Diploma d'expert en Espais Blaus i Verds: Ús Públic, Benestar i Accessibilitat

Fitxa Tècnica

Introducció:

Davant d’una realitat de transformació contínua i ràpida, a nivell ambiental, social i econòmic, la necessitat d’estar en contacte i viure més experiències a la natura, es reforça. L'evidència científica creix al voltant de com els espais naturals, verds i blaus contribueixen al desenvolupament sostenible de les regions, a la millora dels beneficis socioeconòmics i al benestar de la societat, residents i visitants.

El curs pretén transmetre la importància que els espais naturals, parcs, jardins, espais verds i blaus han guanyat, no només per la conservació de la natura i el planeta sinó també per la contribució a la salut de les persones.

En el cas d’Europa, la majoria de la població viu a prop d’espais blaus (litorals o no), però no sempre s’obté el màxim benefici potencial d’aquests espais, ja sigui perquè no són accessibles, no estan en bones condicions o simplement perquè no son suficientment coneguts. Per aquesta raó són importants les infraestructures al voltant dels espais blaus i verds, millorar l’accés, rehabilitar espais i promoure l’ús públic i el lleure per maximitzar els beneficis.

Aquest diploma d'expert respon a la necessitat d’interacció entre el medi i la societat en un entorn canviant amb nous reptes i enfocs multidisciplinaris sobre gestió, sostenibilitat, turisme i accessibilitat.

Adreçat a:

Titulats universitaris o professionals en els àmbits de la geografia, del turisme, paisatge, arquitectura, enginyeria civil, ciències ambientals o la biologia, principalment, que desitgin completar, actualitzar o reorientar la seva formació.

Tècnics i consultors relacionats amb el sector ambiental i /o turístic que vulguin especialitzar-se i diversificar-se professionalment.

Codi:
DEXESBVT-A1-2024-1
Títol al que dóna dret:
Diploma d'expert
Objectius:
 1. Aprofundir en els conceptes dels espais blaus i verds, així com en els seus fonaments teòrics.
 2. Proporcionar les bases teòriques i pràctiques per introduir o perfeccionar-se professionalment en els diversos àmbits científics i tècnics relacionats amb la protecció, gestió integral i innovació dels espais blaus i verds per al benestar de la societat.
 3. Prendre consciència de la rellevància de l’accessibilitat com a eix transversal en la planificació i lleure en els espais verds i blaus per contribuir a la sostenibilitat ambiental i a la millora de qualitat de vida.
 4. Discutir i analitzar polítiques i projectes locals, europeus i internacionals en Blue Green Infrastructure (BGI) i Nature-based Solutions (NbS).
 5. Proporcionar eines per al disseny d’experiències innovadores i oportunitats de negoci en el context del benestar i el turisme inclusiu universal.
 6. Analitzar i avaluar estudis de cas i iniciatives sobre el terreny per a una millor comprensió dels coneixements adquirits.
Competències professionals:

 1. Adaptar-se al caràcter dinàmic i evolutiu de la societat actual, i la seva relació amb els espais verds i blaus.

 2. Analitzar el potencial transformador de les solucions basades en la natura.

 3. Detectar necessitats, tendències i planificació de l'activitat turística i de lleure en els espais verds i blaus.

 4. Analitzar i avaluar estudis de cas i iniciatives sobre el terreny per a una millor comprensió dels coneixements adquirits.

 5. Dissenyar, realitzar i avaluar propostes i experiències innovadores en el context del benestar.

 6. Treballar en equips multidisciplinaris i en contextos complexos.

 7. Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.

 8. Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional.

Sortides professionals:

Aquest diploma d'expert forma a un ampli ventall d’experts especialitzats oferint noves oportunitats tant en el sector públic com en el privat així com en entitats com ara fundacions i/o ONGs nacionals i internacionals. Les principals especialitzacions relacionades amb l’objectiu formatiu del programa són: 1. Experts en la planificació i  gestió d’espais blaus i verds ja siguin públics, privats, protegits o no.

 2. Experts en identificar noves oportunitats i formular propostes innovadores d’acord als nous reptes en matèria de planificació, gestió i ús públic.

 3. Expert en polítiques i projectes locals, europeus i internacionals en Blue-Green Infrastructure i Nature-Based-Solutions.

 4. Expert en disseny d’experiències turístiques accessibles i de benestar

 5. Experts en matèria d’accessibilitat en aquests espais .

 6. Àmbit de la recerca.

Itinerari formatiu:

Algunes assignatures d’aquest programa es poden cursar de forma independent, com a cursos de formació contínua, sense necessitat de matricular-te a tot el diploma d'expert:


Direcció:
Marta Nel·Lo Andreu
Coordinació acadèmica:
Alba Font Barnet
Docents:
Marta Nel·Lo Andreu
Sergi Saladié Gil
Alba Font Barnet
Aurora Requena Gutiérrez
Evarist March Sarlat
Francesc Romagosa Casals
Inmaculada Juan Franch
Edgar Tarrés Falcó
Xavier Cazorla Clarisó
Durada:
15 ECTS (150 h)
Impartició:
híbrida
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 17/09/2024 al 05/12/2024
Especificació durada:
150 h
Horari:
Dimarts i dimecres, de 16 a 20 h, i 4 dissabtes de 9 a 13 h i de 14 a 18 h.
Ubicació:
Facultat de Turisme i Geografia (Vila-seca)
Plànol de situació:

Preu:
1300 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

 • Bonificació: aquest programa pot ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
Entitats col·laboradores:

Imatges de capçalera d'Alba Font Barnet

Temari del curs

Inscripció