Política de qualitat i Corporate Compliance

El Centre de Formació Permanent (CFP), en la línia de les organitzacions que aprenen, reforçarà la capacitat d'aprenentatge de la pròpia organització mitjançant el desenvolupament de les competències i les habilitats de les persones que hi treballen i un sistema de gestió del coneixement que promogui l'accés i l'ús compartit de la informació, afavorint un clima que doni suport a la relació i la corresponsabilitat de totes les parts interessades.

En la seva política de qualitat i Corporate Compliance la direcció es compromet a:

  • Proporcionar els recursos necessaris per al bon desenvolupament del sistema.
  • Desenvolupar una oferta formativa de qualitat adequada a les necessitats de formació al llarg de la vida de totes les parts interessades.
  • Mantenir actualitzat un sistema de gestió de la qualitat orientat a la millora contínua.
  • Vetllar per la qualitat dels processos  analitzant els seus riscos i oportunitats.
  • Promoure la cooperació entre la universitat i  les parts interessades.
  • Potenciar la comunicació amb criteris de transparència en el si de la seva organització.
  • Vetllar pel compliment dels requisits de les parts interessades.

Els seus marcs de referència se subscriuen als estatuts de la Fundació URV i al compliment de la legislació aplicable a fundacions;  al Codi Civil Català; a la Normativa de Formació Permanent de la Universitat Rovira i Virgili, al pla estratègic de Qualitat i a l’Estatuts de la URV,  així com la legislació universitària vigent; a les línies d'orientació que es proposen des de la Carta Magna de les Universitats Europees i el Memoràndum de la Comissió Europea sobre l'educació i l'aprenentatge permanent; als requisits establerts per la norma ISO 9001; a les directrius del certificat Audit; al compliment normatiu de la Llei Orgànica 1/2015 de reforma del Codi Penal, així també com  als requisits propis del CFP.

Reus, febrer de 2020

Natàlia Rull Soronellas

Directora del Centre de Formació Permanent de la Fundació URV

ISO 9001:2015

CERTIFICACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

Segons les directrius recollides en la norma: UNE-EN ISO 9001:2015

Certificació Audit per AQU - ANECA

CERTIFICACIÓ AUDIT PER AQU/ANECA


Per ajudar-nos a millorar els serveis que us oferim, podeu emplenar els següents formularis: