Guia de la protecció de la propietat industrial i intel·lectual

Protecció dels resultats

És incompatible publicar en revistes científiques i patentar?

En absolut, però s'ha de procedir en l'ordre adequat: a fi de complir el requisit de novetat, el contingut de la patent no podrà ser publicat o divulgat en cap medi abans de la seva sol·licitud davant de l'Organisme corresponent (a Espanya, a l'Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)).

A partir de la data de sol·licitud tenim un dret de prioritat que dura un any (any de prioritat). Es tracta d'una reserva de dret que permet patentar en altres països utilitzant com a data efectiva la data d'aquesta sol·licitud.

Un cop presentada la sol·licitud , el contingut de la invenció podrà ser publicat o fer-ne una difusió pública (lectura de tesis doctorals, conferències,...), sense haver d'esperar a que la patent sigui concedida. En realitat pot ser interessant fer una divulgació de la invenció per detectar empreses interessades.

Malgrat tot, si abans de que es realitzi la primera divulgació pública, es vol presentar en privat aquesta sol·licitud de patent (per exemple a empreses potencialment interessades), es pot dur a terme exigint prèviament un compromís de confidencialitat (Secrecy agreement).

Aquesta precaució ens permetrà que en qualsevol moment puguem tenir la opció d'abandonar la present sol·licitud i presentar-ne una de nova (igual o millorada) per així crear un nou any de prioritat.

A qui pertany la titularitat de la patent?

D'acord amb la Llei de Patents espanyola, la Universitat o Organisme al que pertany l'inventor (professor, estudiant, becari,...) posseeix els drets de titularitat de la patent.

La URV gestiona la protecció i comercialització de la invenció, a més de fer-se'n càrrec de les despeses, a canvi d'una part dels beneficis que se'n pugui derivar.

L'inventor té dret a aparèixer com a inventor i a una part dels beneficis que es puguin obtenir en l'explotació de la invenció.

Quan la invenció hagi sorgit com a resultat d'una col·laboració entre grups de diferents universitats o organismes, la titularitat de la mateixa serà compartida per totes les entitats, en la proporció que correspongui en funció de les aportacions efectuades pels seus investigadors.

Procediment per patentar a la URV

Els membres de la URV que hagin identificat un aspecte de la seva recerca susceptible de ser patentat, el qual pugui esdevenir un producte o servei que cobreixi alguna de les necessitats del mercat, emplenar l'imprès “Proposta d'Invenció” (PdI), i presentar-lo a la Fundació URV.

La Fundació URV avaluarà la seva patentabilitat, el seu interès comercial i la seva protecció, juntament amb el inventor, en una posterior entrevista personal.

A continuació, la Fundació URV elaborarà un Informe a partir de les dades presentades pel inventor i presentarà l'expedient a la Comissió de Política Científica de la URV, que decidirà si aprova o no la seva tramitació.

En cas afirmatiu, seguint la Normativa de Patents de la URV, es presenta una sol·licitud de patent a la Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), que es redacta amb la participació del propi inventor, obtenint la data de prioritat. Aquest procés de redacció es realitza amb la col·laboració d'un agent extern de patents expert en l'àrea de coneixement específica, sota la supervisió del tècnic d'enllaç de la Fundació URV.

La data de prioritat permet gaudir d'un període de 12 mesos abans de decidir si es vol estendre la sol·licitud a l'estranger, ajornant la despesa que això comporta. A partir de l'obtenció del número de sol·licitud de l'OEPM, l'inventor pot publicar o divulgar la invenció patentada i donar-la a conèixer, sense afectar el dret de la patent.

Si al llarg d'aquests 12 mesos hi ha hagut interès comercial per part d'alguna empresa, aleshores la URV considerarà cercar protecció en altres països mitjançant una sol·licitud internacional o PCT. Aquesta via ens permetrà gaudir d'un període addicional de 18 mesos abans de l'entrada a la fase nacional o extensió de la patent, que consisteix en sol·licitar individualment la patent en cadascun dels països on es vulgui tenir protecció, procés que comporta una despesa força elevada (taxes, traduccions, agents, etc.). Aquesta última etapa, la URV només l'afrontarà, tal i com s'ha indicat, si hi ha una empresa disposada a fer-se càrrec de les despeses.

Si la invenció no s'ha fet pública i es vol donar a conèixer a terceres parts (empreses interessades, altres investigadors de centres de recerca, etc.), tant si la invenció ja s'ha patentat com si encara no s'ha sol·licitat la patent , cal signar un “Acord de confidencialitat (Secrecy agreement)”, per a no perdre el dret sobre la invenció (requisit de novetat) i, si ja s'ha sol·licitat la patent, per a no perdre la possibilitat d'abandonar-la i presentar una altra sol·licitud (millorada o no), el que proporciona una nova i posterior data de prioritat.

Següent »