Màster de formació permanent en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1. Models de qualitat i millora de processos
ECTS:
5
Durada:
44 h.
Contingut:
(12 hores presencials i 32 hores no presencials)
 • Lliurament de documentació i inauguració del curs
 • La Gestió de les Organitzacions. Sistemes de gestió i referencials
 • La gestió de processos
 • La norma ISO 9001
Mòdul:
Mòdul 2. Norma ISO 9001-2015
ECTS:
11
Durada:
102 h.
Contingut:
(54 hores presencials i 48 hores no presencials)
Norma ISO 9001-2015
 • Objecte i camp d'aplicació
 • Referències normatives
 • Termes i definicions
 • Context de l'organització
 • Lideratge
 • Planificació
 • Suport
 • Operació
 • Avaluació de l'acompliment
 • Millora

Introducció a les auditories
Mòdul:
Mòdul 3. Gestió Ambiental. ISO 14001:2015
ECTS:
10
Durada:
94 h.
Contingut:
(48 hores presencials i 46 hores no presencials)
Sistemes de gestió ambiental (ISO 14001 i EMAS) i Marc legal ambiental
 • Objecte i camp d'aplicació
 • Referències normatives
 • Termes i definicions
 • Context de l'organització
 • Lideratge
 • Planificació
 • Suport
 • Operació
 • Avaluació de l'acompliment
 • Millora

Gestió ambiental en organitzacions
Mòdul:
Mòdul 4. Gestió de la Prevenció. DIS ISO 45001
ECTS:
13
Durada:
124 h.
Contingut:
(42 hores presencials i 82 hores no presencials)
Sistemes de gestió de la prevenció (DIS ISO 45001 i marc legal)
 • Objecte i camp d'aplicació
 • Referències normatives
 • Termes i definicions
 • Context de l'organització
 • Lideratge i participació dels treballadors
 • Planificació
 • Suport
 • Operació
 • Avaluació de l'acompliment
 • Millora
Mòdul:
Mòdul 5. Integració de Sistemes de Gestió i Auditories
ECTS:
10
Durada:
99 h.
Contingut:
(38 hores presencials i 61 hores no presencials)
Integració dels sistemes de gestió
Auditories
Mòdul:
Mòdul 6. Projecte Màster
ECTS:
11
Durada:
110 h.
Contingut:
Aquest màster s'ha plantejat amb un caràcter eminentment pràctic, per això, des dels primers dies, l'alumnat anirà aplicant els coneixements que vagi adquirint a les classes presencials, juntament amb l'estudi de la documentació de la plataforma virtual del curs a més de les normes de gestió i altres normatives que també es lliuraran.

Els criteris d'avaluació del projecte seran els següents:
 • 20%: Nivell de claredat: ben redactat, figures, taules, paginació, referències, identificació de figures, taules i annexes, links interns, etc.
 • 20%: Comprensió del projecte, fil conductor del projecte.
 • 20%: Nivell de detall. Concreció i profunditat, compliment de la normativa.
 • 20%: Nivell d'integració de les 3 àrees.
 • 20%: Defensa del projecte. Nota mitjana entre els components del grup.
Mòdul:
INFORMACIÓ GENERAL: Màster i Diploma
Contingut:
Programes, normes, informació dels professors, i la informació general del curs.

Inscripció