Diploma de Postgrau en Dret Local

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Règim jurídic dels ens locals
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

Mòdul 1. Règim jurídic dels ens locals (5 crèdits ECTS) 

 • Dret comunitari europeu i ens locals 
 • Règim jurídic de l'Administració local
 • Personal al servei de l'Administració local I
 • Règim electoral local 
 • Béns de l'Administració local 
Mòdul:
Procediments administratius locals
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

Mòdul 2. Procediments administratius locals (5 crèdits ECTS)

 • Procediment administratiu
 • Procés contenciós administratiu 
 • Contractació local 
 • Responsabilitat patrimonial 
 • Expropiació forçosa 
Mòdul:
Activitats administratives sectorials locals
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

Mòdul 3. Activitats administratives sectorials locals (5 crèdits ECTS)

 • Serveis públics locals 
 • Iniciativa econòmica local
 • Activitat de limitació 
 • Activitat de foment 
 • Activitat sancionadora local 
 • Medi ambient i ens locals 
 • Noves tecnologies de la informació i la comunicació 
Mòdul:
Gestió de l'Administració local i altres activitats sectorials
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

Mòdul 4. Gestió de l'Administració local i altres activitats sectorials (5 crèdits ECTS) 

 • Polítiques públiques locals 
 • Habilitats directives 
 • Comptabilitat local 
Mòdul:
Activitat econòmica administrativa local
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

Mòdul 5. Activitat econòmica administrativa local (5 ECTS)

 • Dret financer i tributari local, gestió del pressupost, control i fiscalització de l'activitat econòmica.
Mòdul:
Practicum
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:

Mòdul 6. Practicum I (5 crèdits ECTS)
Pràctiques jurídiques a realitzar a les administracions públiques locals catalanes (durada: 125 hores) 
(Les pràctiques poden ser convalidades si es treballa en una administració pública local)