Diploma de Postgrau en Auditoria Interna en Entitats de Crèdit

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Fonament financers, comptables i d'auditoria
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
(16h presencials/ 24h hores a distància)
1.1 Fonaments Financers

1.1.1 Sistema financer espanyol i internacional
1.1.2 Entitats d’intermediació i de supervisió
1.1.3 Actius i instruments
1.1.4 Mercats financers
1.1.5 Tipus d’interès i política monetària
1.1.6 Cojuntura econòmica


1.2 Fonaments Comptables

1.2.1 Principis generals de comptabilitat i d’informació financera. Convencions, criteris i definicions
1.2.2 Estats financers
1.2.3 Compte de resultats i reconeixement d’ingressos i depeses
1.2.4 Balanç i recursos propis
1.2.5 Estats de fluxos de caixa
1.2.6 Anàlisi financer i instruments d’anàlisi
1.2.7 Consolidació


1.3 Fonaments d’Auditoria i Control Intern

1.3.1 Concepte i tipus d’auditoria
1.3.2 Auditoria Interna. Marc legal i normes tècniques
1.3.3 Procediments, tècniques, probes i planificació de l’auditoria
1.3.4 L’informa d’auditoria
1.3.5 Definicions i components del control intern
1.3.6 Avaluació de riscos, control, supervisió i limitacions del control intern

Mòdul:
Eines per a la funció d'auditoria
ECTS:
6
Durada:
52 h.
Contingut:
(28h presencials/24h hores a distància)
2.1 Fonaments de Matemàtica Financera

2.1.1 Operacions financeres elementals
2.1.2 Capitalització i actualització
2.1.3 Interessos i càlcul de rendibilitat
2.1.4 Rendes financeres
2.1.5 TIR, cupó zero
2.1.6 Valoració, sensibilitat i cobertura de bons


2.2 Fonaments d’Estadística Bàsica

2.2.1 Metodologia estadística
2.2.2 Models de probabilitat utilitzats en riscos i auditoria
2.2.3 Estructura d’un contrast d’hipòtesis
2.2.4 Contrast d’hipòtesis sobre paràmetres
2.2.5 Introducció a les tècniques de mostreig


2.3 Fonaments d’Estadística aplicada a l’Auditoria

2.3.1 Auditoria i estadística
2.3.2 Probes de compliment
2.3.3 Probes substantives
2.3.4 Mostreig estratificat i auditoria
2.3.5 Mostreig d’unitats monetàries
2.3.6 Exemples amb aplicacions específiques

2.4 Aplicacions Informàtiques
2.4.1 ExcelTM aplicat
2.4.2 Tècniques de processament de dades i automatització VBA Excel
2.4.3 Manipulació de dades mitjançant SAS
2.4.4 Riscos tecnològics vinculats a la seguretat de la informació

Mòdul:
Bases i àrees de l'auditoria
ECTS:
4
Durada:
36 h.
Contingut:
(28h presencials/8h hores a distància)

3.1 Introducció als riscos bancaris

3.1.1 Conceptes i tipologia de riscos
3.1.2 Introducció a la gestió dels riscos
3.1.3 Mapa de riscos i processos de seguiment


3.2 Compliment normatiu (compliance)

3.2.1 Marc de referència normativa
3.2.2 Blanqueig de diner
3.2.3 Codis de conducta i de protecció de dades
3.2.4 Fora de balanç i gestió de carteres


3.3 Auditoria a distància, de sucursals i frau

3.3.1 Programa de treball, incidències i avaluacions a distància
3.3.2 Planificació, programa de treball, seguiment i avaluació en sucursals
3.3.3 Prevenció, detecció, informe i seguiment de l’acció fraudulenta
3.3.4 Tipologia i prevenció del frau extern


