Màster de formació permanent en Dret Duaner

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1.

SOCIETAT INTERNACIONAL

ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:
Tema 1. La societat internacional (l'Estat, l'individu i les persones jurídiques).

Tema 2. El Dret Internacional:
 • Concepte, característiques i fonts.
 • El Costum internacional i els Tractats Internacionals.
 • La recepció del dret internacional en el Dret espanyol.
Tema 3. El Dret Internacional econòmic: el comerç internacional:
 • Els blocs de comerç internacional i el nou ordre econòmic internacional.
 • Les organitzacions internacionals:
  • L'Organització de les Nacions Unides (ONU).
  • L'Organització Mundial del Comerç (OMC).
  • L'Organització Mundial de Duanes (OMA).
Tema 4. La Responsabilitat Internacional:
 • Solució pacífica de les controvèrsies internacionals: els mitjans d'arranjament diplomàtic i l'arbitratge.
 • La jurisdicció internacional: el Tribunal Internacional de Justícia i altres Tribunals Internacionals especialitzats en el si de l'ONU i l'Òrgan de Solució de Diferències en la OMA.
Mòdul:
Mòdul 2.

LA UNIÓ EUROPEA

ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:
Tema 5. De la Comunitat Econòmica Europea a la Unió Europea:
 • Institucions de la Unió Europea: la Comissió, el Consell, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el Consell Europeu.
Tema 6. Fonts del Dret de la Unió Europea:
 • El dret primari o originari i dret secundari o derivat (Reglaments, Directives, Decisió, Recomanacions i Dictàmens).
 • Els convenis complementaris, les decisions del Consell, el costum, els principis generals del dret i la jurisprudència.
 • El Dret Internacional general i convencional com a font del dret de la Unió.
 • Recepció del Dret de la Unió en l'Ordenament Jurídic intern.
Tema 7. El mercat interior i la lliure circulació de mercaderies: supressió d'obstacles als intercanvis de béns en la Unió i instauració d'una política comercial comuna enfront de l'exterior:
 • Política econòmica: la unió econòmica i monetària.
 • Harmonització de legislacions.
 • Competència lleial.
 • Foment de polítiques comunes en sectors (agricultura).
Mòdul:
Mòdul 3.

