Diploma d'especialització en Assessoria Financera

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Sistema Financer, actius financers i assessoria financera
ECTS:
16
Durada:
126 h.
Contingut:
(16 ECTS - 56 hores presencials + 70 hores virtuals)

1. L'assessorament i gestió de patrimoni.

 • Concepte, entorn i canvis recents en la gestió patrimonial
 • Necessitats dels clients, objectius d'inversió
 • Test de conveniència i test d'adequació. Obtenció d'informació
 • Planificació de la inversió i assignació de carteres
2.Càlcul financer i estadístic per a la introducció a la gestió de carteres

 • Capital i operació financera
 • Capitalització i actualització simple i composta
 • Rendibilitats
 • Risc, volatilitat i introducció a la teoria de carteres
3.Fonaments i mercats financers

 • Indicadors macroeconòmics i cicles
 • Sistema, actius i mercats financers
 • Tipus d'interès, política monetària, mercats monetaris
 • Renda fixa: deute i crèdits
 • Renda variable: valoració i principals elements d'anàlisi
 • Introducció als derivats i a les divises
4.Fons i societats d'inversió

 • Fons i societats d'inversió i les gestores. Descripció legal
 • Classificacions per actius i nivells de risc
 • Rendibilitat i riscos dels fons
5.Previsió: assegurances i plans de pensions

 • Concepte, tipologia i contractes d¿assegurances
 • Previsió pública, empresarial i personal
 • Assegurances de vida i inversió
 • Plans i fons de pensions
6.Fiscalitat i compliment normatiu

 • Panoràmica fiscal
 • Fiscalitat dels productes financers
 • Compliment normatiu per a l¿assessor financer i gestor patrimonial
7. Sessió de repàs i simulació examen

8.Sessions asíncrones (70 hores)

Mòdul:
Noves tendències en el sector financer
ECTS:
14
Durada:
114 h.
Contingut:
(14 ECTS - 52 hores presencials + 62 virtuals)

1. Digitalització bancària i financera

 • Introducció, gestió, estratègia i productes en banca tradicional, digital i fintech
 • Transformació digital a la banca
 • Innovacions tecnològiques per a l'assessorament financer
2. Tecnologies aplicades a les finances

 • Fonaments, usos del blockchain
 • Big data, intel·ligència artificial, machine learning i eines analítiques predictives
 • Eines avançades. Software per al Bigdata, eines analítiques i diagnostiques
3. Fintech i el nou entorn competitiu

 • Nous entrant: fintech, bigtech, telcos
 • Aportacions del fintech. Perspectives de futur
 • Competència i col·laboracions amb el sector financer tradicional
4. Finances descentralitzades

 • Bitcoin i la plataforma ethereum
 • Criptoactius i tokens
 • Finances descentralitzades: tipus, operacions i futura regulació.
 • L'euro digital
5. Sostenibilitat financera i ESG

 • Marc, objectius i descripcions de l'ISR, ESG i finances sostenibles
 • Iniciatives i regulació per a les finances sostenibles
 • Productes i inversió ESG
 • Elements socials i de governança
6. Finances conductuals

 • La psicologia econòmica i financera
 • Principals biaixos cognitius i conductuals, i heurística
 • Limitacions i oportunitats. Els biaixos dels professionals
 • Nudges per a la millora de les decisions
 • La psicologia econòmica aplicada a l'assessorament
7. Emprenedoria financera, financial Planning

 • El venture capital, capital risk i el private lending
 • Màrqueting digital en finances
 • Introducció al financial planning com evolució de l'assessorament
8. Sessions asincornes virtuals (62 hores)