Màster de formació permanent en Direcció i Gestió d'Empreses (MBA)

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
LIDERATGE
ECTS:
13
Durada:
136 h.
Contingut:

Mòdul Lideratge (106h presencials / 16 virtuals)

Autolideratge 

 • Introducció al lideratge.
 • Introducció a l'Autolideratge.
 • Autoconeixement. Lidera amb qui tu ets.
 • Planificació de Desenvolupament de Carrera.
 • Comportaments efectius d'autolideratge.


Lideratge d'Equips 

 • Introducció al Lideratge d'Equips: el viatge del Lideratge.
 • El mànager coach.
 • Equips compromesos d'alt rendiment.
 • El Team Charter


Lideratge Organitzacional 

 • Introducció al Lideratge Organitzacional.
 • Megatendències.
 • Propòsit, visió, valors i estratègia.
 • Cultura organitzacional i gestió del canvi.
Mòdul:
EMPRENEDORIA
ECTS:
5
Durada:
56 h.
Contingut:

Emprenedoria (56 hores presencials)

The Lean Launchpad

 • Introducció al projecte integrat de l'MBA de la URV.
 • Principis del Lean Startup.
 • El mètode canvas.

 

Aspectes Legals i l'Emprenedor 

 • La forma legal de l'activitat empresarial: la societat mercantil.
 • Els béns intangibles i els signes distintius de l'empresa.
 • La contractació empresarial: externalització i internacionalització.
 • L'activitat de l'empresa a Internet.
 • Protecció de dades.


Finançament i Emprenedoria 

 • Finançament mitjançant productes bancaris.
 • Finançament per a start-ups.


Com afrontar un Shark Tank 

 • Com preparar i lliurar presentacions orals zen.
 • Simulacions del Shark Tank.
Mòdul:
MÀRQUETING
ECTS:
9
Durada:
80 h.
Contingut:

Màrqueting ( 76 hores presencials / 4 hores virtuals)

Màrqueting Estratègic

 • Introducció al Màrqueting.
 • Formulació de la proposta de valor mitjançant el mètode Lego Serious Play.
 • Entorn i mercat.
 • Sistema d'informació de Màrqueting.
 • Posicionament i marca.
 • Segmentació.
 • De l'estratègia de negoci a la narrativa de marca.


Màrqueting Mix 

 • Productes i serveis.
 • Preus competitius amb marge.
 • Canals de venda.
 • Comunicació.
 • Neuro-comunicació.
 • Publicitat.
 • Relacions Públiques.
 • Xarxes Socials.
 • Promocions de venda.
 • Direcció comercial.
Mòdul:
OPERACIONS I LOGÍSTICA
ECTS:
13
Durada:
112 h.
Contingut:

Operacions i logística (108 hores presencials / 4 hores virtuals)

Estratègia d'Operacions 

 • Estratègia d'Operacions.
 • Disseny de processos. 
 • Gestió de la capacitat.
 • Estratègies de localització.
 • Estratègies de distribució en planta: layout.
 • Planificació i programació de la producció.


Lean i Gestió de Processos 

 • La gestió de processos
 • Definició dels processos
 • Tipus de processos de negoci.
 • Desenvolupament pràctic de la gestió per processos.
 • LEAN leadership.
 • Gestió de la millora dels processos del negoci.
 • La diagramació de processos de negoci: Process Flow Diagram.
 • D'altres eines de millora.
 • Aplicació dels conceptes apresos en el cas de "la Meta".
 • Aplicació dels conceptes apresos en el Projecte Integrat de l'MBA - Presentació per Equips.


Supply-Chain Management

 • Gestió de materials. Sistemes d'inventari.
 • Introducció a la logística.
 • Gestió de compres.
Mòdul:
PERSONES
ECTS:
5
Durada:
44 h.
Contingut:

Persones ( 36 hores presencials / 8 hores virtuals)

Direcció Estratègica de Recursos Humans 

 • Strategic Role of People in Organizations.
 • Planificació i organització dels Recursos Humans.
 • Gestió internacional dels recursos humans.


High-Commitment Practices 

 • La Gestió per competències.
 • Reclutament.
 • Selecció.
 • Integració i socialització. 
 • Avaluació del rendiment.
 • Promoció del talent (formació).
 • Promoció del talent (desenvolupament).
 • Compensació i retribució.
 • Valoració de directrius.
 • Relacions laborals i negociació col·lectiva.
 • Recursos Humans en l'entorn Indústria 5.0.
Mòdul:
ECONOMIA I FINANCES EMPRESARIALS
ECTS:
15
Durada:
148 h.
Contingut:

Economia i finances empresarials ( 140 hores presencials / 8 hores virtuals)

Economia 

 • Introducció.
 • La demanda i l'oferta agregada.
 • Els inicis del capitalisme.
 • Els anys 30-40: la crisi del 29 i les seves conseqüències.
 • Els anys 50-60: el sistema de Bretton-Woods 23.
 • Els anys 70. La crisi del petroli i les seves conseqüències.
 • Els anys 80-90: el consens de Washington.
 • El segle XXI. L'Europa de l'euro i la crisi actual.