L'ORGANITZACIÓ DUANERA A LA UNIÓ EUROPEA

ECTS:
17
Durada:
170 h.
Contingut:
Part General: Aspectes generals duaners i de política comercial
Tema 8. Organització duanera de la Unió: aspectes generals
 •  Legislació duanera de la Unió: objecte i àmbit d'aplicació.
 •  Autoritats duaneres: missió.
 •  El territori duaner de la Unió.
 •  La Unió duanera.
Tema 9. La Política Comercial Comuna
 •  Activitats en l'àmbit del control de mercaderies i suport a les exportacions.
 •  La Secretària d'Estat Exterior:
  •  Competències en l'àmbit de comerç exterior.
 •  La Xarxa Territorial de Comerç Exterior: suport al sector exterior; el servei *SOIVRE (Activitats d'inspecció i control. Marc legislatiu. Assistència Tècnica als operadors comercials. Remoció d'obstacles no aranzelaris).
 •  La Xarxa d'Oficines Econòmiques i Comercials.
Tema 10. Barreres i obstacles no aranzelaris en el Comerç Internacional:
 •  Reglamentació tècnica en el comerç internacional.
 •  Efectes de la reglamentació tècnica en el comerç internacional.
 •  Concepte d'obstacle tècnic i mesura sanitària i fitosanitària. Exemples.
 •  Influència dels obstacles tècnics i les mesures sanitàries i fitosanitàries en el comerç internacional.
 •  L'Acord sobre Obstacles Tècnics al Comerç i l'Acord sobre aplicació de mesures sanitàries i fitosanitàries de l'OMC.
 •  Mecanismes d'actuació contra els obstacles tècnics al comerç i les mesures sanitàries i fitosanitàries.
Tema 11. El Mercat Interior de la Unió Europea i la lliure circulació de mercaderies.
 •  Concepte.
 •  El Principi de lliure circulació de mercaderies a la UE.
 •  Restriccions al Principi de lliure circulació de mercaderies.
 •  Mecanismes de prevenció i eliminació de les restriccions a la lliure circulació de mercaderies.
 •  El paper del Tribunal de Justícia com a garant de la lliure circulació de mercaderies.
Tema 12. Seguretat (RC): productes estratègics
 •  Introducció. Legislació aplicable.
 •  El sistema europeu de controls a l'exportació de productes de doble ús.
 •  Identificació de productes.
 •  Controls als productes en règims especials.
 •  Controls a la importació.
 •  El control de les transferències comunitàries. Sancions (embargaments).
 •  Règim sancionador.
Tema 13. Seguretat (RC): substàncies químiques
 •  Gestions que han de realitzar les empreses per a complir amb legislacions aplicables relacionades amb substàncies químiques que poden ser utilitzades com a precursors de drogues, que poden utilitzar-se com a armes químiques o que poden utilitzar-se per a produir explosius.
 •  El Reglament per a la importació i exportació de productes químics perillosos.
Tema 14. La Política comercial comuna autònoma (*PCCA): Mesures de defensa comercial
 •  Drets antidúmping.
 •  Drets compensatoris.
 •  Mercaderies que vulneren drets de propietat intel·lectual.
Tema 15. La Política comercial comuna autònoma (*PCCA): Controls per a-duaners. Inspecció de sanitat exterior
 •  Controls a la importació de productes d'origen animal per a consum humà, controls de productes d'origen no animal per a consum humà.
 •  Controls en el trànsit sanitari, el transbord, avituallament de vaixells i entrada en un *TST (*ADT). El rebuig. El Punt d'Inspecció Fronterer.
Tema 16. La Política comercial comuna autònoma (*PCCA): Controls per a-duaners. Inspecció de Sanitat Animal
 •  Controls a la importació d'animals vius, productes d'origen animal de no consum humà, productes per a l'alimentació animal, medicaments veterinaris i productes zoosanitaris.
 •  Controls a l'exportació des del punt de vista de la sanitat animal.
 •  Certificació sanitària d'exportació.
  •  Gestions que han de realitzar les empreses per a complir amb legislacions aplicables relacionades amb substàncies químiques que poden ser utilitzades com a precursors de drogues, que poden utilitzar-se com a armes químiques o que poden utilitzar-se per a produir explosius.
  •  El Reglament per a la importació i exportació de productes químics perillosos.
  Tema 14. La Política comercial comuna autònoma (*PCCA): Mesures de defensa comercial
 •  Drets antidúmping.
 •  Drets compensatoris.
 •  Mercaderies que vulneren drets de propietat intel·lectual.
Tema 15. La Política comercial comuna autònoma (*PCCA): Controls per a-duaners. Inspecció de sanitat exterior
 •  Controls a la importació de productes d'origen animal per a consum humà, controls de productes d'origen no animal per a consum humà.
 •  Controls en el trànsit sanitari, el transbord, avituallament de vaixells i entrada en un *TST (*ADT). El rebuig. El Punt d'Inspecció Fronterer.
Tema 16. La Política comercial comuna autònoma (*PCCA): Controls per a-duaners. Inspecció de Sanitat Animal
 •  Controls a la importació d'animals vius, productes d'origen animal de no consum humà, productes per a l'alimentació animal, medicaments veterinaris i productes zoosanitaris.
