Fundació URV

Economia

Conegueu com la FURV fa seu el principi de transparència en la gestió pressupostària, econòmica i patrimonial de la Universitat.

En aquest apartat podeu consultar el pressupost de la FURV i el grau d'execució amb periodicitat trimestral.

La memòria econòmica de la FURV, de caràcter anual, és l'instrument primordial de rendició de comptes. Està integrada pel balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria. La gestió i els documents són auditats anualment. Aquí podeu consultar el darrer informe d'auditoria publicat.

Consulteu la relació de subvencions i ajuts que la FURV ha rebut d'altres organismes i institucions públiques o privades.

Conegueu tots els contractes subscrits per la FURV compresos en la legislació sobre contractes del sector públic, així com dades estadístiques i informatives relatives als processos d'adjudicació i a les empreses adjudicatàries.

Consulteu la relació de convenis de la FURV que ha signat amb altres entitats.

Conegueu les dades més rellevants relatives a l'inventari de la FURV i a la gestió econòmica del seu patrimoni.

En aquest apartat podeu consultar el cost de les campanyes institucionals amb les quals la FURV publicita les seves activitats.

Revisió i actualització - 12.04.2019

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.