Diploma d'especialització en Indústria Cosmètica i Dermofarmàcia

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
MÒDUL TEÒRIC
ECTS:
7
Durada:
78 h.
Contingut:
Introducció
 1. Conceptes bàsics en cosmètica i dermofarmàcia. Història.
 2. Legislació cosmètica.
 3. Anatomia i fisiologia de la pell.
 4. Patologies bucals i cura dental.
 5. Fisiologia del Cabell.


Conceptes Generals
 1. Matèries prevalguis
  • La utilització de l'aigua en la indústria cosmètica.
  • Agents tensioactius.
  • Colorants/pigments per al Cabell. Tints.
  • Conservants.
  • Filtres UVA/UVB
  • Humectants.
  • Antioxidants.
  • El perfum
  • Agents Espesants o gelificants.
  • Emolients.
 2. Microemulsions
 3. Depilatoris
 4. Formes cosmètiques. Reologia.
 5. Cosmètica decorativa


La indústria cosmètica
 1. Microbiologia
 2. Avaluació de Seguretat dels productes cosmètics.
 3. Bones pràctiques de fabricació (BPF).
 4. Màrqueting
 5. Recerca i desenvolupament.
 6. Procés Industrial. Tecnologia de fabricació.
 7. Control de Qualitat.
Mòdul:
MÒDUL DE LABORATORI
ECTS:
15
Durada:
148 h.
Contingut:
Aplicacions i formulacions
 1. Cura corporal.
 2. Cura i higiene bucal.
 3. Cura del Cabell.
 4. Cura i protecció solar.
 5. Microemulsions
 6. Cura facial.
 7. Depilatoris.
 8. Cosmètica decorativa
Mòdul:
MÒDUL DE PRÀCTIQUES
ECTS:
6
Durada:
150 h.
Contingut:
Les pràctiques curriculars es podran realitzar entre els mesos d'abril i juliol de 2021 en un total de 150 h.

Descripció de les activitats a desenvolupar per l'alumnat en els empreses i com s'avaluaran. Pes sobre la nota final. Per a definir les competències que poden adquirir els estudiants, podeu visitar el següent enllaç:

Les pràctiques formatives en empreses pretenen iniciar a l'estudiant en les activitats habituals que es desenvolupen en les companyies del sector cosmètic i de dermofarmàcia amb la finalitat que l'alumne adquireixi les habilitats pràctiques per al seu futur professional. Aquestes activitats estan coordinades pel coordinador del diploma de postgrau en col·laboració amb el tutor/a professional que cada empresa posarà a disposició.

Les activitats que es desenvoluparan en les empreses seran:
 • Desenvolupament galènic.
 • BPF. Control Qualitat.
 • Regulació. Legislació.

Internacionalització. Possibilitat de realitzar pràctiques en empreses franceses. Aquestes empreses estan en un continu avanç i són les que marquen tendència. Pioneres en el desenvolupament de producte.

Avaluació de les pràctiques:
 • Tutor/a professional de l'empresa (80%)
 • Coordinador del diploma de postgrau (20%)

Cal destacar la possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars en la mateixa o altres empreses del sector amb un màxim de 225 h addicionals.

Es passarà una enquesta als tutors d'empresa perquè puguin fer l'avaluació de l'alumnat.
Mòdul:
TREBALL FI DE PROGRAMA
ECTS:
2
Durada:
50 h.
Contingut:
La finalitat del Treball fi de programa és que l'estudiant pugui identificar i aprofundir en els diferents aspectes desenvolupats en els continguts teòrics del postgrau així com en les pràctiques de laboratori.

L'orientació del treball fi de programa es desenvolupa bàsicament a través del coordinador del postgrau.

El treball fi de programa consistirà en:
Llançament d'un producte cosmètic a triar pel grup de treball.
Concepció inicial (estudi de mercat).
Desenvolupament galènic.
Procediments de fabricació en el laboratori.
Característiques fisicoquímiques del producte.
Avaluació de la Seguretat del Producte Cosmètic.
Estratègia de Màrqueting.

Els criteris d'avaluació:
 • Realització de la pràctica en laboratori per al desenvolupament del producte (40%) (es valorarà):
  • Relació interpersonal
  • Capacitat d'adaptació a l'equip de treball
 • Obtenció del producte cosmètic. Anàlisi sensorial del mateix (20%)
 • Presentació de Treball escrit en Word i presentació en power point (20%)
 • Defensa del treball (20%)