 •  Controls a l'exportació des del punt de vista de la sanitat animal.
 •  Certificació sanitària d'exportació.
 •  Legislació nacional aplicable: Reial decret 330/2008.
 •  Legislació específica dels grups de productes subjectes a control.
 •  Procediment de control per part del Servei d'Inspecció *SOIVRE de les Direccions Territorials i Provincials de Comerç:
  •  Tipus de controls que es poden dur a terme.
  •  Tipus d'expedients que es poden generar arran dels incompliments que presenti un determinat producte (exemples).
  •  Coordinació amb altres autoritats nacionals i coordinació a nivell europeu.
Tema 20. La Política comercial comuna autònoma (*PCCA): Controls per a-duaners. Inspecció de *CITES
 •  El Conveni CITIS, formació i antecedents.
 •  Efectes, funcionament i repercussions del Conveni CITIS.
 •  El Conveni CITIS a la UE i a Espanya.
 •  Autoritats d'aplicació del Conveni CITIS.
 •  Eines de política comercial pròpies del Conveni.
 •  Aplicació duanera del Conveni CITIS.
 •  Sistema de permisos i certificats.
 •  Despatx duaner.
 •  Legislació sancionadora.
Tema 21. La Política comercial comuna autònoma (*PCCA): Controls per a-duaners. Inspecció de *ROHS/*RAEE
 •  Marc legislatiu que regula la vigilància de mercat.
 •  Legislació específica dels grups de productes subjectes a control.
 •  Procediment de control. Eines i funcionament.
  •  PUE-ROHS (Punt Únic d'Entrada)
  •  Tràmits a través del PUE-ROHS
  •  Procés de control
Tema 22. La Política comercial comuna autònoma (*PCCA): Controls per a-duaners. Inspecció de farmàcia
 •  Marc legislatiu que regula el comerç exterior dels productes farmacèutics (medicaments, substàncies actives, productes sanitaris i cosmètics).
 •  Actuacions en el control sanitari en frontera.
 •  Revisió dels aspectes normatius que regulen la contractació de magatzems duaners per als productes farmacèutics i condicions sanitàries que han de complir les instal·lacions i auditories.
Tema 23. Els drets i obligacions de les persones en el marc de la legislació duanera
 •  El EORI.
 •  El subministrament d'informació.
 •  La representació duanera.
 •  L'adopció de decisions relatives a l'aplicació de la legislació duanera: sol·licitud, anul·lació, revocació i modificació.
 • El control de les mercaderies i la conservació de documents i dades. La conversió de divises i terminis
Tema 24. La figura de l'Operador Econòmic Autoritzat: Aspectes generals
 •  Sol·licitud, avaluació, concessió, suspensió, anul·lació i revocació.
 •  Avantatges: especial referència al despatx centralitzat nacional i europeu.
 •  El Registre d'operadors econòmics autoritzats.
 •  Els acords de reconeixement.
 •  Referència al marc normatiu *OMA i programes OEA.
Tema 25. La figura de l'Operador Econòmic Autoritzat: Aspectes operacionals
 •  La cadena de subministrament integrada (Duanes i comerç).
 •  Maximització del subministrament sense problemes en les operacions en cadena.
 •  Aspectes de seguretat.
 •  Protecció de la cadena de subministrament.
Tema 26. La Política comercial comuna autònoma (*PCCA): Política aranzelària
 •  Drets aranzelaris.
 •  Suspensions temporals.
 •  Mesures de restricció quantitatives: contingents
 •  Franquícies
Part Especial: Elements en els quals es basa l'aplicació dels drets d'importació o d'exportació o altres mesures en el comerç de mercaderies
Tema 27. Aranzel duaner comú i classificació aranzelària
 •  El Sistema Harmonitzat, la Nomenclatura Combinada i el *TARIC.
 •  Regles generals d'interpretació i relatives als drets.
 •  Disposicions especials i Annexos aranzelaris.
 •  Instruments per a la classificació aranzelària.
 •  Aspectes específics de les Seccions I a XXI.
 •  Criteris per a la classificació aranzelària.
 •  Novetats en classificació.
Tema 28. Origen de les mercaderies
 •  Origen no preferencial i origen preferencial.
 •  El SPG, visió duanera, i els acords bilaterals i multilaterals.
 •  Productes enterament obtinguts.
 •  Transformacions suficients.
 •  Sistemes d'acumulació.
 •  Prova de l'origen: certificats i declaracions en factura.
 •  L'Exportador autoritzat.
 •  El sistema de registre d'exportadors (REX).
 •  Les declaracions d'origen dels proveïdors.
 •  Les unions duaneres.
 •  Les Informacions vinculants en matèria d'origen (IVO).
 •  Visió empresarial de l'origen de les mercaderies com a mecanisme de reducció de costos de producció i de la millora de la productivitat de l'empresa.
Tema 29. Valor en Duana
 •  Què és i per què és necessari el valor en duana.
 •  El Codi de Valoració del GATT/OMC.
 •  La concepció positiva del valor.
 •  Els mètodes de valoració.
 •  El Comitè Tècnic de Valoració en Duana.
 •  Marc regulador a la UE:
  •  Fonts normatives i materials.
  •  El mètode del valor de transacció (1).
  •  El preu en una venda per a l'exportació.
  •  El mètode del valor de transacció (2).
  •  Ajustos: les addicions al preu i els elements que no s'inclouen en el valor en duana.
