Guia de la protecció de la propietat industrial i intel·lectual

Protecció dels resultats

Què és una patent?

Una patent és un títol de propietat que atorga l'Estat sobre les invencions. Aquest títol permet impedir a tercers la fabricació, venda o ús comercial de la invenció protegida en el temps i l'espai.

A Espanya, les patents es regulen per la Llei de Patents, 11/1986 de 20 de març (BOE de 26 de març) i el seu Reglament d'aplicació que es recull en el Reial Decret (RD) 2245/1986 de 10 d'octubre (BOE de 31 d'octubre de 1986).

El concepte d'invenció no està definit en la Llei de forma clara, sinó indirectament a través d'una llista d'elements que no poden considerar-se invencions, exclosos expressament de la patentabilitat (art. 4.2), com són:

  • Els descobriments, les teories científiques i els mètodes matemàtics.
  • Les obres literàries i artístiques o qualsevol altra creació estètica, així com les obres científiques.
  • Els plans, regles i mètodes per l'exercici d'activitats intel·lectuals, per jocs o per activitats econòmico-comercials, així com els programes d'ordinador.
  • Les formes de presentar informacions.
  • Els mètodes de tractament quirúrgic o terapèutic del cos humà o animal.

En aquest llistat d'exclusions s'uneixen tota una sèrie d'invencions que s'exceptuen de la patentabilitat (art. 5):

  • Les invencions, la publicació o explotació de les quals, siguin contràries a l'ordre públic o a les bones costums.
  • Les varietats vegetals que poden acollir-se a la normativa de la Llei de març de 1975 sobre Protecció de les Obtencions Vegetals.
  • Les races d'animals.
  • Els procediments essencialment biològics d'obtenció de vegetals o animals.

Perquè s'han de patentar els resultats científics que poden tenir una aplicació industrial?

Perquè si no es patenten, perden valor comercial, ja que no interessen a les empreses; això es deu a que , en general, el desenvolupament i la industrialització dels resultats requereixen inversions importants per part de l'empresa, que solament els assumirà si pot tenir els drets d'explotació exclusiva durant el temps suficient per recuperar els recursos invertits.

D'altra banda, no tot és patentable. Existeixen resultats que no es consideren invencions i altres que, malgrat que ho són, no es consideren patentables (les teories científiques, per exemple).

Quins requisits són necessaris per patentar?

La concessió d'una patent està vinculada al compliment d'una sèrie de requisits exigits per Llei segons la qual és patentable tota invenció nova, que tingui activitat inventiva i sigui susceptible d'aplicació industrial (art. 4):

Novetat.- La condició de la novetat obliga a que la invenció no estigui compresa dins de l'estat de la tècnica, entenent-se com a tal, tot el que s'ha fet accessible al públic per qualsevol mitjà (escrit o oral) i en qualsevol lloc del món amb data anterior a la presentació de la sol·licitud en el registre.

Activitat inventiva.- Es refereix a aquella activitat que no resulta de l'estat de la tècnica d'una manera evident per un expert en la matèria. L'estat de la tècnica que es té en compte és el conjunt dels coneixements existents en general i de forma unitària.

Aplicació industrial.- Suposa que l'objecte de la invenció pot ser fabricat o utilitzat en qualsevol tipus d'indústria, inclosa l'agrícola.

A tots aquests requisits es suma la denominada suficiència de la investigació, requisit pel qual la invenció per la que es sol·licita la protecció es té que presentar descrita de forma que qualsevol expert en la matèria pugui reproduir-la amb la informació continguda en la sol·licitud. Això no implica que es doni tota la informació i know-how en la memòria, únicament aquella informació necessària per a que, una vegada transcorregut el temps d'explotació en exclusiva per part del titular, es pugui seguir explotant.

Següent »