Notícies

· Informacions d'interès

Nova acreditació TECNIO 2020-2023 als centres AMIC i TECNATOX

Els centres AMIC i TECNATOX han renovat el seu segell TECNIO amb les noves condicions d'elegibilitat i atributs estipulats per la Generalitat. Aquest segell els identifica com a desenvolupadors de tecnologia del sistema R+D+I de Catalunya, que presenten capacitats tecnològiques diferencials i amb capacitat de transferir-les per enfortir el teixit empresarial, i fer atractiu internacionalment l'ecosistema català d'innovació.

AMIC treballa en la resolució de problemes ambientals, com ara l'eliminació de matèria orgànica i compostos orgànics halogenats d'efluents industrials; l'eliminació de nitrats/nitrits i amoni en aigües, el disseny, síntesis i modificació de materials i nanomaterials, i l'anàlisis i caracterització físico-química de catalitzadors i d'altres materials.

TecnATox té tres àrees d'activitat, l'Ambiental i d'Avaluació del risc, l'Alimentària i la Toxicològica. És capaç de proporcionar i generar programes de seguiment i aplicacions de modelització, d'alta adaptabilitat a l'escenari i substàncies, i d'avaluació del risc per a la salut de la població i els ecosistemes.

L'objectiu de la distinció TECNIO, que concedeix la Generalitat a través d'ACCIÓ, és que les empreses catalanes identifiquin on poden trobar tecnologies per a les necessitats de desenvolupament de nous productes i processos, a través de l'adquisició o explotació de patents, la contractació de projectes d'R+D+I o el contacte amb spin-offs.

La Fundació URV dona suport en totes les activitats de transferència tecnològica d'aquests centres i potencia la seva relació amb la indústria.