Diploma de Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul General
ECTS:
12
Durada:
140 h.
Contingut:

Bloc I Les tècniques de gestió de conflictes 
1.     Paradigma de les ADR (Alternative Dispute Resolution) 
2.     Diferències entre mediació, conciliació i arbitratge 


Bloc II El conflicte, tipologies i nivells. Anàlisi de conflictes i formes de gestió 
1.     Teories del conflicte. Definició i components 
2.     Tipus de conflictes 
3.     Recursos d'aproximació, diagnosi i disseny metodològic per gestionar el conflicte 


Bloc III Les persones i el seu entorn. Desenvolupament i interacció 
1.     Desenvolupament
2.     Processos psicològics i psicosocials
3.   Les emocions
4.   La creativitat


Bloc IV La mediació, principis, escoles, disseny del procés i pràctica de la mediació 
1.     Principis de la mediació 
2.     El rol de la persona mediadora  
3.     Clarificació d'interessos i necessitats i punts claus
4.     Codi deontològic del mediador 
5.   Procés de mediació 


Bloc V La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu 
1.     La Llei 15/2009 de mediació en l'àmbit del dret privat 
2.     Validesa de l'acta final de mediació 
3.     Conseqüències de la mediació 
4.     Altres lleis que contemplen la mediació i normativa de mediació d'àmbit europeu 
5.     El Real Decret 5/2012 sobre mediació en els àmbits civils i mercantils 
6.     El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 


Bloc VI Perfil i competències de la persona mediadora 
1.    La comunicació i autogestió 
2.    Cerca activa d’informació. Tècnica d'entrevista 
3.    Gestió de la reactivitat (agressivitat i violència, manipulacions) 
4.    Generació de confiança 
5.    Tècniques i estratègies de negociació 
6.    Negociació i establiment d'acords 
7.    Exercicis pràctics i anàlisi de casos 
8.    Dinàmiques grupals: la facilitació, el World cafè i l'Open Space 


Bloc VII La mediació a l'àmbit escolar 
1.     Àmbits d'intervenció de la Mediació escolar
2.     Mediació en l'àmbit escolar 


Bloc VIII La Mediació en l'àmbit penal 
1,     Justícia Restaurativa 
2.     Característiques de la mediació en l'ambit penal 


Tallers específics: 
Tècniques de gestió del dol. Tècniques de gestió estrés
Mediacions actives Osho
 

Mòdul:
Mediació en l'àmbit del dret privat
ECTS:
6
Durada:
65 h.
Contingut:

Bloc I .La convivència en el context social, comunitari i en les organitzacions 
1.Història i sociologia dels grups i de les comunitats 
2. Comunitat versus individualitat. Les relacions interpersonals 
3. La interculturalitat: Una realitat multicultural 
4. La diversitat religiosa 

Bloc II .Conflicte i convivència 
1. Anàlisis del Conflicte en l'àmbit social 
2. Tipus de conflictes socials 
3. El conflicte i el seu impacte en els àmbits comunitari i de les organitzacions 

Bloc III . La regulació de la convivència en l'àmbit del dret privat: aspectes jurídics i econòmics 
1. El Llibre Cinquè del Codi civil català 
2. La propietat i la funció social 
3. Regulació de la propietat horitzontal, simple, complexa i per parcel.les. 
4. Els arrendaments 
5. Les associacions de veïns i la seva regulació 

Bloc IV . La mediació en d'altres àmbits del dret privat: Mediació a les organitzacions, mediació mercantil i mediació hipotecària 
1. La Mediació a les organitzacions 
2. La Mediació mercantil 
3. La Mediació hipotecaria 

Bloc V .Tallers pràctics en gestió del conflicte en l'àmbit comunitari 
1.Tècniques, estratègies i habilitats comunicatives per mediar en conflictes a l'àmbit comunitari, entre veïns, associacions o d'altres entitats. 
2. Treball de casos pràctics i simulació de casos 

