Màster de formació permanent en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral

Fitxa Tècnica

Un màster dissenyat per formar responsables i coordinadors en el disseny, la implantació, el manteniment i la millora dels sistemes de gestió integrada de la qualitat, el medi ambient i la seguretat laboral.
Sessions informatives:
Cal destacar:

Onze raons per estudiar el màster de formació permanent en Gestió Integrada de la Qualitat Medi ambient i Seguretat a la URV: 1. El programa està adaptat a la nova versió de la norma 2015.

 2. S'hi inclouen noves normes relacionades: ISO 50001 Energia; ISO 21000 Gestió del risc; UNE 66915 Directrius per a la formació; ISO 10002 Satisfacció del client. Directrius per al tractament de les queixes; ISO 19011 Directrius per a l'auditoria de sistemes de gestió; UNE 66178 Guia per a la gestió de la millora contínua; UNE66177 Guia per a la integració de sistemes de gestió, i s'imparteix coneixement sobre la normalització de l'estructura de la ISO.

 3. Seminaris impartits per experts.

 4. Possibilitat de fer pràctiques en empreses.

 5. Aplicació de laprenentatge al llarg del curs mitjançant la realització dun projecte de gestió integrada. El projecte és guiat en tot moment pels coordinadors de cada àrea.

 6. Seguiment de l'estudiant de manera individual.

 7. Certificació com a auditor intern.

 8. Possibilitat de realització d'altres cursos relacionats, impartits en línia per SGS amb ofertes especials (Seguretat alimentària, Seguretat industrial, IRCA auditories).

 9. Col·laboració amb SGS i TÜV.

 10. Alta demanda de tècnics amb formació a les noves normes.

 11. Alt nivell docupació.

Introducció:

Hi ha una gran demanda de tècnics multivalents, amb formació en Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral, amb capacitats per a la implantació i el seguiment dels sistemes de control.

El nostre objectiu és la formació de tècnics especialistes en el disseny i la implantació, el manteniment i la millora dels sistemes de gestió integrada de la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat Laboral.

 

Per a qui està dissenyat?

Si ja participes en la gestió de l'empresa, o aspires a participar-hi, el màster et transformarà en un líder capaç de gestionar i augmentar l'eficiència a la teva empresa.

 

Què aprendràs?

Se us ensenyarà l'últim en la teoria i pràctica de la gestió (Normes ISO 9001, 14001 i EMAS, OSHAS), que us donarà una visió general molt valuosa sobre com funcionen les empreses i com duen a terme la seva gestió.

 

Perspectives de l'ocupabilitat

El coneixement profund que adquiriràs de la gestió integral a l'empresa augmentarà la teva capacitat d'aconseguir un lloc de treball per fer les funcions de gestió en qualsevol tipus d'empresa.

 

Com aprendràs?

Totes les classes són impartides per professors que són experts als seus camps. No només aprendràs de la seva experiència, sinó també de lexperiència col·lectiva dels companys de classe. També pots optar per fer pràctiques, que et proporcionaran una visió pràctica de gran valor del món empresarial.

Les classes són molt aplicades. Al llarg del curs es desenvolupa el projecte final de màster que consisteix a elaborar un sistema de Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral d'una organització.

Es treballa amb grups petits obtenint un avantatge a l'hora d'oferir més atenció i més personalitzada i en el seguiment del progrés dels estudiants.

Per tal d'assegurar la integració de tots els coneixements, el màster té un coordinador per a cadascuna de les àrees. El curs es desenvolupa de forma semipresencial, amb l'ajuda d'un campus virtual i l'assistència a classes presencials. El campus virtual Moodle és l'aula virtual on podreu trobar la documentació del curs, comunicar-vos amb els professors, la direcció i els altres estudiants de màster.

 

Titulacions:

Per accedir a aquests cursos es requereix un títol universitari oficial espanyol o expedit per una institució deducació superior de lespai europeu deducació superior que faculta al país expedidor del títol per accedir a ensenyaments de postgrau.

També hi poden accedir les persones titulades de sistemes educatius fora de l'espai europeu d'educació superior, amb la comprovació prèvia que acrediten un nivell de formació equivalent als títols universitaris espanyols corresponents i que faculten al país expedidor per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del títol ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de postgrau.

