Cursos de formació contínua

Amb l'objectiu de perfeccionar competències professionals, actualitzar coneixements i/o exercitar habilitats pràctiques, el Centre de Formació Permanent dissenya una oferta de cursos de curta durada, adreçada a tota la població, amb independència de la seva titulació.

Per tal d'afavorir l'accés de l'alumnat, es poden cursar en diferents modalitats: presencial, semipresencial o virtual.

Els cursos de formació contínua donen dret a un certificat d'aprofitament o d'assistència emès per la URV i la FURV, que acredita la formació cursada en un centre d'alt nivell educatiu.