  •  El mètode de valor de transacció (3).
  •  Les condicions per a l'aplicació del mètode.
  •  Les transaccions entre parts vinculades.
  •  Els mètodes alternatius de valoració.
  •  Suposats de valoració duanera.
Tema 30. Introducció de mercaderies en el territori duaner de la Unió
 •  La Declaració sumària d'entrada.
 •  La Declaració sumària en relació amb l'anàlisi de riscos:
  •  Comprendre el concepte de risc, tipus de risc, avaluació de la gravetat del risc i gestió del risc.
 •  Arribada de les mercaderies: Vigilància duanera.
Tema 31. Notificació d'arribada, trasllat, presentació, descàrrega i examen de les mercaderies
 •  Llocs de presentació i emmagatzematge de mercaderies.
 •  El dipòsit temporal:
  •  Declaració, rectificació i invalidació, condicions i responsabilitats.
  •  Autorització d'explotació dels magatzems de dipòsit temporal.
  •  Circulació de mercaderies entre ADTS.
  •  Fi del dipòsit temporal i elecció del règim duaner.
Tema 32. La declaració en duana
 •  L'estatut duaner de les mercaderies.
 •  La inclusió de les mercaderies en un règim duaner.
 •  El Document Únic Administratiu (DUA): aplicació de tecnologies de la informació.
 •  Estructura i contingut de la Resolució del Departament de Duanes i Impostos Especials de la AEAT en la qual es recullen les instruccions per a la formalització del DUA.
  • Referència al VEXCAN.
 •  Les Declaracions en duanes normals i la declaració en duana simplificada.
 •  La declaració complementària.
 •  Disposicions aplicables a totes les declaracions en duana:
  •  Admissió: presentació i documentació.
  •  Despatx: Comprovació, assignació de circuit i llevant.
  •  Rectificació.
  •  Anul·lació.
  •  Altres procediments simplificats.
  •  Revisió de declaracions: control a posteriori.
 Tema 33. El deute duaner: origen
 •  La inclusió en un règim que comporti l'obligació de pagar drets, disposicions especials relatives a les mercaderies no originàries, deute nascut d'un incompliment, prohibicions i restriccions.
 •  Càlcul de l'import del deute:
  •  Lloc de naixement del deute.
  •  Notificació i contracció.
Tema 34. El deute duaner: garantia
 •  Obligació de garantir.
 •  Tipus de garanties.
 •  Persones que poden prestar-la.
 •  Fixació de l'import.
 •  Control.
 •  Garanties suplementàries, alliberament.
 •  Formes.
Tema 35. El deute duaner: extinció
 •  Pagament.
 •  Condonació.
 •  Invalidació de la declaració.
 •  Altres formes d'extinció.
Tema 36. Els Règims especials
 •  Disposicions generals comunes:
  •  Àmbit d'aplicació.
  •  Autorització.
  •  Registres.
  •  Enllestiment d'un règim especial.
  •  Transferència de drets i obligacions.
  •  Circulació de mercaderies.
  •  Manipulacions usuals.
  •  Mercaderies equivalents.
Tema 37. El Trànsit
 •  Introducció i modalitats
 •  Trànsit extern i intern i el trànsit de la Unió.
 •  Procediments simplificats.
 •  Actuacions de la duana i incidències en el transport.
 •  Garantia.
 •  Enllestiment.
 •  Procediment de cerca i recaptació deute.
Tema 38. El Dipòsit: Dipòsit duaner
 •  El Dipòsit duaner: tipus de dipòsits.
 •  Sol·licitud i autorització.
 •  Declaració de vinculació.
 •  Permanència.
 •  Circulació de mercaderies.
 •  Enllestiment.
 •  Controls en el dipòsit.
 •  El dipòsit diferent del duaner.
Tema 39. El Dipòsit: Zona Franca
 •  La Zona Franca:
  •  Designació.
  •  Immobles i activitats.
  •  Presentació de les mercaderies i inclusió en el règim.
  •  Enllestiment.
Tema 40. El Destí especial: Importació temporal
 •  La Importació temporal, àmbit d'aplicació.
 •  Termini de permanència i quantia del dret d'importació en cas d'importació temporal amb exempció parcial de drets d'importació.
Tema 41. El Destí especial: Destí final
 •  El Destí final.
Tema 42. El Perfeccionament
 •  El Perfeccionament actiu i el Perfeccionament passiu.
  •  Disposicions generals.
 •  El perfeccionament actiu:
  •  Àmbit d'aplicació.
  •  Termini d'enllestiment.
  •  Reexportació temporal.
Tema 43. El Perfeccionament Passiu
 •  Àmbit d'aplicació.
 •  Mercaderies reparades de manera gratuïta.
 •  Sistema d'intercanvis estàndard.
 •  Importació prèvia dels productes de substitució.
Tema 44. La sortida de mercaderies del territori duaner de la Unió
 •  Formalitats prèvies a la sortida de les mercaderies.
 •  Formalitats de sortida de les mercaderies.
 •  Exportació i reexportació.
 •  Declaració sumària de sortida.
 •  Notificació de reexportació.
 •  Suposats de rectificació i invalidació.
 •  Exempció de drets d'exportació.
Tema 45. Introducció: La tradició electrònica de la Duana
 •  Arquitectura de Duana electrònica.
 •  Tipologies de sistemes de Duana electrònica.
 •  El desenvolupament dels sistemes de Duana electrònica a la Unió Europea.
 •  Un model de dades comuna a la Unió Europea.
 •  El camí a la ¿finestreta única¿.
 •  Cap a on anem: simplificacions, blockchain.
Mòdul:
Mòdul 4.