Mòdul:
Mediació en l'àmbit familiar
ECTS:
6
Durada:
65 h.
Contingut:

Bloc I . La familia com objecte d’estudi funcional i relacional 

1. Història i sociologia de la família
1.1    Perspectiva antropològica i demogràfica.
1.2    Família i context cultural
1.3    Història i sociologia de la separació i el divorci
2. Dinàmiques familiars
2.1    Família d’origen i família creada. El genograma
2.2    La família extensa
2.3    Les etapes del cicle vital de la família
2.4    Les etapes del cicle vital de la parella
2.5    Conjugalitat i parentalitat. Tipus de famílies (amb especial consideració a les famílies monoparentals i famílies reconstituïdes)
2.6    Elements per a una anàlisi de les dinàmiques familiars: rols i funcions dins la família, relacions intergeneracionals, disfuncions conjugals i parentals
3. Psicologia evolutiva i entorn familiar
3.1    Infància.
3.2    Adolescència
3.3    Edat adulta
3.4    La vellesa
3.5    Factors de risc i protecció en el context familiar
3.6    Relacions d’ajut i intervenció dels serveis socials a l’àmbit familiar
3.7    Família i sexualitat


Bloc II .Conflicte i família

1. Conflictes familiars.
1.1    Conflicte i ruptura de la vida familiar: efectes psicològics i educatius del conflicte en els diferents membres. Relació entre els tipus de dinàmica familiar i la vivència i l’afrontament dels conflictes.
1.2    El divorci com a model de conflicte intrafamiliar. Repercussions psicològiques, socials i educatives del divorci
1.3    La violència domèstica i la violència de gènere
1.4    Situacions que requereixen una atenció especial

2. El conflicte familiar com a punt de partida de la mediació familiar: conjugació dels aspectes legals, psicològics i socials.


Bloc III . La regulació de la mediació familiar: aspectes jurídics i econòmics 

1. La protecció de la família a nivell internacional, constitucional i estatutari. La igualtat dels cònjuges i l’interès superior del menor
2. Els drets dels infants i adolescents: Convenció de Drets de l’Infant de les NNUU de 1989. Drets i oportunitats; nou enfocament legislatiu català. El desemparament i les mesures de protecció. Les relacions amb el sistema català de serveis socials
3. La regulació del matrimoni.  Drets i deures dels cònjuges. Matrimoni contret entre persones de diferents comunitats autònomes i entre ciutadans espanyols i estrangers.
4. Règims econòmics matrimonials. Separació de béns, guanys i participació. els capítols matrimonials.
5. El conveni regulador i l’acta de mediació: diferent contingut i diferents efectes jurídics. Aspectes objecte de pacte al conveni regulador i a l’acta de mediació i aspectes indisposables: qüestions d’ordre públic. La intervenció del ministeri fiscal.
6. Processos de separació, divorci i de ruptura de la parella de fet. Sol·licitud de mesures provisionalíssimes i provisionals, prèvies o simultànies a la demanda. Procés de separació o divorci de mutu acord. Procés de separació o divorci contenciós. Procés de ruptura de la parella de fet. Recursos contra la interlocutòria de mesures i la sentència definitiva. La transformació d’un procés de separació i divorci de mutu acord en un procés contenciós. Conseqüències.
La liquidació de bens en situació de comunitat entre els membres d’una família.
7. Concepte. Persones obligades i persones beneficiàries. Quantia. Cessament del dret d’aliments i de l’obligació. 
8. Situacions de crisi familiars en supòsits vinculats a diferents ordenaments jurídics. Els requeriments de cooperació internacional en matèria de dret de família.
9. Conflictes en l’àmbit de les successions; les qüestions relacionals. 
10. L’empresa familiar. Conflictes relacionals. Protocol. això ho posaria en mediacó context mercantil 

Mòdul:
Tutories
ECTS:
6
Durada:
10 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Projecte fi de postgrau
Durada:
100 h.
Contingut:
.