Màster en Gestió i Dret Local

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic
ECTS:
30
Durada:
300 h.
Contingut:

DIPLOMA DE POSTGRAU EN DRET URBANÍSTIC (30 ECTS)

 

MÒDUL 1: Evolució de la normativa urbanística. Règim urbanístic del sòl i planejament territorial

 • L'evolució normativa en matèria urbanística. La incidència de la STC 61/1997 i del TRLS de 2008 en l'ordenament urbanístic català.
 • El règim urbanístic del sòl. La classificació del sòl. Els drets i deures dels propietaris i de la iniciativa privada.
 • Les bases d'articulació del sistema de planejament territorial i urbanístic. Les figures de planejament territorial.
 • El sistema de planejament urbanístic. El procediment d'aprovació. La participació de la iniciativa privada. La publicació dels plans.
 • Les figures essencials de planejament urbanístic general: les AREs, el POUM i el PAUM. Els municipis amb planejament no adaptat.
 • El planejament urbanístic derivat: PMU, PPU, PPUD, PEU.
 • La planificació dels àmbits urbans: la protecció dels centres històrics. La rehabilitació urbana.
 • El control jurisdiccional de la discrecionalitat urbanística. El jutge com a substitut de l'activitat planificadora.
 • Les alteracions del planejament. La responsabilitat urbanística. El jutge com a substitut de l'activitat planificadora.
 • Les alteracions del planejament. La responsabilitat patrimonial de l'Administració per actuacions urbanístiques.
 • Aspectes bàsics de l'economia immobiliària.
 • La transparència en l'activitat urbanística.
 • Pràctica, mòdul I

 

MÒDUL 2: Gestió i execució urbanística

 • L'execució del planejament. La determinació dels sistemes d'actuació. La divisió poligonal.
 • El sistema de reparcel·lació (I). Les modalitats de compensació bàsica i de compensació per concertació.
 • El sistema de reparcel·lació (II). La modalitat de cooperació. Les associacions administratives de cooperació. Els sectors d'urbanització prioritària.
 • El sistema de reparcel·lació (III). L'expedient de reparcel.lació.
 • El sistema d'expropiació.
 • La valoració urbanística (I). El càlcul de l'aprofitament urbanístic en el planejament.
 • La valoració urbanística (II). Els mètodes valoratius a efectes d'expropiació.
 • El control jurisdiccional de l'urbanisme concertat.
 • Instruments de política del sòl i habitatge. El paper de l'INCASOL.
 • Pràctica mòdul II.

 

MÒDUL 3: Intervenció administrativa en l'ús del sòl, subsòl i edificacions

 • La llicència urbanística. Comunicació prèvia i/o declaració responsable.
 • La competència en la redacció de projectes tècnics i en l’emissió d’informes urbanístics. El visat col·legial.
 • El dret dels administrats o la informació urbanística: la cèdula urbanística.
 • Les parcel·lacions urbanístiques
 • El deure de conservació de les edificacions. Les ordres d’execució i les multes coercitives
 • La declaració de ruïna. La inspecció urbanística dels immobles.
 • Les actuacions urbanístiques permeses en els immobles fora d’ordenació o amb ús disconforme
 • Fiscalitat immobiliària i urbanisme (taxes, ICIO...)
 • Pràctica mòdul III

 

MÒDUL 4: Protecció de la legalitat urbanística

 • 4.1. La protecció de la legalitat urbanística. La suspensió d’obres i llicències. Les urbanitzacions il·legals.
 • 4.2. La disciplina urbanística (I). Les infraccions urbanístiques. Tipificació i prescripció, Les sancions.
 • 4.3. La disciplina urbanística (II). L’expedient sancionador. La responsabilitat civil i penal derivada de la comissió d’infractors.
 • 4.4. Els delictes contra l’ordenació del territori i el principi de non bis in idem. La revisió dels actes de l’administració en matèria urbanística.
 • 4.5. El Registre de la Propietat i l’urbanisme (I).
 • 4.6. El Registre de la Propietat i l’urbanisme (II).
 • 4.7. La directiva de serveis i la planificació d’activitats comercials.
 • 4.8. Pràctica mòdul III

 

PRÀCTIQUES

Mòdul:
Diploma de Postgrau en Dret Local
ECTS:
30
Durada:
300 h.
Contingut:

DIPLOMA DE POSTGRAU EN DRET LOCAL (30 ECTS)

 

MÒDUL 1: Règim jurídic dels ens locals

 • Dret comunitari europeu i ens locals
 • Règim jurídic de l’administració local
 • Personal al servei de l’administració local I
 • Règim electoral local
 • Béns de l’administració local

 

 MÒDUL 2: Procediments administratius locals

 

 • Procediment administratiu
 • Procés contenciós administratiu
 • Contractació local
 • Responsabilitat patrimonial
 • Expropiació forçosa

 

MÒDUL 3: Activitats administratives sectorials locals

 

 • Serveis públics locals
 • Iniciativa econòmica local
 • Activitat de limitació
 • Activitat de foment
 • Activitat sancionadora local
 • Medi ambient i ens locals
 • Noves tecnologies de la informació i la comunicació

 

MÒDUL 4: Gestió de l’administració local i altres activitats sectorials

 • Polítiques públiques locals
 • Habilitats directives
 • Comptabilitat local

 

MÒDUL 5: Activitat econòmica administrativa local

 • Dret financer i tributari local, gestió del pressupost, control i fiscalització de l’activitat econòmica.

       

MÒDUL 6: Practicum

Pràctiques jurídiques a realitzar a les administracions públiques locals catalanes (durada: 125 hores)  (Les pràctiques poden ser convalidades si es treballa en una administració pública local)

Mòdul:
Treball de Fi de Màster
ECTS:
10
Durada:
100 h.
Contingut:
Treball de recerca sobre un tema tractat al llarg del màster o de lliure temàtica, prèvia autorització per part del tutor assignat.

Inscripció