Màster de formació permanent en Innovació i Atenció Primària

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Informacio General del Màster
Contingut:
A la intranet del màster tindreu a la vostra disponibilitat tota la informació general del curs.
Mòdul:
Gestió clínica de la consulta
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

  1. Gestió clínica de la consulta. (16 hores presencials, 32 hores virtuals)
 • 1.1. Origen i procedència de la Gestió Clínica.
 • 1.2. Estat actual de la gestió clínica. Medicina basada en la evidència. L’evolució cap a la medicina basada en les preferències del pacient. Eines per a la seva implementació.
 • 1.3. Prescripció farmacèutica, prescripció segura.
 • 1.4. Pràctiques clíniques que aporten valor. Iniciativa contra el malbaratament en gestió clínica. Fonts Right Care. Abordatge del sobre-diagnòstic des de la consulta.
 • 1.5. Eines per a avaluar els perfils de la població atesa. CRG, ACG...
 • 1.6. Indicadors clínics per a la gestió clínica. Estàndard de Qualitat Assistencial (EQA).
 • 1.7. El rol dels actors en un equip assistencial alineat.
 • 1.8. Gestió de casos i altres models de Gestió clínica de la cronicitat.

Mòdul:
Millora en gestió del procés d’atenció
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

  2. Millora en la gestió del procés d’atenció (16 hores presencials, 32 hores virtuals)
 • 2.1. Introducció a la direcció d’operacions. Introducció a la metodologia Lean a l’entorn de la salut.
 • 2.2. Segmentació de la demanda externa i la demanda generada pels professionals.
 • 2.3. Planificació proactiva de la demanda: adaptació entre demanda i capacitat. Seguiment de la patologia crònica en situació d’estabilitat clínica. La gestió de pacients.
 • 2.4. Eines de gestió de la demanda:
  • 2.4.1. Agenda
  • 2.4.2. Àrees d’atenció al ciutadà
  • 2.4.3. Back Office
  • 2.4.4. Estratègies de prevenció d’interrupcions
 • 2.5. No presencialitat. Noves eines TIC per a la relació pacient-professional e interprofessional

Mòdul:
Gestió de la incertesa clínica
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

  3. Gestió de la incertesa clínica (16 hores presencials, 32 hores virtuals)
 • 3.1. Introducció: Incertesa clínica. Concepte. Exemples.
 • 3.2. Com fer preguntes clíniques. Metodologia. Pertinència de les preguntes clíniques.
 • 3.3. Com plantejar una estratègia de cerca. Bases de dades primàries (PubMed). Bases secundàries (Biblioteca Cochrane). Bases terciàries (TripDataBase, ClinicalEvidence...). Altres cercadors genèrics. Limitacions de les tècniques de cerca.
 • 3.4. Lectura crítica. Concepte. Metodologia sistematitzada de lectura crítica. Diferents nivells de evidencia d’acord a la metodologia d’investigació (Pertinència).
 • 3.5. Aplicació del grau d’evidencia encontrada. Coneixement del sistema GRADE. Aplicar els nivells de evidència tant en casos concrets, como a salut de la comunitat.
 • 3.6. Creació d’una xarxa d’excel·lència (amb ajuda de tecnologies de la informació) per valorar integració en guies de pràctica clínica i similars (Exemple: utilització de noves tecnologies diagnòstiques, validació, tècniques, fàrmacs, circuits assistencials...).
 • 3.7. Translació de les evidències trobades a la pràctica clínica a l’ambit de l’atenció primària. Nocions avançades d’economia de la salut. Exemples.
 • 3.8. Mètodes d’ajuda a les decisions. Xarxes neuronals. Explotacions de big-data en temps real. Exemples.

Mòdul:
Prevenció Quaternària
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

  4. Prevenció Quaternària (16 hores presencials, 32 hores virtuals)
 • 4.1. Introducció: Prevenció quaternària. Concepte. Exemples.
 • 4.2. Com realitzar cerques sobre aspectes relacionats amb prevenció secundària a atenció primària. Bases de dades Pub Med, Embase, NICE.
 • 4.3. Com realitzar una estratègia per a prevenir el sobre-diagnòstic. Identificar patologies prevalents en atenció primària on es pugui produir sobre-diagnòstic.
 • 4.4. Com actuar a la consulta vers un risc potencial de sobre-diagnòstic.
 • 4.5. Com realitzar una estratègia per a prevenir el sobre-tractament. Identificar patologies prevalents en atenció primària on es pugui produir sobre-tractament.
 • 4.6. Com actuar a la consulta vers un risc potencial de sobre-tractament.
 • 4.7. Estratègies per a una comunicació adequada sobre beneficis i risc de determinades activitats preventives, aspectes ètics a considerar.

