LITIGEST CONSULTORES, SL

Litigest SL és la primera spin-off de la URV en l'àmbit de les ciències socials que està participada per la mateixa universitat i per dues professores, la Dra. Elisabet Cerrato Guri i la Dra. Roser Casanova Martí, del Departament de Dret Privat, Processal i Financer.

Litigest SL ofereix un servei de venda de béns embargats que es troben en un procés d'execució judicial per evitar les conseqüències negatives de la tradicional subhasta judicial.

Concretament, aquest servei és el d'assignar la venda dels béns litigiosos a una persona especialitzada, coneixedora del mercat en què es comercialitzen i aliena al procés judicial, perquè obtingui un millor preu del que resultaria de la clàssica subhasta en mans de l'òrgan judicial (regulat en l'article 641 de la Llei d'enjudiciament civil).

Aquest servei ofereix molts avantatges:

  •     L'obtenció de millors preus en la venda en benefici de totes les parts de l'execució (per tant, no només de la persona deutora).
  •     La previsió d'una tramitació procedimental més àgil i flexible, adaptable a les circumstàncies de cada cas.
  •     La descàrrega de treball dels jutjats que, tot i seguir vinculats a l'execució, deixen d'assumir una part.

Equip emprenedor: Dra. Elisabet Cerrato Guri i la Dra. Roser Casanova Martí, del Departament de Dret Privat, Processal i Financer.