Fundació URV

La FURV

La Fundació URV (en endavant, FURV) és l'entitat creada per la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV) per promoure la relació entre la societat i la URV, amb la finalitat d'identificar i satisfer les necessitats de l'entorn sòcio-econòmic cultural i universitari mitjançant la gestió de projectes, la transferència de coneixements, la formació permanent i la innovació.

La FURV, amb CIF G43581321 i domicili social i fiscal al C/.Escorxador, s/n, de Tarragona, va ser inscrita en la Direcció General de Drets i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb la classificació de Fundació i número d'inscripció 1361 amb data 18 de gener de 2000.

La FURV va ser inscrita en data 13 d'agost de 2019, en el Registre de grups d'interès de Catalunya del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en la categoria III: "Organitzacions no governamentals, subcategoria Fundacions i associacions" i número d'identificador únic: 3385.

Segons l'article 106 de l'Estatut de la URV i el conveni subscrit entre la FURV i la URV el 19 de Juliol de 2022, la FURV és l'entitat encarregada per la URV de gestionar els contractes i convenis de recerca i desenvolupament, assessorament i prestació de serveis amb les empreses i entitats públiques i privades previstos a l'article 60 de la LOSU, Llei orgànica 2/2023, de 22 de març del sistema universitari, i la resta de legislació aplicable.

La FURV està organitzada en dos centres:

El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (en endavant, CTTi) és la Unitat de Valorització de la URV (en endavant, UV-URV), i el seu objectiu és satisfer des de l'àmbit universitari les necessitats tecnològiques i de serveis generades pels sectors productius i per l'administració, mitjançant la transferència de tecnologia i coneixement, la gestió de la propietat industrial i intel·lectual, la vigilància tecnològica, l'emprenedoria i l'oferta d'infraestructures de transferència (viver d'empreses). També s'encarrega de la gestió econòmica, administrativa i comptable, i del suport informàtic i de personal de recerca, d'alguns instituts i centres de tecnologia en les que la URV participa, així com algunes unitats tècniques i administratives especialitzades per gestionar i realitzar els encàrrecs que faci la URV a la FURV.

El Centre de Formació Permanent (en endavant, CFP) posa a l'abast de la ciutadania, dels professionals i de les empreses, l'oferta de formació permanent de la URV, amb l'objectiu de facilitar l'ampliació de coneixements, el reciclatge i l'especialització professional. La seva oferta formativa s'estructura en tres grans programes: títols propis de postgrau (màster i diplomes de postgrau); cursos de formació contínua: d'oferta i a mida, i programes d'study abroad. Des del CFP i mitjançant el Centre Internacional de Congressos Catalunya Sud es dóna suport al conjunt d'institucions, entitats i grups de recerca vinculats a la URV per a l'organització de congressos, seminaris i jornades, mitjançant la gestió tècnica i l'assignació d'ajuts directes.

Els dos centres compten amb el Servei de Gestió Econòmica de la FURV, que els presta suport en la gestió econòmica i comptable, així com la gestió de recursos humans.

Revisió i actualització - 29.01.2024

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.