Màster de formació permanent en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
OBL. Consciència de negoci (business awareness)
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
Introducció al Business Awareness
 • La industria química a Tarragona.
 • L'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT)

Business Awareness. La perspectiva d'una gran empresa
 • Cultura d'empresa.
 • L'entorn empresarial.
 • L'entorn de negocis. Relacions de negocis. Construcció i manteniment de la reputació. Imatge de responsabilitat social.

Business Awareness. La perpectiva d'un emprenedor
 • La innovació a l'empresa.

Business Awareness. Nous models d'empresa
 • El perfil ocupacional.

Introducció als mecanismes de control: l'auditoria interna
 • Com funciona una organització.
 • Organització empresarial.
 • Organitzacions en el sector públic i el sector privat.

Lideratges
 • Habilitats i atributs.
Mòdul:
OBL. Logística a la Indústria Química
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
Ubicació funció Logística a l'Organització
 • Què és la Logística?
 • Principals instal·lacions logístiques.

Operacions logístiques
 • Gestió integral de magatzems.
 • Expedició.
 • Transport.
 • Costos i optimització.
 • Sistemes de gestió informàtics, plataforma SAP de gestió, traçabilitat y flux de la informació en els diferents processos dins la cadena de subministrament.

Visió econòmica de la Logística
 • Perspectiva tradicional.
 • Perspectiva actual.
 • Prospectiva futura.
Mòdul:
OBL. Comunicació efectiva i gestió del temps
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
Introducció

Comunicació efectiva
 • Comunicació assertiva.
 • Comunicació verbal i no verbal.
 • Competències intrapersonals i interpersonals.

Comunicació empresarial
 • Comunicació i estratègies d'empresa.
 • Comunicació de decisions.
 • Gestió de conflictes. Correcció de conductes.
 • Avaluació del rendiment.
 • Digitalització de la comunicació i xarxes socials.
 • Gestió de la direcció.
 • Presentació d'un projecte-proposta d'inversió.
 • L'escolta activa.
 • Entrevista de treball.

Gestió del temps
 • El temps com a recurs.
 • Els principis que regulen el temps.
 • Lladres del temps.
 • La gestió del temps personal i col·lectiu.
Mòdul:
OBL. Sostenibilitat en la indústria química
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
Sostenibilitat
 • Introducció a un Sistema de Gestió de la Sostenibilitat.
 • Introducció a la gestió ambiental.
 • Sistemes de Gestió Ambiental: UNE-EN ISO 14001 i Reglament EMAS.
 • Procés de certificació i verificació ambiental. Auditories.
 • Introducció al marc regulatori ambiental de les activitats.
 • Empremta de carboni.
 • Avaluació de riscos mediambientals.

Gestió de l'Organització i Planificació de la prevenció de riscos laborals
 • La prevenció i l'empresa. Prevenció integrada.
 • Funcions dels estaments de l'empresa. Responsabilitats.
 • Planificació de la Prevenció.
 • Especialitats en PRL.
 • Organismes i institucions públiques competents en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Responsabilitats front l'incompliment de la legislació en PRL.

Riscos: Prevenció i protecció
 • Definició de seguretat a la indústria química. Tècniques de seguretat.
 • Protecció col·lectiva i individual en la indústria química.
 • Anàlisi i avaluació general del risc d'accident.
 • Inspeccions de seguretat i anàlisi d'accidents.
Mòdul:
OBL. Eines pràctiques per a la innovació
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
Introducció a la innovació
 • Definint la innovació.
 • Elements que componen la innovació.
 • Tipus d'innovació.

Creació de valor
 • Definició i tipus de valor.
 • Eines per l'anàlisi de valor: mapes d'atribut-valor
 • Equació de valor - elements.
 • Model de les 4 veus.
 • Anàlisi de tendències de mercat, consumidors i tecnologies.

Entenent la innovació des de la perspectiva dels consumidor
 • El model del job to be done.
 • Aplicació pràctica del job to be done i els mapes de valor.

Eines per a la creativitat
 • Models de generació d'idees. Pensament lateral.
 • El pensament sistemàtic inventiu.
 • Exercicis de pensament creatiu.
 • La creativitat en la innovació.

