: Garantir la perspectiva de gènere en les activitats de prevenció de riscos laborals i donar-la a conèixer entre el personal.

Eix 6: Integració de la perspectiva de gènere en la política de qualitat, en els plans de formació contínua i en els serveis de la Furv

  • Objectiu 6.1: Incorporar la perspectiva de gènere en la política de qualitat.
  • Objectiu 6.2: Promoure la formació en matèria d'igualtat amb persepectiva de gènere, i fer un seguiment de les activitats d'emprenedoria considerant la variable sexe.