EL DRET INTERN APLICABLE EN LES OPERACIONS DE COMERÇ INTERNACIONAL

ECTS:
19
Durada:
190 h.
Contingut:
Part General:

Tema 46. La Constitució Espanyola de 1978
 • Característiques, estructura i contingut.
Tema 47. El Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Règim Jurídic del Sector Públic
 •  La potestat sancionadora.
 •  Els Procediments de revisió administratius:
  •  La revisió d'ofici.
  •  El recurs d'alçada.
  •  El recurs potestatiu de reposició.
  •  El recurs extraordinari de revisió.
Tema 48. La Llei General Tributària
 •  Les obligacions tributàries i els procediments de comprovació en la Llei General Tributària.
 •  Els procediments de gestió.
 •  Especialitat en els procediments de gestió en l'àmbit duaner.
 •  Procediment de Recaptació.
Tema 49. El règim sancionador tributari i duaner
 •  El delicte fiscal i el delicte contra el pressupost de la Unió Europea.
Tema 50. La protecció dels interessos financers de la Unió Europea
 •  El Contraban.
Tema 51. El procediment d'inspecció
 •  Especialitat del procediment d'inspecció en l'àmbit duaner.
Tema 52. Els Procediments de revisió tributaris: normes comunes
 •  Els procediments especials de revisió:
  •  Revisió d'actes nuls de ple dret.
  •  La declaració de lesivitat d'actes anul·lables.
  •  La revocació.
  •  La rectificació d'errors.
  •  La devolució d'ingressos indeguts.
  •  El recurs de reposició.
  •  Les reclamacions economicoadministratives.
  •  El recurs extraordinari de revisió.
Tema 53. La Jurisdicció contenciosa administrativa
 •  Especial referència al Tribunal de Justícia de la Unió:
  •  Recursos i qüestions prejudicials.
Part Especial:

Tema 54. L'Impost sobre el Valor Afegit: Operativa intracomunitària
 •  Règims especials.
 •  Prestacions de serveis en l'àmbit comunitari.
 •  Obligacions formals.
Tema 55. L'Impost sobre el Valor Afegit: Operativa comerç exterior
 •  Exportacions, importacions i règim especials.
 •  Obligacions formals.
Tema 56. Els Impostos especials
 •  Normativa i característiques principals:
  •  Àmbit, operadors, circulació, beneficis fiscals, tipus impositius.
 •  Els Impostos Especials a Espanya:
  •  Classes i característiques.
  •  Operadors i sistema de control d'aquests.
  •  Usuaris.
  •  Impostos Especials de fabricació:
   •  Begudes alcohòliques, hidrocarburs, tabac.
  •  Els Impostos Especials en relació amb el comerç exterior:
   •  Importacions. Exportacions.
   •  El règim especial de Canàries.
Tema 57. Els Impostos Mediambientals
 •  L'Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica.
 •  L'impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia nuclielèctrica.
 •  L'impost sobre l'emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades.
 •  L'Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte d'hivernacle.
 •  L'impost sobre el valor de l'extracció de gas, petroli i condensats.
 •  L'impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.
Tema 58. El Règim Fiscal Duaner de Canàries
 •  Integració de Canàries a la Unió Europea.
 •  Règim Específic de Proveïment.
 •  Mesures Específiques Aranzelàries.
 •  Especialitats en matèria d'Impostos Especials.
 •  Tributs REF (Règim Econòmic i Fiscal de Canàries) i altres tributs de la Comunitat Autònoma.
 •  Vexcan: Finestreta única per al comerç exterior a Canàries.
Mòdul:
Mòdul 5.