Innovació en pràctica: iniciatives i innovació empresarial
 • Entenent l'estructura del model de negocis.
 • Canvas del model de negoci.
 • Embut d'innovació i la innovació oberta.
 • Seminari pràctic innovació a Silicon Valley.

El pensament de disseny en la innovació
 • Taller pràctic de pensament de disseny.

Innovació empresarial
 • Exemples de la innovació a Dow Chemical.
 • Competències personals per la innovació.

Protecció de la propietat industrial
 • Història de la propietat industrial
 • Exemples de propietat industrial
 • Xina, innovació i la propietat industrial
Mòdul:
OPT. QUÍMICA-ENERGÍA. Qualitat de l'Aire
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
Introducció a la qualitat de l'aire

Emissió industrial: normatives, emissions, control de la contaminació

Immissió: normatives, control de la contaminació

Estudis del càlcul de risc sobre la salut: normatives europees

Estudi i avaluació de casos reals de contaminació

Contaminants minoritaris, contaminants emergents, mètodes de determinació i avaluació del risc
Mòdul:
OPT. QUÍMICA-ENERGIA. Qualitat i acreditació
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
Introducció
 • Història de la Qualitat.

Sistemes de gestió
 • Sistemes de gestió.
 • Organismes de gestió de la qualitat.
 • Qualitat: conceptes.
 • Normes de la Qualitat.
 • Estructura alt nivell (HLS).
 • Processos i mapa de processos.
 • Cicle de millora continua (Deming).
 • Pensament basat en riscos.
 • Norma ISO 9001:2015: Estructura i Requisits.
 • Implantació SGQ.
 • Bibliografia i informació complementària.
 • Exercicis pràctics.

Implantació d'un sistema de qualitat en els laboratoris d'assaig
 • L'acreditació i la norma ISO 17025.
 • Procés d'acreditació.
 • Abast d'acreditació.
 • Quins apartats inclou la norma?
 • Requisits de gestió.
 • Organització.
 • Sistema de qualitat.
 • Control de documents.
 • Ofertes, convenis i contractes.
 • Subcontractació.
 • Compres.
 • Servei als clients.
 • Control de treballs no conformes.
 • Accions correctives i accions preventives.
 • Auditories internes.
 • Revisions de la direcció.
 • Requisits tècnics.
 • Personal.
 • Instal·lacions i condicions ambientals.
 • Procediments d'assaig i validació de mètodes.
 • Equips.
 • Traçabilitat de les mesures.
 • Mostreig i gestió de les mostres.
 • Assegurament de la qualitat dels resultats.
 • Informes de resultats.
Mòdul:
OPT. QUÍMICA-ENERGIA. Legislació industrial
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
Introducció a la legislació en l'àmbit industrial
 • Generalitats.
 • Exercici pràctic cerca de normatives i treball amb normes.
 • Legislació general: Autorització Ambiental, Canvis Substancials, Canvis No Substancials.
 • Introducció al cas pràctic de treball: Due Diligence.

Legislació en Prevenció de Riscos Laborals
 • Legislació bàsica en prevenció de Riscos Laborals.
 • Legislació derivada de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Exercici pràctic: identificar normativa aplicable a un lloc de treball.
 • Treball Cas pràctic.

Legislació Medi Ambient
 • Legislació en els principals vectors ambientals.
 • Exercici pràctic: Identificar normatives ambientals en un procés industrial.
 • Treball Cas pràctic.

Legislació en Seguretat Industrial
 • Principal legislació en Seguretat industrial.
 • Exercici pràctic: identificar legislació aplicable en una instal·lació.

Legislació Accidents Greus i Seguretat Producte
 • Accidents greus: Normativa SEVESO.
 • Seguretat de producte.
 • Exercici pràctic d'etiquetatge i classificació de substàncies.
 • Treball Cas pràctic.

Introducció a la responsabilitat jurídica en l'activitat industrial
 • Generalitats
 • La gestió de la RJ en l'activitat ordinària de l'empresa.
 • Avaluació de la RJ. La
 • Due Diligence.
 • Introducció al cas pràctic de treball.

La responsabilitat administrativa
 • Concepte i definició.
 • Àmbit de manifestació.
 • Abast de la responsabilitat.
 • Conseqüències de la manifestació.
 • Treball Cas pràctic.