3.4 Processos d’auditoria continus

3.4.1 Context:
- Marc de referència
- Evolució del component de supervisió del control intern
- Benchmark intersectorial de KPMG en relació amb CA/CM
3.4.2 Detalls específics del CA/CM:
- Definicions
- Beneficis i principals indicadors
3.4.3 Enfocament general: Com abordar un projecte de CA/CM?
- Fases per la implantació de sistemes de CA/CM
- Elaboració d’un business case
- Característiques a valorar en plataformes de CA/CM
3.4.4 Demostracions del funcionament d’una eina
Mòdul:
Processos d'auditoria per productes i segons riscos financers
ECTS:
8
Durada:
88 h.
Contingut:
(40h presencials/48h a distància)
4.1 Productes e instruments financers

4.1.1 Renda variable: accions, índexs, borses
4.1.2 Renda variable: valoració
4.1.3 Renda fixa: tipologia d’actius, mercats, etc.
4.1.4 Renda fixa: valoració, corba de tipus d’interès
4.1.5 Divises: descripció i valoració
4.1.6 Derivats de tipus d’interès
4.1.7 Derivats de Renda variable
4.1.8 Altres derivats: divises, commodities, etc.
4.1.9 Derivats OTC: característiques, estratègies i valoració
4.1.10 Productes estructurats
4.1.11 Inversió col·lectiva


4.2 Processos d’auditoria dirigits a productes e instruments financers

4.2.1 Identificació de riscos vinculats a productes e instruments financers:
- Riscos operatius i de procés
- Riscos de valoració
- Riscos de registre i comptabilització
4.2.2 Exercici pràctic d’identificació de riscos
4.2.3 Procediments d’auditoria associats als riscos identificats
4.2.4 Identificació de derivats implícits i productes estructurats
4.2.5 Exercici pràctic
4.2.6 Cobertures comptables


4.3 Riscos bancaris i financers

4.3.1 Concepte i elements regulatoris del risc (Acords de Capital)
4.3.2 Modelització del risc de mercat (preu, tipus d’interès, tipus de canvi). VaR. Límits
4.3.3 Modelització del risc de crèdit: tipologia, medició i anàlisis
4.3.4 Risc de crèdit: control, mitigació, derivats de crèdit, etc.
4.3.5 Risc de balanç (ALM): control, anàlisis i medició. Necessitats de liquiditat, simulació de Monte Carlo
4.3.6 Risc operacional i legal: gestió i control del risc operacional Risc legal en la contractació. Risc de liquiditat
4.3.7 Agregació de riscos, descomposició de riscos. Atribució
4.3.8 Capital econòmic. RAROC


Mòdul:
Informació comptable: principis i normativa del Banc d'Espanya/CNMV
ECTS:
4
Durada:
48 h.
Contingut:
(36h presencials/12h a distancia)

5.1 Principis i estats financers
5.1.1 Estats financers públics i reservats
5.1.2 Principis i criteris generals


5.2 Per grups de partida
5.2.1 Tresoreria
5.2.2 Entitats de crèdit e intermediaris financers
5.2.3 Immobilitzat material, immaterial i fictici
5.2.4 Arrendaments financers
5.2.5 Comptes de periodificació i diverses
5.2.6 Cartera d’inversions financeres
5.2.7 Cobertura del risc de crèdit i provisions (genèriques i específiques)
5.2.8 Instruments derivats
5.2.9 Recursos propis
5.2.10 Especificitats d’inversió colectiva
5.2.11 Especificitats per productes d’entitats no financeres


5.3 Principis comptables internacionals
5.3.1 Principis comptables internacionals: diferències
5.3.2 Principis internacionals
5.3.3 Diferències amb US GAAP
Mòdul:
Especialitzacions en auditoria interna i metodologia de treball
ECTS:
2
Durada:
12 h.
Contingut:
(12h presencials)

6.1 Auditoria de filials i de processos
6.2 Auditoria de Basilea
6.3 Auditoria interna d’actius, carteres i de tresoreria
6.4 Auditoria informàtica

Mòdul:
Tutoria
ECTS:
2
Durada:
18 h.
Contingut:
(6h presencials/12h a distancia)

Seguiment dels estudis i del treball de l’estudiant