Formació per a l'Experimentació amb Animals

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Capacitació per a l'experimentació amb animals
Durada:
100 h.
Contingut:

  BLOC I: LEGISLACIÓ, ÈTICA I BENESTAR ANIMAL (16 hores)

 • 1. Legislació nacional (1 h formació teòrica).
 • 1.1. Marc Legal Europeu, nacional i autonòmic.
 • 1.2. Comitès ètics.
 • 2. Ètica, benestar animal i les "tres erres" nivell 1 (2h formació pràctica).
 • 2.1 Principis generals d'ètica i les tres erres
 • 2.2 Transport instal·lacions i condicions ambientals d'ubicació.
 • 3. Biologia bàsica i adequada nivell 1 (3 h formació teòrica).
 • 3.1. Aspectes generals de l'anatomia, la fisiologia i el comportament.
 • 3.2. Factors ambientals que afecten la salut i el comportament.
 • 4. Cura, salut i maneig dels animals nivell 1 (5h formació teòrica).
 • 4.1. Organització general de l'animalari i allotjament dels animals.
 • 4.2. Nutrició i alimentació: requisits nutritius, dietes i règims alimentaris.
 • 4.2. Microbiologia i malalties de l'animal de laboratori.
 • 4.3. Programes de cria.
 • 4.4. Riscos per a la salut del personal en contacte amb els animals d'experimentació.
 • 5. Reconeixement del dolor, patiment i angoixa (1h formació teòrica i 2h formació pràctica).
 • 5.1. Comportament general dels animals.
 • 5.2. Avaluació i registre del benestar animal.
 • 5.3. Classificació de severitat dels procediments d'acord amb les directives actuals.
 • 6. Mètodes incruents sacrifici nivell 1 (2h formació teòrica).
 • 6.1. Principis del sacrifici incruent.
 • 6.2. Mètodes permesos.
 • 6.3. Influència del mètode de sacrifici en els resultats experimentals.

BLOC II: ÈTICA, BIOLOGIA I CURES EN ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ (36 hores)

 • 7. Ètica, benestar animal i les "tres erres" nivell 2 (5h formació teòrica i 5h formació pràctica).
 • 7.1. Requisits per a la capacitació, marc legal.
 • 7.2. Autoritzacions i formularis d'autorització.
 • 7.3. Formularis de sol·licitud de projecte i procediment.
 • 8. Biologia bàsica i adequada nivell 2 (3h formació pràctica).
 • 8.1. Manipular, agafar, immobilitzar i retornar l'animal a la gàbia de forma tranquil·la (rata/ratolí).
 • 9. Fonaments de biologia i fisiologia animal (10h formació teòrica i 10h formació pràctica).
 • 9.1. Anatomia i fisiologia comparades.
 • 9.2 Fisiologia bàsica i sistemes reguladors.
 • 9.3. Neurofisiologia de l'estrès i el dolor.
 • 9.4 Característiques reproductives en rata i ratolí: gestació, part i lactància.
 • 10. Mètodes incruents de sacrifici nivell 2 (3h formació pràctica).
 • 10.1. Aplicació dels mètodes incruents de sacrifici.
 • 10.2. Confirmació de la mort i eliminació de cadàvers.


 • BLOC III: PROCEDIMENTS INVASIUS ANESTÈSIA I DISSENY DE PROJECTES I PROCEDIMENTS EXPERIMENTALS AMB ROSEGADORS (48h)
  • 11. Procediments mínims invasius sense anestèsia nivell 1 i nivell 2 (5h formació teòrica i 10h formació pràctica).
  • 11.1. Manipulació i immobilització.
  • 11.2. Administració de substàncies: vies d'administració.
  • 11.2. Obtenció de mostres biològiques.
  • 11.3. Identificació del dolor angoixa o patiment.
  • 12. Anestèsia per a procediments menors (1h formació teòrica i 4h formació pràctica).
  • 12.1. Sedació, anestèsia i analgèsia.
  • 12.2. Durada del procediment i elecció del mètode anestèsic.
  • 12.3. Identificació dels plans anestèsics.
  • 12.4. Preparació, manipulació i manteniment de l'equip anestèsic.
  • 13. Anestèsia avançada per a intervencions quirúrgiques o procediments prolongats (2h formació teòrica i 6h formació pràctica).
  • 13.1. Anestèsics i factors que influeixen en l'elecció de l'anestèsia.
  • 13.2. Estrès pre medicació i anestèsia.
  • 13.3. Monitorització de l'anestèsia.
  • 13.4. Recuperació analgèsics i reconeixement del dolor.
  • 13.5. Gestió de residus.
  • 14. Principis de cirurgia (1h formació teòrica i 4h formació pràctica).
  • 14.1. Cures preoperatori.
  • 14.2. Tècnica quirúrgica.
  • 14.3. Cures postoperatòries.
  • 15. Disseny dels projectes i procediments nivell 1 i nivell 2. (6h formació teòrica i 9h formació pràctica).
  • 15.1. Disseny i organització: elecció del model.
  • 15.2. Anàlisis, estadístiques i càlcul de la grandària de la mostra.
  • 15.3. Índex de severitat.
  • 15.4. Criteris de punt final.
  • 15.5. Autoritzacions i formularis d'autorització.
  • 15.6. Formularis de sol·licitud de projecte i procediment.