Sistema Financer i Mercats 

 • Introducció: Inversió financera i mercats financers.
 • Mercats monetaris.
 • Mercats de capitals.


Matemàtiques de les Operacions Financeres 

 • Conceptes introductoris.
 • Règims financers pràctics.
 • Operacions financeres de finançament i inversió a curt termini.
 • Interès compost.
 • Rendes financeres.
 • Préstecs financers.


Comptabilitat i Anàlisi dels Estats Financers 

 • Introducció a la Comptabilitat.
 • La Compatibilitat com a sistema d'informació.
 • Els comptes anuals.
 • Els principis comptables.
 • Anàlisi del balanç: Anàlisi vertical, representació gràfica. Ràtios.
 • Anàlisi del Compte de Pèrdues i Guanys.
 • Estat de fluxos d'efectiu. 
 • Anàlisi de la rendibilitat i rendiment.
 • Anàlisi del Fons de Maniobra.
 • Integració i conclusions.


Comptabilitat de Gestió

 • Concepte de control de gestió.
 • El sistema d'informació.
 • Centres de responsabilitat.
 • La fixació d'indicadors a l'empresa (Key Performance Indicators)
 • El procés pressupostari a l'empresa.
 • El quadre comandament integral, balanced scorecard.
 • Introducció a l'auditoria externa.
 • El concepte de due dilligence.
 • Comptabilitat de costos.
 • Controlling en empreses multinacionals.


Direcció Financera 

 • Introducció a la direcció financera.
 • Anàlisi d'inversions.
 • Valoració d'empreses.
 • Gestió financera.
 • Planificació financera.


Gestió i Planificació Tributària 

 • Sistema fiscal espanyol i tributació internacional. 
 • IRPF: tipologia de rendes - quota diferencial.
 • IRPF: empresari o professional - estimació directa.
 • Impost sobre societats: empreses de reduïda dimensió.
 • Impost sobre el valor afegit.
Mòdul:
PROJECTE INTEGRAT
ECTS:
30
Durada:
300 h.
Contingut:

El projecte integrat, que no pas de fi de programa, de l'MBA es basa en la metodologia de l'Aprenentatge Basat en el Projecte.

El projecte integrat representa un gran repte intel·lectual i social per als nostres estudiants. Un repte intel·lectual perquè partint d'una idea de negoci, els estudiants han d'anar aplicant i integrant el coneixement de les diferents assignatures en la planificació d'una nova organització. Un repte social perquè la realització del projecte es fa habitualment en equip. El projecte i l'equip constitueixen un laboratori ideal per reforçar i desenvolupar les competències que suporten la capacitat de lideratge, la qual és clau per a persones que ocupen llocs directius.

Els projectes de l'MBA es caracteritzen perquè:

 1. La idea de negoci a desenvolupar en el projecte es planteja durant els primers dos mesos del programa, quan els estudiants encara no disposen dels coneixements necessaris per a executar-los. Alguns exemples d'idees de negoci que s'han desenvolupat o es desenvolupen són jardins d'infants per a empreses, una granja de granotes i un productor i comercialitzador de vi del Priorat. Aquestes idees són proposades pels estudiants i aprovades pel director de l'MBA.
 2. L'objectiu global dels projectes de l'MBA és dissenyar el sistema de gestió d'una organització de nova creació, o reenginyeria d'una d'existent, prenent com a referència el Model EFQM d'Excel·lència, metodologies de gestió fonamentades i estàndards internacionals com pot ser la ISO 9001 i, a més, prendre les decisions característiques d'un pla d'empresa.
 3. Totes les assignatures del programa participen en el projecte i cada equip d'estudiants fa el mateix projecte al llarg de tot l'MBA. Els estudiants apliquen i integren el coneixement que van adquirint en les diferents assignatures gairebé de manera simultània en el projecte. A mesura que es va progressant en el programa, els estudiants tornen sobre la feina ja feta arran de l'adquisició de nous coneixements, l'obtenció de més informació, etc. Així doncs, el procés d'aprenentatge que representa el projecte és constructivista: es va destruint i construint el que es fa sobre el projecte a mesura que s'avança en el programa.

Pel que fa els productes finals del projecte tenim:

 1. Documentació del projecte.
 2. Presentació oral i pública del projecte.
 3. Defensa oral i pública del projecte.

Inscripció