Condicions de la matrícula

La matrícula és efectiva i té plena validesa acadèmica des del moment en què el CFP disposi de la documentació necessària i s'hagi formalitzat el pagament de la matrícula.

L'import de la matrícula s'ha de satisfer íntegrament, independentment del nombre de fraccionaments que s'acordin.

Terminis i formes de pagament de la matrícula

Els títols propis de postgrau es poden pagar de forma fraccionada. L'alumne pot escollir al formulari d'inscripció una d'aquestes modalitats:

 • Pagament únic. L'alumne paga íntegrament i d'un sol cop el 100% de l'import de la matrícula.
 • Pagament fraccionat. Es poden fraccionar en dos terminis de 60% i 40%. 
  • El 60%, s'abonarà com a màxim 15 dies abans de l'inici del postgrau.
  • El 40% s'abonarà 120 dies desprès de la data d'inici del curs o a l'inici del segon curs acadèmic, en el cas que el curs s'imparteixi durant dos anys.

En cas de sol·licitud motivada, es podran concedir opcions de fraccionament especials.

En els títols propis de postgrau que s'hagi establert reserva de plaça, s'haurà de fer un ingrés corresponen al 10% de l'import total de la matrícula, amb el qual s'estableix un compromís mutu: el programa acadèmic reserva una plaça a l'alumne, i aquest/a es compromet a formalitzar la matricula.

En aquest cas, els fraccionaments de la matrícula seran:

 • El 10% s'abonarà com a màxim 15 dies desprès de realitzar la inscripció.
 • El 50% s'abonarà com a màxim 15 dies abans de l'inici del postgrau.
 • El 40% s'abonarà 120 dies desprès de la data d'inici del curs o a l'inici del segon curs acadèmic, en el cas que el curs s'imparteixi durant dos anys.
 • El 10% s'abonarà com a màxim 15 dies desprès de realitzar la inscripció.
 • El 90% s'abonarà com a màxim 15 dies abans de l'inici del postgrau.

El fraccionament no eximeix de l'obligatorietat d'abonar el preu íntegre de la matrícula.

Anul·lacions

La matrícula es podrà anul·lar:

 • A petició de l'alumne abans de l'inici del curs.
 • A instàncies del CFP en cas d'impagament dins del període establert.

L'anul·lació suposa el cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula, amb la conseqüent pèrdua de la condició d'estudiant i dels beneficis que aquest estatus comporta.

Si l'estudiant ha sol·licitat una beca s'anul·larà aquesta sol·licitud.

Devolucions

 • L'estudiant pot sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula abans de l'inici del curs: tres setmanes abans en el cas de títols propis de postgrau, i 10 dies abans en el cursos de formació continua.
 • El Centre de Formació Permanent retindrà el 3% de l'import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

En els casos en que s'hagi realitzat el pagament de l'import corresponent a la reserva de plaça, i no es sol·liciti la devolució dins dels terminis establerts en l'apartat anterior, es retindrà l'import satisfet fins al màxim establert pel consell social.

Un cop el curs ja ha començat, no hi ha dret a devolució.

 • El Centre de Formació Permanent es reserva el dret de suspendre el curs una setmana abans de l'inici. En aquest cas la FURV està obligada a tornar les quantitats satisfetes en concepte d'inscripció/reserva de matrícula en el termini màxim de 15 dies, un cop es disposa de la informació necessària per a fer la devolució.