Fundació URV

Pla d'igualtat

La Fundació URV (FURV) ha elaborat el seu tercer Pla d'Igualtat (abril 2021- abril 2025) com a conseqüència del seu continu compromís amb l'establiment de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes com un principi de comportament de l'organització.  S'han establert unes mesures que es desenvoluparan amb les accions que es detallen a continuació  per tal de complir amb els objectius generals que se'n deriven del diagnòstic qualitatiu i quantitatiu realitzat sobre la plantilla. En el diagnòstic s'han valorant diferents aspectes com l'accés i selecció de l'organització, classificació professional, contractació, antiguitat, promoció, formació, la conciliació familiar, laboral i personal, salut laboral i prevenció de l'assetjament laboral i per raó de sexe.

Mesura 01

Acció: Establir una revisió anual de l'equilibri per sexes de la plantilla en general, i de tots els llocs i categories professionals, amb el compromís d'adoptar mesures d'acció positiva per a evitar desigualtats.

Objectiu: Aconseguir una presència el més equilibrada possible entre tots dos sexes en la plantilla de l'organització.

Mesura 02

Acció: Millorar els processos de selecció i promoció en igualtat que evitin la segregació vertical i horitzontal, per a assegurar un procés de selecció transparent per a l'ingrés en l'organització mitjançant la redacció i difusió no discriminatòria de les ofertes d'ocupació, actualitzant el Procediment de Selecció de Personal.

Objectiu: Mantenir i assegurar un procediment de selecció i accés en l'organització basat en criteris objectius i no discriminatoris en funció del sexe.

Mesura 03

Acció: Promoure les mesures d'acció positiva i consistents a contractar en igualtat de condicions i mèrits, tant a homes com dones, en llocs o categories i departaments, on la seva presència sigui minoritària o nul·la.

Objectiu: Mantenir i assegurar un procediment de selecció i accés en l'organització basat en criteris objectius i no discriminatoris en funció del sexe.

Mesura 04

Acció: Crear una política interna de reinserció social, per fomentar l'accés a persones de risc o vulnerabilitat.

Objectiu: Facilitar l'accés al món laboral a col·lectius en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió dins l'organització.

Mesura 05

Acció: Potenciar la promoció de les persones ocupades en igualtat de mèrits i experiència, segons els criteris i objectius establerts, no discriminatoris en funció del sexe.

Objectiu: Aconseguir l'equiparació entre dones i homes en els diferents departaments de l'organització.

Mesura 06

Acció: Adoptar un sistema de valoració de llocs de treball que aporti un valor a cada lloc de treball i permeti assignar retribució segons aquest valor, realitzant els ajustos necessaris en la classificació professional per adaptar les categories a les tasques realment realitzades.

Objectiu: Garantir el principi d'igualtat en el sistema de classificació professional.

Mesura 07

Acció: Continuar aplicant les bases d'una adequada contractació segons el grup professional dels treballadors i treballadores.

Objectiu: Mantenir l'estabilitat en l'ocupació en tots dos sexes, mitjançant la contractació indefinida a temps complet com a tipus de contracte principal en dones i homes dins de l'organització.

Mesura 08

Acció: Promoure i fomentar l'accés a la promoció interna de tota la plantilla per a cobrir els llocs vacants en igualtat d'oportunitats en tots dos sexes.

Objectiu: Assegurar i promoure en la mesura del possible, la incorporació i/o participació del col·lectiu femení, en igualtat de mèrits i capacitat, en l'Equip Directiu i els càrrecs de responsabilitat o altres llocs, categories o grups professionals.

Mesura 09

Acció: Formar a la Direcció General, al departament de Recursos Humans, i a les persones amb altres càrrecs de responsabilitat en igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i en gestió de recursos humans des d'una perspectiva de gènere.

Objectiu: Seguir potenciant la formació en igualtat d'oportunitats al conjunt de l'organització per a aconseguir que el personal adquireixi una perspectiva de gènere òptima.

Mesura 10

Acció: Realitzar accions formatives i de sensibilització en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i perspectiva de gènere a la plantilla de l'organització.

Objectiu: Seguir potenciant la formació en igualtat d'oportunitats al conjunt de l'organització per a aconseguir que el personal adquireixi una perspectiva de gènere òptima.

Mesures 11

Acció: Difondre la Guia Bàsica per a un ús no sexista de la llengua a tota la plantilla de l'organització, actualitzant la comunicació i publicació de l'organització per a incorporar un ús del llenguatge no sexista i inclusiu.

Objectiu: Mantenir una imatge i comunicació de l'organització inclusiva i no sexista.

Mesura 12

Acció: Potenciar que les diferents mesures de conciliació puguin ser gaudides per tots dos sexes, sense que siguin assumides exclusivament per dones, així com l'ús dels permisos per responsabilitats familiars.

Objectiu: Consolidar una major i millor conciliació de la vida familiar i laboral de les treballadores i treballadors de l'organització.

Mesura 13

Acció: Difondre les mesures de conciliació i corresponsabilitat al conjunt de la plantilla, i realitzar una enquesta periòdicament per a conèixer les necessitats de conciliació del personal.

Objectiu: Facilitar l'adaptació a la jornada de treball, en l'ordenació del temps i en la forma de prestació, per a facilitar la conciliació i promoure la corresponsabilitat.

Mesura 14

Acció: Mantenir actualitzat anualment el Registre Retributiu, i calcular la bretxa salarial.

Objectiu: Millorar la prevenció de possibles discriminacions retributives en funció del sexe.

Mesura 15

Acció: Garantir una estructura clara i transparent, a fi de facilitar el seu control antidiscriminatori, incloent la definició i condicions de tots els complements salarials.

Objectiu: Millorar la prevenció de possibles discriminacions retributives en funció del sexe.

Mesura 16

Acció: Realitzar una valoració comparativa del sistema de classificació professional, tant de nivell com de les funcions necessàries en els grups professionals, per a revisar la retribució mitjana i tots els seus components (salari base més complements, beneficis socials, etc.) rebuts per homes i dones.

Objectiu: Millorar la prevenció de possibles discriminacions retributives en funció del sexe.

Mesura 17

Acció: Mantenir de manera constant una avaluació de riscos laborals físics i psíquics des d'una perspectiva de gènere. Aquesta avaluació haurà de posar especial atenció a la prevenció de riscos específics per a treballadores, durant l'embaràs i la lactància, com els riscos psicosocials, riscos ergonòmics i riscos laborals.

Objectiu: Seguir garantint la salut laboral amb perspectiva de gènere integrada.

Mesura 18

Acció: Tornar a difondre i donar a conèixer el Protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe a tot el personal empleat de l'organització.

Objectiu: Seguir treballant per l'optimització de mesures efectives de protecció enfront de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe negociades amb les Representació Legal de les persones treballadores.