Contractació Universitat i Empresa: projectes de recerca i serveis

La Universitat Rovira i Virgili té entre els seus objectius millorar la competitivitat del sector públic i privat, mitjançant els projectes de recerca Universitat-empresa/institució, i els serveis d'assessorament i assistència tècnica.

Tipologia de projectes:

  • Projectes de recerca per contracte: les empreses subcontracten un grup de recerca de la URV per desenvolupar un projecte prèviament acordat, en base a un calendari i pressupost.
  • Projectes de recerca col·laboratius: tant les empreses com els investigadors treballen conjuntament per resoldre un determinat problema a través d'una nova tecnologia. Aquests projectes es solen finançar mitjançant ajuts públics.
  • Serveis d'assessorament i consultoria: serveis que consisteixen en la realització d'un dictamen sobre una determinada qüestió, que requereix d'una anàlisi, avaluació i conclusió fonamentada en coneixements científics o tècnics.
  • Serveis d'assistència tècnica: serveis com ara la posada en marxa de maquinàries o instal·lacions, obtenció d'un producte, anàlisis, etc. que requereixin els coneixements del grup de recerca.

La FURV participa en la negociació del projecte, la redacció del contracte/conveni que han de signar les parts (si s'escau) i l'administració del projecte.

Els seus tècnics d'enllaç faciliten l'enteniment entre l'expert i el client, mantenen la relació amb els clients i col·laboradors habituals, incrementen la cartera de clients, milloren contínuament la qualitat dels serveis i identifiquen oportunitats de negoci des d'una perspectiva tècnica.