Màster de formació permanent en Cloud Computing

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1: Cloud Fundamentals (CF)
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
 1. Introducció al curs [1 hora]
 2. Conceptes Generals de Cloud Computing [9 hores]
 3. Aprenentatge del Catàleg de Serveis Cloud a Amazon AWS [12 hores]
 4. Economia del Cloud i Facturació [8 hores]
 5. Seguretat i Monitorització al Cloud [10 hores]
 6. Altres serveis del Cloud [10 hores]
 7. Projecte pràctic [10 hores]
Mòdul:
Mòdul 2: Cloud Container Services (CCS)
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
 1. Introducció als serveis de contenidors al Cloud
 2. Docker
 3. Kubernetes
 4. Gestió avançada de contenidors
 5. Knative
 6. Serveis relacionats amb contenidors
 7. Casos d'ús i pràctica
 8. Reptes i tendències en l'ús de contenidors al Cloud
Mòdul:
Mòdul 3: Cloud Architecting (CA)
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
 1. Introducció al mòdul
 2. Introducció a Cloud Architechting
 3. La capa d'emmagatzematge
 4. La capa de computació
 5. Bases de dades
 6. Gestió de la xarxa
 7. Connexió de xarxes
 8. Access segur a aplicacions
 9. Elasticitat, disponibilitat i monitorització
 10. Automatitzar l'arquitectura
 11. Caches
 12. Arquitectures desacoblades
 13. Arquitectures de microserveis i serverless
 14. Tolerància a fallades
Mòdul:
Mòdul 4: Cloud Operations (CO)
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
 1. Introducció
 2. Operacions de sistemes en AWS
 3. Ús d'eines i automatització en AWS
 4. Servidors
 5. Escalat i resolució de noms
 6. Contenidors i Serverless
 7. Serveis de bases de dades
 8. Xarxes en AWS
 9. Emmagatzemament i arxivat en AWS
 10. Monitorització i seguretat en AWS
 11. Administració del consum de recursos en AWS
 12. Arquitectura al Cloud
Mòdul:
Mòdul 5: Cloud Mobile Development (CMD)
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
 1. Disseny o/i creació d'aplicacions mòbils
 2. Plataforma de desenvolupament Android
 3. Plataforma de desenvolupament iOS
 4. Multiplataforma
 5. Firebase: l'eina perfecta per desenvolupadors
 6. Google Cloud
 7. AWS
 8. Llançament a producció
Mòdul:
Mòdul 6: Cloud API Development (CAD)
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
 1. Benvingut al Cloud API Development
 2. Introducció al Cloud API Development
 3. Desenvolupament de solucions d'emmagatzematge
 4. Gestió de la identitat i de l'accés
 5. Desenvolupament amb Solucions NoSQL
 6. Desenvolupament d'APIs REST
 7. Desenvolupament de solucions Serverless basats en events
 8. Presentació de contenidors i serveis de contenidors
 9. Emmagatzematge d'informació en memòria cache per a l'escalabilitat
 10. Desenvolupament amb serveis de missatgeria
 11. Definició de fluxos de treball per orquestrar funcions
 12. Desenvolupament d'aplicacions segures
 13. Automatització del desplegament amb Pipelines CI/CD
Mòdul:
Mòdul 7: Cloud Machine Learning (CML)
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
 1. Introducció al mòdul
 2. Presentació de l'aprenentatge automàtic
 3. Amazon SageMaker
 4. Introducció a la previsió
 5. Introducció a la visió artificial
 6. Introducció al processament de llenguatge natural (NLP)
 7. Processament de text per NLP
 8. Anàlisi de sentiment
 9. Introducció a l'extracció d'informació
 10. Introducció al modelatge de tòpics
 11. Treballar amb llenguatges
Mòdul:
Mòdul 8: Cloud Data Engineering (CDE)
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
 1. Introducció
 2. Organitzacions impulsades per dades
 3. Els elements de les dades(I)
 4. Els elements de les dades (II)
 5. Ingerir i preparar dades
 6. Tractament de Big Data
Mòdul:
Mòdul 9: Treball Fi de Màster (TFM 120 hores/ 12 ECTS)
ECTS:
12
Durada:
120 h.
Contingut:
Temàtiques possibles a triar per l'alumnat:
 1. Anàlisi comparativa de proveïdors de serveis al Cloud en termes de característiques, funcionalitats, rendiment, costos i seguretat.
 2. Disseny i desenvolupament d'arquitectures que combinin la infraestructura local amb serveis al Cloud, abordant els desafiaments d'interoperabilitat, seguretat i gestió de recursos.
 3. Investigació de tècniques i estratègies per optimitzar el rendiment d'aplicacions al Cloud, incloent-hi la gestió de recursos, la configuració d'infraestructures i la millora d'algoritmes.
 4. Anàlisi dels desafiaments de seguretat associats amb l'adopció de serveis al Cloud i desenvolupament estratègies de seguretat efectiva.
 5. Exploració de la gestió, el processament i l'anàlisi de grans volums de dades en entorns de Cloud i realització d'experiments per avaluar el rendiment i l'escalabilitat d'aquestes solucions.
 6. Integració de dispositius IoT amb serveis al Cloud, abordant aspectes com la gestió de dades generades per sensors i l'escalabilitat de la infraestructura al Cloud.
 7. Investigació i desenvolupament d'estratègies per a la migració d'aplicacions existents a entorns al Cloud, considerant aspectes com la reenginyeria de l'arquitectura, la reescriptura de codi, la gestió de dades i la compatibilitat amb els serveis i les tecnologies al Cloud.
 8. Estudi i avaluació de l'adopció de la computació Serverless com a paradigma de desenvolupament i desplegament d'aplicacions al Cloud, investigant els avantatges, desafiaments i millors pràctiques per aprofitar aquesta tecnologia.
 9. Investigació de l'ús d'eines i tecnologies d'automatització al Cloud per agilitzar i millorar els processos de desenvolupament, el desplegament i la gestió d'aplicacions en entorns al Cloud.
 10. Desenvolupament d'aplicacions mòbils i API, incloent-hi aplicacions multiplataforma, integració de serveis de tercers, realitat augmentada/virtual, proves i depuració.
 11. Exploració de la integració de models de machine learning en aplicacions mòbils i web, abordant aspectes com el preprocessament de dades, la selecció i l'entrenament de models, i la implementació d'inferència en temps real.
 12. Exploració de tècniques i eines per al processament eficient de grans volums de dades en entorns de Cloud, incloent-hi el disseny i la implementació de sistemes d'emmagatzematge i processament distribuït.

Inscripció