Mòdul:
Qualitat i seguretat en el pacient
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

  5. Qualitat i seguretat en el pacient (16 hores presencials, 32 hores virtuals)
 • 5.1. Evolució històrica del concepte de qualitat des del control de qualitat a l’excel·lència: Control de qualitat, Garantia de la qualitat, Gestió global de la qualitat, excel·lència.
 • 5.2. Conceptes relacionats amb la Qualitat de Servei: expectatives, necessitats i satisfacció dels clients.
 • 5.3. Conceptes relacionats amb la seguretat del pacient (SP) en el marc de la Classificació Internacional de SP: Història de la SP, principals estudis SP, planificació estratègica en SP, tipologia incidents, enfocament sistèmic de la SP (Model de Reason).
 • 5.4. Models de gestió global de la qualitat i acreditació de les organitzacions (model EFQM, model JCI i model acreditació del Departament de Salut).
 • 5.5. Metodologia de la millora contínua en el lloc de treball. Fases: a) identificació i priorització, b) mesura de la situació basal, re-avaluació i monitorització c) anàlisi d'oportunitats de millora d) Selecció de solucions i pla d’acció.

Mòdul:
Eines i facilitadors per a la comunicació integral
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

  6. Eines i facilitadors per a la comunicació integral (16 hores presencials, 32 hores virtuals)
 • 6.1. Sistemes d’Informació que s’apliquen en Atenció Primària.
 • 6.2. Salut Digital com a element transformador del sistema de salut.
 • 6.3. Tendències Internacionals lligades a l’eHealth. Agenda Digital Europea.
 • 6.4. EAP virtual (2.0)

Mòdul:
Lideratge clínic
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

  7. Lideratge clínic (16 hores presencial, 32 hores virtuals)
 • 7.1. Definició de competències i comportaments clau.
 • 7.2. La por a l’error i la gestió d’emocions del lideratge.
 • 7.3. La gestió del conflicte.
 • 7.4. Del pensament a l’acció. De saber fer a saber fer fer.
 • 7.5. El valor del lideratge. Lideratge per valors.
 • 7.6. Pla de millora de resultats d’un equip.
 • 7.7. Reconeixement dels diferents rols.
 • 7.8. Adaptació dels temps segons les característiques de l’equip (sense pressa però sense pausa).
 • 7.9. Maneig de les fonts d’informació per desmuntar creences, barreres i resistències.

Mòdul:
Recerca a l’àmbit de l’Atenció Primària o Formació i aprenentatge a l’entorn professional
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

  S'haurà d'escollir una de les opcions: A o B
  OPCIÓ A
  8. Recerca a l’àmbit de l’Atenció Primària (16 hores presencial, 32 hores virtuals)
 • 8.1. El projecte de recerca
 • 8.2. Disseny del projecte
 • 8.3. El protocol de recerca
 • 8.4. Estadística
 • 8.5. Difusió de resultats
 • 8.6. Fons de finançament

  OPCIÓ B
  9. Formació i aprenentatge a l’entorn professional (16 hores presencial, 32 hores virtuals)
 • 9.1. Principis de l’ensenyament centrat en qui aprèn
 • 9.2. Característiques de l’aprenentatge professional
 • 9.3. Estils d’aprenentatge
 • 9.4. La reflexió com element fonamental de l’aprenentatge
 • 9.5. Recursos personals para la comunicació en context de aprenentatge
  • 9.5.1. Elements de la comunicació verbal en la relació docent (presencial i online)
  • 9.5.2. Elements de la comunicació no verbal en la relació docent (presencial i online)
 • 9.6. Pràctica professional reflexiva
  • 9.6.1. La reflexió com element fonamental de l’aprenentatge
  • 9.6.2. Donar i rebre feedback
 • 9.7. Disseny d’una acció formativa
  • 9.7.1. Principals elements de la planificació d’una acció formativa

Mòdul:
Treball fi de màster
ECTS:
12
Durada:
120 h.
Contingut:

  10. TFM (Disseny de projectes)

Inscripció