Fundació URV

Bon Govern

L'objectiu del Portal de Transparència és posar a disposició de tots els membres de la comunitat universitària, així com a la ciutadania en general, la informació més rellevant relativa a les activitats de la FURV. Es tracta d'oferir una informació actualitzada, que sigui clara, accessible i comprensible, possibilitant la rendició de comptes en tots els àmbits de la nostra gestió.

La seva implantació respon, a més a més, a allò previst per la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno i per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 21/2014, de 29 de desembre del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les Associacions declarades d'Utilitat Pública.

Qualitat

El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) de la FURV disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat d'acord amb la norma la ISO 9001:2015. Aquest sistema de gestió permet millorar, organitzar i sistematitzar les activitats que es duen a terme.

 

Certificat ISO 9001:2015

Històric de certificacions

El Centre de Formació Permanent (CFP) està certificat amb la norma ISO 9001:2015, respecte al Disseny, gestió i avaluació d'accions formatives de formació permanent i també està acreditat pel programa Audit de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya AQU-ANECA que avala el seu Sistema Intern de Garantia de la Qualitat.

Certificat ISO 9001:2015 Acreditació AUDIT

La Direcció dels dos centres, CTTi i CFP, ha definit una política de qualitat amb la qual està compromesa i ha establert els canals adequats per a comunicar-la al personal, clients interns i externs i altres persones interessades.

Protecció de Dades

La Fundació URV aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa legal. Aquests tractaments es detallen al Registre d'Activitat de Tractaments (PDF)

Balanç social

El passat mes de setembre de 2018 es va fer pública l'ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

Aquesta ordre, a més de fixar els criteris i nivells de subjecció de les fundacions en matèria de transparència, els defineix d'una manera més concreta. Així doncs, les fundacions que reben fons públics han de donar a conèixer, entre altra documentació que ha d'estar disponible al portal de la transparència, el seu balanç social anual.

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d'impacte social, ambiental i de bon govern que permet reflectir les aportacions que les fundacions fan a la societat.

Històric de Balanç social

Codi ètic i de conducta

Amb la intenció i els objectius en la responsabilitat social corporativa, la Fundació URV ha elaborat el Codi ètic i de conducta - Innovació, Recerca, Desenvolupament i Integritat, el full de ruta dels valors de la institució.

Informe de govern corporatiu

Aquesta mateixa ordre del departament de justícia, en l'article 2.1 p) defineix l'informe de govern corporatiu com una "avaluació emesa per l'òrgan de govern de les entitats sobre la forma d'elecció i el funcionament dels seus òrgans de direcció, gestió i control, la manera de relacionar-se entre ells i la seva estructura". El seu contingut està centrat en quatre àrees principals: sistemes d'elecció dels seus òrgans de control i gestió, funcionament d'aquests òrgans, relació entre ells i estructura

Històric Informe de govern corporatiu

Compliance

La Llei Orgànica 1/2015 de 30 de març reforma el codi Penal incorporant a l'ordenament jurídic un nou marc de responsabilitat penal de la persona jurídica. És per això que durant l'any 2017 la direcció de la Fundació URV, amb el vist i plau del Patronat, va decidir implantar un pla de prevenció de la responsabilitat penal en l'entitat (Corporate Compliance Program). Aquest pla, a més d'un imperatiu ètic, és un requisit essencial del bon govern que té per objectiu la millora de la reputació de l'entitat vers clients, proveïdors i usuaris tot optimitzant els processos operatius amb actuacions de vigilància i control proporcionada per tal d'evitar els delictes, la imputació i la condemna penal de l'entitat, dels seus administradors i directius així com servir per a una millor integració de tots els treballadors en les diferents àrees de treball, en els seus processos i les seves responsabilitats professionals.

Per altra banda, el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, assenyala l'obligació d'aplicar mesures adequades per protegir els interessos financers de la UE i per vetllar perquè la utilització dels fons d'aquest mecanisme s'ajusti al Dret aplicable i a la màxima exigència pel que fa a la prevenció, detecció, correcció i persecució del frau, la corrupció i els conflictes d'interès.

En aquest sentit i per garantir el compliment dels estàndards europeus derivats de l'esmentat Reglament i del marc jurídic estatal i autonòmic d'aplicació en matèria de gestió d'aquests fons europeus i en àmbits relacionats amb la gestió, l'ètica pública i la transparència, la FURV ha desplegat un Sistema d'Integritat Institucional, dirigit a millorar la infraestructura de transparència i bon govern existent per tal de reforçar els mecanismes de prevenció, detecció, correcció i persecució del frau, la corrupció i els conflictes d'interès i, en conseqüència, a consolidar la sòlida confiança en la nostra institució. En aquesta línia s'ha elaborat i aprovat per Patronat de data 22/05/2023 aquest manifest per la tolerància zero al frau i a la corrupció.

Revisió i actualització - 12.06.2024

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.