Notícies

· Convocatòries

Subvencions d’ACCIÓ per impulsar start-ups i projectes d'R+D

RESOLUCIÓ EMC/2510/2020, de 7 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d'R+D. 

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions destinades a incentivar la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental i el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques mitjançant les línies següents:

  • Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional (projectes Nuclis R+D internacional), que es defineixen a l'annex 2. 
  • Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC), que es defineixen a l'annex 3. 
  • Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia), que es defineixen a l'annex 4. 

Pel que fa a les subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional (projectes Nuclis R+D internacional), poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim tres anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. Com a data de constitució de l'empresa, es considerarà la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil o registre anàleg; no es consideren beneficiaris d'aquests ajuts els empresaris individuals. No es consideren beneficiàries les Unions Temporals d'Empreses. 

No poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els agents del sistema d'R+D+I (veure punt 3 del glossari de l'annex 5) que únicament podran participar en el projecte dins de la partida de subcontractació o de col·laboracions externes i sempre que realitzin tasques necessàries pel desenvolupament del projecte, la qual cosa haurà d'estar acreditada a la memòria del mateix. 

Tampoc podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre l'accionariat de les quals pertanyi en més d'un 25% a agents del sistema d'R+D+I. 

Pel que fa a les subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC), poden ser beneficiàries d'aquests ajuts: 

  1. Les empreses amb ànim de lucre (veure el punt 2 del glossari de l'annex 5) que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim tres anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. Com a data de constitució de l'empresa, es considerarà la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil o registre anàleg; no es consideren beneficiaris d'aquests ajuts els empresaris individuals. No es consideren beneficiàries les Unions Temporals d'Empreses. 
  2. Els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO vigents i acreditats segons la Resolució EMC/3304/2019, de 29 de novembre (DOGC núm. 8019 de 9.12.2019) i que apareixen al web http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/tecnio/ del web d'ACCIÓ.