Màster de formació permanent en Cloud Computing

Fitxa Tècnica

Introducció:

Destacar que en els darrers anys, hi ha hagut un augment significatiu en la demanda de professionals amb habilitats en Cloud Computing. Les organitzacions de totes les mides i sectors han adoptat cada cop més la tecnologia al Cloud, cosa que ha generat una necessitat creixent d'experts en aquest camp. S'han creat nous rols i perfils professionals per administrar, desenvolupar i optimitzar les infraestructures i serveis al Cloud. Actualment, la demanda de professionals en Cloud Computing continua sent alta. Moltes empreses estan migrant els seus sistemes i aplicacions al Cloud, i requereixen especialistes que puguin dissenyar, implementar i administrar de manera eficient aquestes solucions. A més, l'adopció de tecnologies com el Big Data, la Intel·ligència Artificial i la Internet de les Coses (IoT) també ha impulsat la necessitat de professionals al Cloud que puguin manejar els requisits d'emmagatzematge, processament i anàlisi de dades a gran escala. Finalment, s'espera que la demanda de professionals en Cloud Computing continuï creixent en el futur. A mesura que més organitzacions se sumin a la transformació digital i adoptin serveis al Cloud, hi haurà una necessitat constant d'experts en aquesta àrea. A més, l'avenç de tecnologies emergents com l’Edge Computing, la realitat augmentada i la computació quàntica també obrirà noves oportunitats i requerirà professionals amb coneixements especialitzats en Cloud Computing per impulsar aquestes àrees.

Adreçat a:
Un estudiant que desitgi accedir al màster hauria de tenir algun dels següents perfils:
 • Estudis previs relacionats: titulació universitària prèvia en un camp relacionat, com ara la informàtica, enginyeria informàtica, enginyeria de programari, tecnologies de la informació o àrees afins donat que això proporciona una base sòlida de coneixements tècnics i fonamentals en tecnologia de la informació.
 • Experiència professional: preferiblement amb experiència professional prèvia en el camp de les tecnologies de la informació o àrees relacionades com el desenvolupament de programari, administració de sistemes, xarxes, seguretat informàtica o altres rols tecnològics rellevants.
 • Coneixements tècnics: base sòlida en conceptes i tecnologies relacionades amb la informàtica, com ara sistemes operatius, xarxes, bases de dades, programació, seguretat informàtica i arquitectura de programari.
A més a més, es desitjable tenir les següents habilitats:
 • Habilitats de programació: habilitats de programació sòlides en almenys un llenguatge de programació comú, com ara Java, Python, C++, JavaScript, entre d'altres. La capacitat de desenvolupar i comprendre codi és fonamental per treballar amb eficàcia en entorns de Cloud Computing.
 • Habilitats analítiques i resolució de problemes: habilitats analítiques sòlides i capacitat per resoldre problemes de manera eficient. La capacitat d'analitzar requisits, identificar solucions tècniques adequades i prendre decisions informades és essencial per treballar al camp del Cloud Computing.
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Codi:
MCLOUDEN-M1-2024-2
Títol al que dóna dret:
Màster de formació permanent
Objectius:
En aquest Màster de formació permanent en Cloud Computing podem trobar els següents objectius formatius que tracten diversos aspectes com són els fonaments, l'aprenentatge automàtic, les dades, les aplicacions, la infraestructura, l'operació i la seguretat dels sistemes al Cloud.
 1. Adquisició de coneixements teòrics i pràctics de sistemes al Cloud: desenvolupar un coneixement fonamental i actualitzat sobre els conceptes, els principis i les tecnologies relacionades amb la computació al Cloud i sobretot sobre els models de servei, la virtualització, la gestió de dades, el desenvolupament d'aplicacions, la seguretat i l'arquitectura al Cloud.
 2. Aplicació del machine learning en entorns al Cloud: desenvolupar habilitats en l'aplicació del machine learning en entorns al Cloud com són l'ús de tècniques d'aprenentatge automàtic per a la predicció, classificació o agrupament de dades al Cloud, la implementació i optimització de models de machine learning distribuïts, i l'aprofitament de serveis al Cloud per entrenar i desplegar models de manera escalable i eficient.
 3. Anàlisi i gestió de dades al Cloud: desenvolupar competències en l'anàlisi i la gestió de dades al Cloud, incloent-hi tècniques d'emmagatzematge, processament i anàlisi de grans volums de dades en entorns distribuïts i escalables.
 4. Domini en la implementació d'aplicacions al Cloud: desenvolupar habilitats avançades en el disseny, implementació i desplegament d'aplicacions en entorns de Cloud Computing, utilitzant tecnologies capdavanteres, pràctiques àgils i arquitectures escalables, per crear aplicacions d'alta qualitat, adaptades al Cloud, i garantir eficiència i seguretat en el desplegament.
 5. Dissenyar i desplegar infraestructures al Cloud: Desenvolupar habilitats sòlides en el disseny, desplegament i gestió d'infraestructures al Cloud, aplicant millors pràctiques d'arquitectura i estratègies d'escalabilitat, disponibilitat i seguretat, utilitzant serveis i recursos del Cloud per dissenyar solucions eficients i altament disponibles que compleixin amb requisits i estàndards de la indústria.
 6. Manteniment i operació eficaç d'entorns al Cloud: Desenvolupar habilitats sòlides en l'operació i la gestió eficient d'entorns al Cloud, aplicant millors pràctiques i utilitzant eines líders del mercat per adquirir coneixements en la gestió i supervisió de recursos al Cloud, la resolució de problemes i l'optimització de costos.
 7. Avaluació dels aspectes de seguretat al Cloud: aplicar criteris de seguretat al Cloud, incloent-hi la identificació i mitigació de riscos, la implementació de mesures de seguretat, la gestió d'identitat i accés, i el compliment normatiu amb la finalitat de protegir els recursos i dades emmagatzemats al Cloud.
 8. Desenvolupament d'aplicacions pràctiques i projectes reals al Cloud: proporcionar als estudiants l'oportunitat d'aplicar els coneixements i les habilitats adquirits en projectes pràctics i casos reals per enfrontar-se a desafiaments reals en la implementació i gestió de solucions al Cloud, i desenvolupar habilitats de resolució de problemes i presa de decisions en un entorn professional simulat.
Sortides professionals:

L’estudiant que completi aquest màster de formació permanent en Cloud Computing tindrà habilitats i coneixements especialitzats en l'àmbit de la computació al Cloud que és fonamental actualment a causa de la seva capacitat d'escala, flexibilitat, col·laboració, reducció de costos, seguretat, suport de dades, així com el seu paper en la innovació i agilitat empresarial. Aquesta tecnologia ha revolucionat la manera com les organitzacions operen, emmagatzemant i processant dades, i ha permès el sorgiment de nous serveis i models de negoci basats en el Cloud. Això l’obrirà oportunitats d'ocupació en diversos àmbits i perfils professionals, alguns dels quals es descriuen a continuació: 1. Arquitecte de solucions al Cloud: Aquests professionals són responsables de dissenyar i desenvolupar arquitectures de sistemes basats en el Cloud per a organitzacions. Han d'entendre els requisits empresarials, les millors pràctiques de seguretat i les tecnologies del Cloud per crear solucions escalables i eficients.

 2. Administrador del Cloud: Els administradors del Cloud són responsables de gestionar i mantenir els serveis al Cloud d'una organització. Això inclou la monitorització, l'optimització, la resolució de problemes i la implementació de polítiques de seguretat al Cloud.

 3. Enginyer de DevOps: Aquests professionals combinen habilitats de desenvolupament de programari i administració de sistemes per implementar i gestionar de manera eficient les aplicacions al Cloud. Són responsables de l'automatització, la integració i el lliurament continu d'aplicacions en entorns de Cloud.

 4. Enginyer de seguretat al Cloud: Els enginyers de seguretat al Cloud se centren a protegir els sistemes i dades d'una organització al Cloud. Dissenyen i implementen mesures de seguretat, realitzen anàlisis de riscos i responen a incidents de seguretat al Cloud.

 5. Consultor al Cloud: Els consultors al Cloud brinden assessorament a les organitzacions sobre com adoptar i aprofitar eficaçment els serveis del Cloud. Ajuden a la planificació, migració i optimització de la infraestructura i aplicacions existents cap a entorns de Cloud.

 6. Especialista en big data i anàlisi al Cloud: Aquests professionals s'especialitzen en gestionar i analitzar grans volums de dades en entorns de Cloud. Utilitzen eines i tècniques d’anàlisi per extreure informació valuosa i prendre decisions basades en dades.

Direcció:
Carlos Molina Clemente
Coordinació acadèmica:
Pedro García López
Docents:
Pere Millan Marco
Pedro García López
Gerard Paris Aixalà
Raúl Gracia Tinedo
Marc Sánchez Artigas
Rubén Mondéjar Andreu
Carlos Molina Clemente
Daniel Barcelona Pons
Xavier Roca I Canals
Alexandre Viejo Galicia
Daniel Alejandro Coll Tejeda
Enrique Molina Giménez
Usama Benabdelkrim Zakan
Durada:
60 ECTS (600 h)
Impartició:
virtual
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 09/09/2024 al 30/10/2025
Especificació durada:
15 mesos
Horari:
De dilluns a dijous de 17 a 21h
Ubicació:
Virtual
Preu:
5210 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

 • Bonificació: aquest programa pot ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

Temari del curs

Inscripció