Màster de formació permanent en Direcció de Recursos Humans

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1. Polítiques de personal i de gestió de Recursos Humans
ECTS:
2
Durada:
16 h.
Contingut:

(2 ECTS - 8 hores presencials / 8 hores no presencials)

 • Gestió de personal i dels RH.
 • La cultura de l'organització, missió i reptes del departament de RH.
 • Models de gestió per competències.
 • Exercicis amb exemples de polítiques de personal d'èxit.        
Mòdul:
Mòdul 2. Relacions laborals i contractació
ECTS:
4
Durada:
32 h.
Contingut:

(4 ECTS - 16 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Modalitats contractuals, drets i deures del treballador i l'empresari.
 • La prevenció de riscos laborals.
 • Els convenis sectorials i col·lectius.
 • Procediment laboral, faltes i sancions.
 • Nòmines i Seguretat Social.
Mòdul:
Mòdul 3. Atracció, selecció i incorporació de talent
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

(6 ECTS - 32 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Elaboració de perfils de llocs de treball.
 • Estratègies i mètodes de captació.
 • Tècniques de selecció de personal.
 • L'ús de la web 2.0 als processos de selecció.
 • L'entrevista per competències.
 • Test psicològics aplicats a la selecció.
Mòdul:
Mòdul 4. Formació i gestió del desenvolupament
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

(6 ECTS - 32 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Les necessitats de formació a l'empresa.
 • Avaluació de les necessitats formatives de l'organització.
 • Elaboració de plans de formació.
 • Tècniques de formació.
 • Entorns virtuals de formació.
 • Avaluació dels resultats i beneficis de la formació.
 • Tallers pràctics d'aplicacions de polítiques de formació.
Mòdul:
Mòdul 5. Polítiques de comunicació
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

(6 ECTS - 32 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Els plans de comunicació interna a l'empresa.
 • Objectius de la comunicació interna.
 • La comunicació organitzacional.
 • Programes de millora de la comunicació organitzacional.
 • Tècniques de comunicació interpersonal i presentació.
 • Les xarxes de comunicació.
 • Taller pràctic d'elaboració d'un pla de comunicació interna.   
Mòdul:
Mòdul 6. Responsabilitat social corporativa i polítiques de qualitat de vida laboral
ECTS:
4
Durada:
32 h.
Contingut:

(4 ECTS - 16 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Els plans de responsabilitat social corporativa (RSC).
 • Normativa bàsica de responsabilitat social corporativa i empresarial.
 • Mesura dels beneficis dels plans de responsabilitat social.
 • Salut i qualitat de vida laboral (QVL).
 • Programes de vigilància de la salut física i de millora de la QVL.
 • Tallers pràctics d'elaboració de plans de RSC i QVL     
Mòdul:
Mòdul 7. L'estratègia i la gestió dels recursos humans a l'organització
ECTS:
4
Durada:
32 h.
Contingut:

(4 ECTS - 16 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Planificació estratègica.
 • Compensació, beneficis i incentius.
 • Gestió planificada de fluxos de personal.
 • Mobilitat funcional i geogràfica.
 • Alineació de la plantilla amb la estratègia empresarial.
 • Exercici d'anàlisi d'una estratègia de RH.
Mòdul:
Mòdul 8. Habilitats directives i de gestió d'equips
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

(6 ECTS - 32 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Direcció de grups i equips de treball.
 • Persuasió i influència.
 • Presentacions efectives de projectes.
 • Lideratge assertiu.
 • Desenvolupament assistit.
 • Exercici amb dinàmiques Indoor i Outdoor.
Mòdul:
Mòdul 9. Gestió i avaluació dels rendiments i retribució
ECTS:
4
Durada:
32 h.
Contingut:

(4 ECTS - 16 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Eines per avaluar els rendiments.
 • Valoració del rendiment i dels llocs de treball.
 • Conversió de la valoració en estructura salarial.
 • Sistemes retributius.
 • Direcció per objectius.
 • Exercici d'avaluació dels rendiments i sistemes retributius.
Mòdul:
Mòdul 10. Auditoria i gestió del talent
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

(6 ECTS - 24 hores presencials / 24 hores no presencials)

Gestió del talent i de la diversitat

 • Planificació estratègica de les persones a l'organització.
 • Eines per a planificar carreres professionals.
 • Retenció del talent.
 • Desvinculació.
 • Les regulacions de plantilles.
 • Exercici de desenvolupament del talent.


Auditoria de la gestió de recursos humans

 • Models d'auditoria.
 • Eines d'avaluació.
 • Taller d'auditoria amb el model ASH.
Mòdul:
Pràctiques Formatives en el Màster en Direcció de RH
ECTS:
6
Durada:
136 h.
Contingut:

(6 ECTS - 125 hores de pràctiques en empresa / 11 hores no presencials)

Les pràctiques estan directament relacionades amb l'obtenció d'informació rellevant en qualitat i quantitat suficient per a desenvolupar el projecte de fi de curs.

S'adrecen especialment a l'alumnat que no té experiència laboral en l'àmbit de la gestió dels RH, i a tots els alumnes que volen conèixer diferents polítiques de direcció en empreses diferents a la seva.

L'objectiu de l'estada en l'empresa és: identificar, avaluar i elaborar una proposta per la resolució o millora d'un problema de gestió de RH.

Mòdul:
Projecte Fi de Màster en Direcció de RH
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

La memòria ha de tractar d'identificar, avaluar i presentar d'una proposta original per a resoldre un problema real de la gestió dels RRHH a una organització. Ha de reflectir alguna de les temàtiques tractades als mòduls del curs.

Formalment haurà d'estar organitzada en 10 apartats (resum, introducció, antecedents del problema, diagnòstic inicial, objectius, proposta d'intervenció, procediment d'aplicació, resultats, conclusions, proposta de millora, referències bibliogràfiques i annexos)  i tenir una extensió d'entre 40 a 50 fulls.

Caldrà superar amb una qualificació mínima d'apte la defensa oral del TFM per aprovar el títol. Si el tribunal considera que el TFM no és apte, s’haurà de matricular de nou el TFM i presentar-lo en properes edicions

Criteris d'avaluació del projecte: Qualificació entre 0 i 10 punts

(Apte: a partir de qualificacions iguals o superiors a 5).
Els criteris són:

 1. Presentació formal i en els terminis establerts.
 2. Qualitat del contingut.
 3. Interès de les solucions aplicades.
 4. Aplicabilitat de la solució presentada.
 5. Presentació i defensa oral del TFP

Presentació i defensa pública del treball davant d'un tribunal.

 

Mòdul:
Tutories en el Màster en Direcció de RH
Durada:
20 h.
Contingut:

El tutor del curs convocarà cada dos mesos a cadascun dels estudiants del màster i en aquestes sessions:

 1. Els estudiants recolliran el feed-back de les activitats pràctiques realitzades.
 2. S'orientarà sobre les pràctiques a realitzar.
 3. Es farà un seguiment del treball o memòria.
 4. Els estudiants podran expressar els seus dubtes i problemes.

Inscripció