Notícies

· Informacions d'interès

Saps què és l'article 60 de la LOSU?

L'article 60 de la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) regula la col·laboració entre la Universitat i el sector empresarial.

Amb l'aplicació d'aquesta nova Llei, queda modificat l'antic article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats (LOU).

A continuació, més informació en referència a l'article 60:

Article 60. Col·laboració amb altres entitats o persones físiques

1. Els grups de recerca reconeguts per la universitat, els departaments i els instituts universitaris de recerca, així com el seu professorat tant a través dels anteriors com a través dels òrgans, centres, fundacions o estructures organitzatives similars de la universitat dedicats a la canalització de les iniciatives investigadores del professorat i a la transferència dels resultats de la investigació, podran subscriure contractes amb persones físiques, universitats, o entitats públiques i privades per a la realització de treballs de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com per a activitats específiques de formació.

2. Els òrgans de govern de les universitats, en el marc de les normes bàsiques que dicti el Govern, han de regular els procediments d'autorització dels treballs i de subscripció dels contractes previstos a l'apartat anterior, així com els criteris per fixar la destinació dels béns i recursos que s'obtinguin amb ells.

L'Estatut de la URV en fa referència als articles 102 i 106:

Article 102
Contractes o convenis de transferència

  1. La Universitat, els grups de recerca, els departaments, els instituts universitaris, els altres centres de recerca i els membres del personal docent i investigador poden formalitzar contractes per dur a terme treballs de caràcter científic, tècnic, artístic o per desenvolupar ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació amb persones, universitats i entitats públiques o privades, d'acord amb la Llei orgànica d'universitats.

Article 106
Fundació URV

  1. La Fundació URV, entitat sense ànim de lucre, té com a objectiu principal fomentar les relacions entre la Universitat Rovira i Virgili, la societat i l'entorn socioeconòmic. Gestiona

les activitats de formació permanent, de transferència de tecnologia i coneixements i d'innovació, a més d'altres funcions que la Universitat li pugui encarregar.


Si necessites suport en la confecció d'un projecte col·laboratiu amb una empresa o organització o estàs interessat en promocionar la teva expertesa, contacta amb:

Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació - Fundació URV

a/e: tt@fundacio.urv.cat

telf: 977 558 453