Convenis de col·laboració empresarial

La FURV ostenta la categoria d’entitat beneficiaria del mecenatge de conformitat amb allò establert a l’article 16, amb remissió a l’article 2, de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. La Llei de Mecenatge atorga aquesta categoria a l’Entitat per tractar-se d’una Fundació subjecta al Títol II de la Llei de mecenatge, segons consta a l’article 6 dels seus estatuts.

Els convenis de col·laboració empresarial vigents són els següents:

Entitat Objectius del conveni
Programa “Monuments Invisibles” del Centre de Recerca Urbana del Camp de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la URV, amb l’objectiu d’investigar, en l'àmbit del Baix Camp, el significat de l'arquitectura urbana i territorial de l'aigua; els edificis de la indústria i les traces territorials i paisatgístiques a l'arquitectura, l'agricultura i les infraestructures.

Difondre el mòdul didàctic del Programa APQUA “Los plásticos en nuestra sociedad”, destinat a educació secundària, desenvolupat durant els anys 1993-1994 amb el patrocini de la Fundación Española de los Plásticos para la Protección del Medio Ambiente i actualitzat i ampliat durant els anys 2011 i 2012 amb el suport de PlasticsEurope.
Col·laboració en el projecte "Programa extralectiu STEM Barcelona-APQUA", que consisteix en la realització d'activitats de formació destinades a doctorands d'universitat i tallers didàctics amb escolars en centres educatius al Camp de Tarragona.