En cas que l'estudiant que vulgui accedir a un determinat curs de postgrau no disposi de la titulació d'accés requerida, però estigui en disposició d'adquirir-la dins del termini acadèmic de l'edició on formalitza la matrícula, es podrà admetre sense que tingui validesa acadèmica i sense que sigui en detriment de candidats que compleixin tots els requisits daccés. La matrícula adquirirà plena validesa si en el termini esmentat abans l'estudiant acredita l'obtenció del títol requerit. En cas contrari, no tindreu dret al títol i, si escau, se us expedirà un certificat d'aprofitament.

En qualsevol cas, es poden autoritzar excepcions, justificades i motivades per la direcció acadèmica, perquè professionals amb experiència acreditada que no tinguin la titulació universitària requerida puguin accedir als cursos de postgrau, sense que tinguin dret a títol. En aquest cas, obtindreu un certificat d'aprofitament.

Els participants que vulguin obtenir el títol, hauran d'assistir almenys a un 80% de les hores presencials; haver resolt satisfactòriament els casos i proves proposats i haver defensat amb èxit el projecte final.

 

Quins avantatges aporta un sistema de gestió?

 • Compliment de la legislació.
 • Augment de la competitivitat.
 • Millora de la imatge corporativa.
 • Augment de la motivació dels treballadors.
 • Millores comercials.
 • Estalvi: pòlisses d'assegurances, primeres matèries, etc.

 

Quin és lobjectiu de laplicació dels sistemes de gestió?

 • Millora continua.
 • Qualitat del producte.
 • Qualitat ambiental.
 • Qualitat de les condicions de treball.

 

Per què la necessitat de la integració?

Perquè totes tres es basen en:

 • La millora continua.
 • La idea de la prevenció.
 • La tendència a leficiència i eficàcia.
Adreçat a:

Graduats/des en ciències, enginyeries, empresarials, relacions laborals, entre d'altres; així com professionals interessats en l'àmbit de la gestió de la qualitat, medi ambient i la seguretat laboral.

Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Codi:
MGIQMSLEN-M5-2024-20
Títol al que dóna dret:
Màster de formació permanent
Objectius:

 • Adquirir els coneixements de les normatives de la gestió teòrica i pràctica de les normes ISO 9001, 14001 i 45001 i de les auditories.
 • Integrar-se en un ambient de treball que simuli el lloc de treball mitjançant l'adquisició de coneixement teòrics i pràctics.
 • Entendre el funcionament de les empreses i com es porta a terme la seva gestió.
 • Adquirir habilitats de lideratge i treball en equip.

Sortides professionals:

 • Responsable en les àrees de Qualitat, Seguretat, Salut Laboral i Medi Ambient.

 • Coordinador de sistemes de gestió integrada.

 • Consultor per al disseny, implementació i manteniment dels sistemes de gestió integrada.

 • Auditor intern o extern (segons la formació prèvia) en processos de gestió i acreditació.

 • Assessor en gestió ambiental i seguretat laboral.

Direcció:
Magdalena Constantí Garriga
Coordinació acadèmica:
Magdalena Constantí Garriga
Docents:
Enric Brull Alabart
Julio Rodrigo Fuentes
Lluis Balsells Virgili
Magi Casellas Andreu
Josep Castán Martín
Lluis Maldonado Negre
Durada:
60 ECTS (573 h)
Impartició:
híbrida
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 25/10/2024 al 01/11/2025
Horari:

Divendres de 17 a 21 h i dissabtes de 9 a 13 h

Ubicació:

Aula 312 - Campus Catalunya
Av. de Catalunya, 35 - Tarragona

Plànol de situació:

Preu:
4545 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Beques FURV: aquest programa disposa d’una de les beques de la Fundació URV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV.

 • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

 • Bonificació: aquest programa pot ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

977 779 963 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h)

Més informació:

Als alumnes amb el títol de Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals URV, se'ls convalidarà el mòdul de gestió de la prevenció.
IMPORTANT: Aquells que vulguin fer la convalidació, han de sol·licitar-la al mateix dia que facin la inscripció

Temari del curs

Inscripció