Responsabilitat Civil
 • Concepte i definició.
 • Àmbit de manifestació.
 • Abast de la responsabilitat.
 • Conseqüències de la manifestació.
 • Treball Cas pràctic.

Responsabilitat Penal
 • Concepte i definició.
 • Àmbit de manifestació.
 • Abast de la responsabilitat.
 • Conseqüències de la manifestació.
 • Treball Cas pràctic.

La Responsabilitat Social
 • Concepte i definició.
 • Àmbit de manifestació.
 • Abast de la responsabilitat.
 • Conseqüències de la manifestació.
 • Treball Cas pràctic.

La prevenció de la RJ
 • Els sistemes de gestió.
 • El Model de Prevenció de Delictes

Presentació Cas pràctic: Due Diligence sobre RJ.
Mòdul:
OPT. QUÍMICA-ENERGIA. Operacions bàsiques a la indústria química
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
Introducció. Característiques i tipus d'operacions de separació

Principis bàsics d'operacions de transferència de matèria

Mòlta. Operacions per reduir mida de partícula d'un sòlid

Cristal·lització. Generació d'un sòlid cristal·lí a partir d'una dissolució

Principis bàsics d'operacions de transferència d'energia

Destil·lació: simple i fraccionada

Visita a 3 empreses del sector petroquímic: BASF, DOW Chemical i GRACE per visualitzar in situ les operacions bàsiques estudiades
Mòdul:
OPT. QUÍMICA-ENERGIA. Química, energia i recursos
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
Gestió dels recursos energètics en la indústria química: energies renovables, eficiència energètica, generació i consum d'energia distribuïda, tecnologia de l'hidrogen

Gestió dels recursos naturals en la indústria química

Gestió de l'aigua en la indústria química

Gestió de residus en la indústria química: tractament d'efluents industrials (control i automatització del procés). Valorització, minimització i reciclat de residus

Ecotoxicitat i ecodisseny de productes
Mòdul:
OPT. QUÍMICA APLICADA. Seguretat Alimentària: Qualitat i Acreditació
Contingut:
Qualitat en la Indústria Alimentària
 • Introducció.
 • Qualitat.
 • Seguretat alimentària.
 • Marc legal i normatiu.
 • Certificacions en seguretat alimentària.
 • APPCC (HACCP) - Anàlisi de perills i punts de control crítics.

Regulatory en la Indústria Alimentària
 • General Food Law.
 • Safety.
 • EU framework.
 • Non-EU framework.
 • Labelling.
 • Associations.

Investigació i desenvolupament a la Indústria Alimentària
 • Recerca en nutrició animal: el paper del laboratori. FROM FIELD TO FORK - DEL CAMP A LA TAULA: Àmbit de treball, tasques del laboratory químic, avaluació d'ingredients i pinsos, Estudis "in vivo" amb animals de consum, avaluació dels aliments d'origen animal, exemples d'estudis.
 • Solid formulation: definition and physical properties, milling, mixing, granulation and coating.
Mòdul:
OPT. QUÍMICA APLICADA. Química agrícola
Contingut:
Introducció Química Agrícola
 • Evolució agricultura.
 • Primers fertilitzants / fitosanitaris.
 • Legislació.
 • Actualitat.

Fertilització
 • Macro i microelements.
 • Cicles del sòl: N, P, K, S, Ca, Mg.
 • Tipologia de sòl i correcció.
 • Noves tecnologies en fertilització.
 • Legislació.

Principals patologies dels cultius
 • Classificació de pesticides: plaguicides, fungicides, acaricides...
 • Plans de tractaments: incidències, severitat, resistències...
 • Manipulació i aplicació de fitosanitaris: Fitxes tècniques, de seguretat, ...

Riscs mediambientals

Química de fitosanitaris
 • Matèries actives.
 • Síntesis.
 • Biopesticides: extractes naturals, microorganismes i macroorganismes,...
 • Formulació.
 • Anàlisis fitosanitaris.
 • Indústria agroquímica. Visita a l'empresa Afepasa.
Mòdul:
OPT. QUÍMICA APLICADA. Instrumentació en laboratoris
Contingut:
Tècniques cromatogràfiques. Aplicació en Indústria alimentària. Aplicació en Indústria Farmacèutica i veterinària. Aplicació en Indústria Petroquímica. Aplicació en Laboratoris de control mediambiental.

