Notícies

· Protecció de Resultats

Nova llei de patents

OEPM

El passat 1 d'abril de 2017 va entrar en vigor la nova Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents.

Com la mateixa OEPM reconeix, una de les principals finalitats d'aquesta nova llei és enfortir el sistema de patents nacional i harmonitzar el sistema normatiu actual en pro d'una major claredat normativa i la reducció de càrregues administratives. Entre els canvis més significatius, es destaca:

- Patents

    - Es modifica radicalment el procediment de concessió de les patents, establint l'obligatorietat de realització de l'Examen Substantiu (desapareix el procediment general de Concessió).
   
- S'avança el pagament de la taxa de preparació de l'IET al moment de sol·licitar la patent.
   
- S'avança la recerca d'antecedents i s'accelera el procediment, facilitant al sol·licitant la informació necessària per decidir mantenir la seva sol·licitud i / o patentar a l'estranger dins el termini de prioritat.
   
- El procediment d'oposició per part de tercers contra la concessió de la patent passa a ser postconcessió.

- Models d'utilitat

    - La novetat requerida per a la vàlida concessió d'un model d'utilitat serà la mateixa que l'exigida per a les patents d'invenció.
   
- S'amplia l'àmbit de protecció dels models d'utilitat, sent protegible qualsevol producte o composició, incloent-se així els productes químics, excepte únicament allò que recaigui sobre matèria biològica i les substàncies i composicions farmacèutiques.

- Disposicions comunes

    - S'estableix l'obligatorietat de presentar a l'OEPM les invencions fetes a Espanya, si el sol·licitant tingui el seu domicili, o seu social o residència habitual a Espanya es presumeix llevat de prova en contra, que la invenció es va realitzar en territori espanyol. A falta de compliment d'aquesta obligació, la patent no produirà efectes a Espanya.
   
- El titular de la patent pot voluntàriament limitar-la modificant les reivindicacions o revolcarla totalment.
    -
Apareix la figura dels anomenats escrits preventius.
   
- Es permetrà la declaració de nul·litat parcial d'una reivindicació de la patent.
   
- S'estableixen indemnitzacions coercitives per garantir el cessament de l'activitat infractora.