Condicions de la matrícula

La matrícula és efectiva i té plena validesa acadèmica des del moment en què el CFP disposi de la documentació necessària i s'hagi formalitzat el pagament de la matrícula.

L'import de la matrícula s'ha de satisfer íntegrament, independentment del nombre de fraccionaments que s'acordin.

Terminis i formes de pagament de la matrícula

Els títols propis de postgrau es poden pagar de forma fraccionada. L'alumne pot escollir al formulari d'inscripció una d'aquestes modalitats:

 • Pagament únic. L'alumne paga íntegrament i d'un sol cop el 100% de l'import de la matrícula. 10 dies després de la inscripció/acceptació.
 • Pagament fraccionat.  
  • Fraccionament del 60% i del 40%.  
   • El 60% s'abonarà com a màxim 10 dies després de la inscripció/acceptació al postgrau.
   • El 40% s'abonarà 120 dies desprès de la data d'inici del curs o a l'inici del segon curs acadèmic, en el cas que el curs s'imparteixi durant dos anys.
  • Fraccionament del 10% i del 90%.  
   • El 10% s'abonarà com a màxim 10 dies després de la inscripció/acceptació al postgrau.
   • El 90% s'abonarà 22 dies abans de la data d'inici del curs.
  • Fraccionament del 10%, del 50% i del 40%. 
   • El 10% s'abonarà com a màxim 10 dies després de la inscripció/acceptació al postgrau.
   • El 50% s'abonarà 22 dies abans de la data d'inici del curs.
   • El 40% s'abonarà 120 dies desprès de la data d'inici del curs o a l'inici del segon curs acadèmic, en el cas que el curs s'imparteixi durant dos anys.

En cas de sol·licitud motivada, es podran concedir opcions de fraccionament especials.

Anul·lacions

La matrícula es podrà anul·lar:

 • A petició de l'alumne abans de l'inici del curs.
 • A instàncies del CFP en cas d'impagament dins del període establert.

L'anul·lació suposa el cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula, amb la conseqüent pèrdua de la condició d'estudiant i dels beneficis que aquest estatus comporta.

Si l'estudiant ha sol·licitat una beca s'anul·larà aquesta sol·licitud.

Devolucions

 • L'estudiant pot sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula abans de l'inici del curs: tres setmanes abans en el cas de títols propis de postgrau, i 10 dies abans en el cursos de formació continua.
 • El Centre de Formació Permanent retindrà el 3% de l'import de la matrícula en concepte de despeses de gestió.

En els casos en que s'hagi realitzat el pagament de l'import corresponent a la reserva de plaça, i no es sol·liciti la devolució dins dels terminis establerts en l'apartat anterior, es retindrà l'import satisfet fins al màxim establert pel consell social.

Un cop el curs ja ha començat, no hi ha dret a devolució.

 • El Centre de Formació Permanent es reserva el dret de suspendre el curs una setmana abans de l'inici. En aquest cas la FURV està obligada a tornar les quantitats satisfetes en concepte d'inscripció/reserva de matrícula en el termini màxim de 15 dies, un cop es disposa de la informació necessària per a fer la devolució.