Diploma de Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Aquest postgrau està homologat per la Generalitat de Catalunya i faculta per poder ser donat d'alta al Registre de mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya d'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 15 /2009 de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.

Introducció:

En un món ple de conflictes és cada vegada més necessari trobar vies d’enteniment per assolir cert grau de convivència. Les relacions interpersonals són, sovint, complicades, i és per això que cal un professional, un especialista, en aproximar postures, en ajudar a comprendre la posició de l’altre, un professional de la mediació.

Per poder-ho ser cal desenvolupar una sèrie de coneixements i competències. Així, és important saber quin és l’abast de la mediació i els seus límits legals i operatius. També ho és que el mediador comprengui el fenòmen de la comunicació i les seves tècniques. I, finalment, s’ha de saber de la temàtica sobre la que s’ha de mediar.

És per això que el programa que us presentem reflecteix molt bé aquestes necessitats i tot des d’unes sessions teòrico-pràctiques molt pensades i compensades. I volem també mostrar com la mediació s’està desenvolupant en àmbits tant diferents com l’escolar, el de l’habitatge, el penal, el familiar, el de l’àmbit del Dret privat o l’empresarial.

Això queda avalat per la sèrie de normatives que progressivament i imparablement estan avalant la mediació com a sistema adequat i viable de resolució de conflictes. No només tenim dues lleis marcs, una catalana i l’altra estatal, i diverses directives europees que la descriuen, sinó que lleis generals, com el Codi Civil de Catalunya, i sectorials com el el Codi de Consum o la Llei d’Arrendaments Urbans conviden a les parts en conflicte a mediar sobre el mateix.

Adreçat a:

Diplomats, llicenciats i graduats, així com professionals dels àmbits empresarials, de l'Administració Pública, social, de la salut, centres educatius i gestió de recursos humans.

Codi:
EMEREDA-M6-2021-8
Títol al que dóna dret:
Diploma de postgrau
Objectius:

Formar professionals des d'un punt de vista teòric-pràctic i d'aprenentatge d'habilitats per aquelles persones que vulguin exercir la professió de mediador o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit.

Competències professionals:
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de gestió de conflictes interpersonals
- Saber aplicar els coneixements adquirits per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
- Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Saber comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
- Assolir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
- Mostrar habilitats interpersonals per al treball en equips interdisciplinaris i/o interculturals.
- Saber aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb diferents objectius i propòsits (relacions amb altres professionals, obtenció d'informació, difusió de coneixement, etc.)
- Ser capaç de buscar i avaluar l'evidència científica per sustentar les afirmacions i les intervencions pròpies de la professió.
- Respectar la diversitat humana i mostrar un compromís ètic en l'exercici professional
- Mostrar habilitats per a l'anàlisi, avaluació i disseny d'intervencions mediadores o formatives en el marc de la prevenció, gestió i transformació del conflicte
- Mostrar habilitats comunicatives efectives per a la prevenció i gestió de conflictes en els diferents àmbits de mediació
- Mostrar capacitat per identificar les limitacions pròpies i alienes per millorar l'eficàcia dels processos de mediació o de formació en mediació
- Mostrar la capacitat d'organització i adreça: lideratge i adreça de persones, organització del treball, optimització de recursos.
- Adquirir capacitats i actituds d'integritat, confiabilitat i autocontrol personal.
- Prevenir i gestionar conflictes mitjançant la identificació de factors de risc que promouen i mantenen els conflictes
- Mostrar habilitats en l'ús d'estratègies i tècniques mediadores en la prevenció i gestió del conflicte en l'àmbit de la mediació familiar i comunitària,mercantil i de les organitzacions.
- Identificar en els diferents àmbits d'intervenció mediadora (comunitària, escolar, familiar, intercultural, laboral, penal, salut, mercantil, empresarial, internacional, ambiental, online....) el anàlisis de les especificitats pròpies (tipologia de conflictes mediables, difusió i accés de la mediació, requisits i condicions laborals, marc legal, actors...) especialització en àmbit concret.
- Identificar en contextos emergents, l'apertura de nous mercats, difusió de la mediació a possibles usuaris.
- Dissenyar estudis, usar recursos metodològics per a la recerca en la mediació, preparació de projectes i protocols, innovació conceptual i metodologia.
- Comunicar i transferir coneixements de la mediació a la societat.
- Planificar i conduir el procés de mediació.
- Facilitar processos col·lectius de diàleg, decisió i negociació.
Sortides professionals:

La formació que oferim crea una nova categoria professional per sí mateixa: la de mediador. Es tracta de gestors/es de conflictes i mediadors/s en els àmbits civil, familiar, mercantil, hipotecari, educatiu i comunitari, tant en l’àmbit públic com en el privat.


Però, a més, complementa la formació i desenvolupament de competències de professionals d’altres àmbits, que veuen incrementades les seves possibilitats laborals. És el cas d’advocats i assessors leglas en general, psicòlegs, pedagogs o treballadors socials i professionals d’altres branques afins.

Itinerari formatiu:

El curs que es presenta és modular. Això implica que per aconseguir el Diploma s’han de cursar i superar tots els mòduls i blocs que a continuació es relacionen, més les pràctiques. El Diploma és el que està homologat pel Centre de Mediació en Dret Privat de la Generalitat de Catalunya, que dóna lloc a poder accedir a les llistes de mediadors.


Així, la persona que estigui només interessada en realizar cursos d’extensió podrà cursar independentment tant el “Curs de mediació en Dret Privat” (cursant tots els blocs el Mòdul de Mediació en Dret Privat) i “Curs de mediació en l’àmbit familiar” (cursant tots els blocs del Mòdul de Mediació en l’Àmbit Familiar). Aquests cursos poden ser considerats com a cursos d’actualització conforme a la normativa catalana.

Vídeo:

Direcció:
Sergio Nasarre Aznar
Emma López Solé
Coordinació acadèmica:
Gemma Caballé Fabra
Docents:
Ingrid Queralt Montserrat
Sergio Nasarre Aznar
María Font Mas
Àngela Pujol Garrigós
Elena Cobler Martínez
Héctor Simón Moreno
Ana Bozalongo Antoñanzas
Natàlia Ferré Giró
Emma López Solé
Maria Carme Boqué Torremorell
Blanca Deusdad Ayala
Artur Roman Soler
Marta Méndez Pichot
Maria Del Mar Puga Arcos
Enric Vives Campdepadrós
Jaime Droguett Figueroa
Isabel Borràs Molina
Bibiana Villa Nolla
Silvina Martins
Maite Ariste Castaño
Mònica Buscarons Gelabertó
Xavier Pastor Pérez
Marta Ponce Mas
David Garreta Muniello
Anna M. Martín Satué
Lurdes Quintero Gallego
Rafia El Jebari Rhouni
Rosa Maria Garcia Teruel
Daniela Patricia Almirón
Natàlia Flores Pujol
Durada:
30 ECTS (380 h)
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 02/10/2021 al 31/12/2022
Especificació durada:
Les classes lectives s'imparteixen fins el mes de juny.
Horari:

    Dissabtes de 10 a 14 h i de 15 a 18 h. Les classes presencials finalitzen el mes de juny de 2022.

Ubicació:
Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Reus
Plànol de situació:

https://www.fundacio.urv.cat/ca/formacio-permanent/centre/com-arribar/

Preu:
2425 €
Beques i facilitats de pagament:

  • Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV .

  • Posibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs.

  • Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs