Màster en Gestió i Dret Local

Fitxa Tècnica

Coorganitza:

Logo Universitat Autònoma de Barcelona      Logo Escola d’Administració Pública de Catalunya

Introducció:

Els ens locals configuren una part molt important de l'Administració pública de Catalunya atès que són els que es troben més pròxims als ciutadans i ciutadanes i, d'acord amb el principi de subsidiarietat, han de prestar un major nombre de serveis, tenint sempre com a finalitat principal la consecució del seu benestar.

El gran nombre de municipis (més de 965) i d'ens supramunicipals, l'existència de comarques i d'altres administracions locals i també d'administracions de caràcter no territorial fan que el personal al seu servei sigui molt nombrós. Aquest personal requereix una formació i capacitació professional adequades per a fer front a la complexitat de competències i funcions que les dites administracions tenen encomanades. El màster en Gestió i Dret Local té com a objectiu donar resposta a la necessitat de formar professionals en aquest àmbit. 

Existeix la necessitat d'establir una formació homogènia a tot el territori de Catalunya en les matèries relacionades amb l'administració local (dret, gestió i hisenda, bàsicament) per tal de garantir els coneixements necessaris i adequats, tant teòrics com pràctics, als titulats universitaris que volen treballar-hi i la personal que està al seu servei.

És possible matricular-se del màster sencer Gestió i Dret Local (que inclou el Diploma de Postgrau en Dret Local i el Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic i el Treball de Fi de Màster) o d'algun dels dos diplomes de postgrau de forma independent:

 • Diploma de postgrau en Dret Urbanístic: curs acadèmic 2022-23
 • Diploma de postgrau en Dret Local: curs acadèmic 2023-24
 • Treball de fi de màster (aquelles persones que vulguin obtenir el títol de màster): octubre 2024
Adreçat a:

Llicenciats en Dret, Ciències Econòmiques i Empresarials, Ciències Polítiques, Sociologia i altres titulacions superiors que permetin l'accés a les tres subescales de l'administració local amb habilitació nacional o als cossos de tècnics del grup A.

Codi:
MGDDA-M4-2022-11
Títol al que dóna dret:
Màster de formació permanent
Objectius:

Formar tècnics superiors que ocupen llocs de treball a l'administració local, així com titulats superiors i mitjos que volen accedir al servei de l'administració pública catalana, i capacitar a l'alumnat per analitzar temàtiques específiques de l'àmbit local.

Competències professionals:

 • Comprendre el règim jurídic dels ens locals.

 • Identificar els procediments administratius locals.

 • Conèixer les activitats administratives sectorials locals.

 • Adquirir les habilitats per gestionar l’administració local i altres activitats sectorials.

 • Entendre l’activitat econòmica administrativa local.

 • Realitzar pràctiques jurídiques en administracions públiques locals catalanes.


Sortides professionals:

Els titulats podran treballar en les tres subescales de l’administració local, és a dir, tant a àmbit nacional com en els cossos tècnics de l’administració local: • Cos tècnic d'administració general.

 • Cos tècnic d'administració especial.

 • Advocacia contenciós administrativa.

 • Secretaria-intervenció, secretaria d'entrada.

 • Intervenció-secretaria.

 • Intervenció d'entrada.

Itinerari formatiu:

Aquest programa està organitzat de forma modular, això significa que pots cursar el Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic i el Diploma de Postgrau en Dret Local de forma independent. Un cop has obtingut els dos Diplomes de Postgrau, pots realitzar el Treball de Fi de Màster i obtenir així el títol de Màster en Gestió i Dret Local.

Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Judith Gifreu Font
Docents:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Joan Anton Font Monclús
Maria Victòria Forns Fernández
Lucia Casado Casado
Alfonso González Bondia
Maria Marquès Banqué
Rosa M González López
Pablo Molina Alegre
Judith Gifreu Font
Enric Lambies Ortin
Josep Ramon Barberà Gomis
Joan Amenós Álamo
Cesar Puig Casañas
Amador Ferrer Aixalà
Ramon Noche Arnau
Josep M. Sabaté Vidal
Francesc Cid Grau
Javier Larrondo Lizarraga
Antonio Ezquerra Huerva
Josep González Escoda
Jordi Bachs Ferrer
Blanca Gifre Alvarez
Joaquim Brugué Torruella
Maria Dels Àngels Orriols Sallés
Tomas Carbonell Vila
Esther Pano Puey
Alex Grau Orts
Francesc Xavier Forcadell Esteller
Núria Pallarès Martí
Carolina Gala Duran
Fernando Pallero Gonzalez
Esther Codina Tresents
Alfonso Perona Gómez
Marta Cassany Virgili
Meritxell Roigé Pedrola
Marina Rodríguez Beas
Endrius Cocciolo
Jorge Martinez-Alonso Camps
Ana Mochales Collado
Silvia Carmona Garias
Maria Cruz Gallardo Ruiz
Jose Miguel Abdelkader Garcia
Joan Alemany Garcias
Eduard Rusiñol Vega
Jordi J Romera Cid
Jordi Duatis Puigdollers
Roger Cots Valverde
Barbara Egea Oliver
Joaquim Maria Borrell Mestre
Francesc Santacana Portella
Laura Presicce
Irene Elena Torralba Ramirez
Núria Noguer Pujadas
Eduardo Hernández Ordax
Durada:
70 ECTS (700 h)
Impartició:
virtual
Idiomes en que s'imparteix:
Català
Dates:
del 26/10/2022 al 28/08/2024
Especificació durada:
700 h
Horari:
Dilluns i dimecres de 16 a 20 h (online i streaming)
Ubicació:
Plataforma virtual Moodle
Preu:
4670 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

 • Bonificació: Aquest programa compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs

Inscripció