ASPECTES MERCANTILS RELACIONATS AMB EL COMERÇ INTERNACIONAL

ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
Tema 59. La compravenda internacional de mercaderies
 •  Contracte de compravenda internacional.
 •  Especial referència a la Convenció de les Nacions Unides sobre els contractes de compravenda internacional de mercaderies.
 •  Responsabilitats del comprador i venedor.
Tema 60. La compravenda internacional de mercaderies
 •  Les regles Incoterms.
Tema 61. El Transport marítim
 •  Aspectes generals del mercat.
 •  Organismes internacionals.
 •  Qui és qui.
 •  Normativa contractual: el coneixement d'embarcament i els contractes de noliejament.
 •  Límit de responsabilitat.
 •  Casos pràctics.
Tema 62. El Transport aeri
 •  Aspectes generals del mercat.
 •  Organismes internacionals.
 •  Qui és qui.
 •  Normativa contractual: el coneixement d'embarcament aeri.
 •  Límit de responsabilitat.
 •  Casos pràctics.
Tema 63. El Transport terrestre
 •  Aspectes generals del mercat.
 •  Organismes internacionals.
 •  Qui és qui.
 •  Normativa contractual:
  •  El contracte de transport internacional i nacional de mercaderia per carretera.
  •  El contracte de transport internacional i nacional de mercaderies per ferrocarril.
 •  Límit de responsabilitat.
 •  Casos pràctics.
Tema 64. Els mitjans de pagament internacionals
 •  El pagament anticipat i en compte obert.
 •  Remeses (cobrances) simples i documentàries.
 •  Els pagaments a Europa.
 •  Garanties bancàries i crèdits standby.
 •  El Crèdit documentari.
 •  Finançament tradicional.
 •  Finançament especialitzat.
 •  Divises i cobertura del risc de canvi.
Mòdul:
Mòdul 6.

DUANES I SISTEMES D'INFORMACIÓ

ECTS:
2.4
Durada:
24 h.
Contingut:
Tema 65. Tecnologies emergents
 • Una duana moderna. L'ús de tecnologies en el comerç exterior.
Tema 66. El negoci duaner mitjançant la utilització de la tecnologia.
Tema 67. L'automatització en les Duanes
 • Presentació, acceptació i processament de les declaracions de càrrega i de mercaderies en importació, exportació i en trànsit.
 • Pagament d'impostos i drets aplicables.
Tema 68. Intercanvi electrònic d'informació
 • El missatge harmonitzat (radiofreqüència, raigs X o robotització).
Tema 69. Control i valoració dels riscos de projectes de tecnologia d'informació en Duanes
 • Definició de Metodologia.
 • Definició del mètode d'Avaluació i Valoració de riscos.
Tema 70. La tecnologia com un conjunt de processos a compartir (blockchain).
Tema 71. Les dades
 • Diccionari bàsic de Dades.
 • Model de Dades de Referència:
  • L'Organització Mundial de Duanes (OMA).
  • El model de dades duaner de la Unió Europea (EUCDM).
Mòdul:
Mòdul 7.