Tècniques espectroscòpiques. Aplicació en Indústria alimentària. Aplicació en Indústria Farmacèutica i veterinària. Aplicació en Indústria Petroquímica. Aplicació en Laboratoris de control mediambiental.

Altres tècniques instrumentals. Caracterització de polímers. Tècniques bioquímiques.
Mòdul:
OPT. QUÍMICA APLICADA. Química de l'aigua: tractament
Contingut:
L'aigua
 • Tipus i usos.
 • Qualitat de l'aigua.
 • Normativa.

Aigües residuals urbanes
 • Introducció: normativa, característiques de les aigües residuals.
 • Esquema d'una EDAR.
 • Sistemes de tractament de l'aigua.
 • Producció, tractament i destí final de fangs.
 • Reutilització de les aigües residuals.

Aigües residuals industrials
 • Introducció.
 • Tractament amb membranes.
 • Fonaments d'ultrafiltració (Fonaments d'osmosi inversa; Fonaments de resines d'intercanvi iònic; Capacitats analítiques per a controlar la qualitat de l'aigua).

Aigües potables
 • Introducció: normativa, característiques de les aigües potables.
 • Esquema d'una planta potabilitzadora.
 • Sistemes de tractament de l'aigua. Producció i tractament de fangs.
Mòdul:
OPT. QUÍMICA APLICADA. Química cosmètica
Contingut:
Introducció
 • Els químics a la indústria cosmètica.
 • Definició i Història de la cosmètica.
 • Legislació.
 • La pell.
 • Al·lèrgies.

Aplicacions i formulacions
 • Cura solar.
 • Cura oral.
 • Cura facial.
 • Cura del cabell.
 • Perfums.
 • Pràctiques de laboratori: preparació de cremes i xampús.

Conceptes generals
 • Matèries primeres.
 • Emulsions.
 • Tecnologies de fabricació.
 • Reologia.

La indústria cosmètica
 • I+D
 • Control i Assegurament de la Qualitat.
 • Bones practiques de fabricació (GMP).
 • Microbiologia.
 • Funcionament d'una indústria cosmètica.

Màrqueting
 • Estudi de mercat.

Nous llançaments
Mòdul:
PROJECTE FI DE MÀSTER QUÍMICA
ECTS:
15
Durada:
280 h.
Contingut:

Objectiu: Incorporar a l'alumnat a l'empresa amb capacitat suficient com per a identificar i aprofundir en els diferents aspectes treballats en els continguts teòrics del màster: logística, business awarness, seguretat, avaluació de riscos, sostenibilitat etc.

Temàtiques possibles a triar per l'alumnat:
Qualsevol de les temàtiques relacionades amb els continguts del màster, com per exemple, agroalimentària, cosmètica, logística, petroquímica, tractament d'aigües, etc.

Mètodes d'avaluació:

 • Valoració del tutor de l'empresa (60 %)
 • Memòria del treball fi de màster (20 %)
 • Defensa oral del treball fi de màster (20 %)

Mòdul:
PRÀCTIQUES FORMATIVES QUÍMICA
ECTS:
15
Durada:
280 h.
Contingut:

Objectiu: Iniciar a l'estudiant en les activitats del món industrial.

Continguts:
Les activitats estaran relacionades amb qualsevol dels temes tractats durant la realització del màster, i pretenen que l'alumne adquireixi habilitats pràctiques pel seu futur professional.
Aquestes activitats estaran coordinades pel coordinador del màster i també pel tutor professional que cadascuna de les empreses posaran a disposició de l'activitat.

En algunes de les empreses que col·laboren es podran realitzar pràctiques extracurriculars durant el primer quadrimestre o l'estiu, pels matins, (a raó de 5 hores diàries) a més de fer les pràctiques formatives i el treball fi de màster (TFM) durant el segon quadrimestre amb la possibilitat de gaudir d'una remuneració econòmica durant la realització de les diferents activitats.

Inscripció