GESTIÓ DE PROJECTES FINANCERS

ECTS:
3.2
Durada:
32 h.
Contingut:
Tema 72. Introducció
 •  Les 6 fases d'un projecte.
 •  Els factors clau de l'èxit del projecte.
 •  Els factors clau del fracàs del projecte.
 •  El cicle vital d'un projecte.
Tema 73. Definició del projecte
 •  DAFO.
 •  Definició d'objectius.
 •  Responsabilitats clau.
Tema 74. Elecció del mètode de treball
 •  Desagregació del projecte en unitats.
 •  Preparació del calendari.
 •  Mètode del camí crític.
 •  Calendari per temps.
Tema 75. Organització del projecte
 •  Valoració dels reptes.
 •  La comunicació en el projecte.
 •  Seguiment dels resultats tangibles.
Tema 76. Gestió del pressupost
 •  Anàlisi de riscos.
 •  Control de costos.
Tema 77. Execució del projecte
 •  Seguiment de l'execució, calendaris.
 •  Definició de controls i terminis.
 •  Com tractar els retards.
Tema 78. Finalització del projecte
 •  Objectius de la conclusió.
 •  Anàlisi de rendiment i valoració.
Mòdul:
Mòdul 8.

LIDERATGE

ECTS:
2.4
Durada:
24 h.
Contingut:
Tema 79. Característiques dels Lideris organitzacional Excel·lents
 •  La integritat com a base de la credibilitat del líder: ètica, el model a seguir, inspiració i confiança.
 •  Models de Lideratge Transformacional.
 •  Més enllà dels comportaments: Lideratge basat en Fortaleses. La metodologia CliftonStrengths®.
Tema 80. Pensament estratègic
 •  Idees rectores: visió, missió i valors.
 •  Factors Claus per a l'Èxit (estratègies de primer nivell).
 •  Cultura organitzacional.
Tema 81. Planificació estratègica
 •  Metodologia Hoshin Kanri.
 •  Pla Estratègic.
 •  Implantació del Pla Estratègic: procés de catchball i elaboració del Pla Anual.
 •  Revisions.
Tema 82. Els managers i el lideratge d'equips
 •  El grau de compromís (engagement) dels col·laboradors.
 •  El qüestionari Gallup Q12.
 •  Les quatre claus dels managers Excel·lents.
Tema 83. Gestió del canvi
 •  Metodologia de l'autor John P. Kotter.
Mòdul:
Mòdul 9.

TREBALL FINAL DE MÀSTER

ECTS:
11
Durada:
110 h.
Contingut:
Temàtiques possibles a triar per l'alumnat:

Els treballs fi de Máster són preferentment individuals, encara que podrà considerar-se la formació de grups amb un màxim de dos/tres membres. El temps de dedicació per part de l'alumne es quantifica en 110 h.

El treball pot consistir en un estudi relacionat amb qualsevol dels mòduls impartits al Màster de Dret de Duanes.

L'objectiu del projecte és que l'alumne pugui donar resposta a un problema jurídic relacionat amb el comerç internacional i les duanes, elaborant/dissenyant un treball adaptat a les seves característiques, d'acord amb la seva identitat professional i acadèmica.
 • La direcció del Màster intentarà que no es desenvolupin més de dos treballs sobre el mateix tema específic.
 • En cas de necessitar prioritzar es triarà el que hagi estat presentat primer a la direcció.
 • L'alumnat lliurarà la proposta de tema a la direcció abans de la data límit establerta.
 • L'alumne rebrà la confirmació d¿acceptació del tema proposat mitjançant escrit signat per la Direcció del Màster, o bé se'l convocarà per debatre sobre el tema proposat.
 • Si el tema és acceptat per la Direcció, l'alumne podrà començar a desenvolupar el treball.
Característiques genèriques del Treball Fi de Màster:
 • Manteniment de rigor tècnic i teòric, amb un contingut pràctic que permeti la seva aplicabilitat.
 • Extensió: entre 35 a 80 fulls
 • Estructura general estandarditzada dels treballs:
 1. Títol
 2. Índex temàtic
 3. Pròleg descriptiu
 4. Desenvolupament dels capítols
 5. Conclusions
 6. Referències bibliogràfiques / web gràfiques
Un cop que l'alumne consideri que ha finalitzat el treball, ho podrà presentar per a la seva revisió.

Aquest document es considera l'avantprojecte.

La direcció del Màster, de forma virtual o presencial, retornarà corregit el treball, informant dels aspectes a reduir, implementar, actualitzar, etc.

L'alumnat seguirà treballant en el treball fins la data final acordada de presentació.

El treball millorat es tornarà a presentar, de forma final.

La valoració del TFM serà puntuat entre 0-10 i l'assignarà la direcció del Màster.

Inscripció