Diploma d'especialització en Règim Jurídic de l'Atenció a la Persona en Matèria Social

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M1: Marc general de l'atenció a la persona en matèria social
ECTS:
5,5
Durada:
47 h.
Contingut:

0.- Inauguració

Lliçó inaugural i debat

 

1.- Introducció

1.1.- Marc internacional i europeu

1.2.- Conceptes generals dels serveis socials: pobresa vulnerabilitat, inclusió, integració, sistema de protecció 

1.3.- Ètica i serveis socials

 

2.- Tercer Sector

2.1.- Conceptualització

2.2.- ONG’s i iniciativa privada sense ànim de lucre

2.3.- Gestió d’entitats

 

3.- Introducció a l’administració pública

3.1.- Administració electrònica i procediment administratiu

3.2.- Convenis administratius

3.3.- Activitat de limitació

3.4.- Activitat de foment

3.5.- Activitat de servei públic

3.6.- Inspecció administrativa

3.7.- Règim sancionador

Mòdul:
M2: Model d'atenció a la persona en matèria social
ECTS:
4,5
Durada:
44 h.
Contingut:

4.- Sistema de serveis socials

4.1.- Marc general

4.2.- Competències en matèria de serveis socials

4.3.- Cartera de serveis socials

4.4.- Serveis socials bàsics locals

4.5.- Serveis socials especialitzats

 

5.- Prestacions del sistema de serveis socials

5.1.- Renda Garantia de Ciutadania

5.2.- Prestacions socials no contributives de la Seguretat Social i del sistema de protecció a la dependència

 

6.- Estructura dels serveis socials 

6.1.- Organització administrativa 

6.2.- Direcció, ordenació, control i supervisió administrativa

 

7.- Personificacions jurídiques en l’àmbit social 

7.1.- Entitats de caràcter privat: lucratives i no lucratives

7.2.- Ens instrumentals de caràcter públic

 

8 .- Gestió de serveis socials locals 

8.1.- Gestió del serveis socials bàsics locals

8.2.- Gestió de serveis especialitzats delegats

Mòdul:
M3: Activitat d'atenció a la persona en matèria social
ECTS:
7,5
Durada:
70 h.
Contingut:

9.- Provisió dels serveis socials 

9.1.- Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública

9.2.- Provisió de serveis

 

10.- Formes de prestació en l’àmbit social

10.1.- Prestació pública: fórmules contractuals i no contractuals (concertació, gestió delegada) 

10.2.- Prestació per la iniciativa privada

 

11.- Mecanismes de control en l’àmbit social

11.1.- Drets dels consumidors i usuaris

11.2.- Accés a la informació

11.3.- Protecció de dades i confidencialitat

11.4.- Transparència i bon govern

11.5.- Sindicatura de greuges i àmbit social

11.6.- Ministeri fiscal i comissionats parlamentaris

 

12.- Responsabilitat i àmbit social

12.1.- Responsabilitat administrativa (prestació directa i prestació indirecta: contractistes i altres derivats de fórmules no contractuals)

12.2.- Responsabilitat civil de la prestació privada

12.3.- Responsabilitat penal i responsabilitat civil derivada de delicte

 

13.- Litigiositat en l’àmbit social

13.1.- Administrativa

13.2.- Social

13.3.- Civil

13.4.- Penal

 

14.- Gestió del personal a les entitats socials

14.1.- Gestió en l’àmbit públic

14.2.- Gestió en l’àmbit privat

 

15.- Finançament del sistema de serveis socials

15.1.- Finançament, quota social i copagament 

15.2.- Costos de referència

 

16.- Figures de suport a l'exercici de la capacitat jurídica

16.1.- Figures de caràcter personal

16.2.- Figures de caràcter patrimonial

Mòdul:
M4: Àmbits d'atenció a la persona en matèria social
ECTS:
4,5
Durada:
42 h.
Contingut:

17.- Prestacions socials residencials

17.1.- Conceptualització i tipologia de centres

17.2.- Estatut jurídic de l’usuari

 

18.- Àmbits concurrents 

18.1.- Serveis i prestacions de caràcter sanitari

18.2.- Serveis educatius

 

19.- Àmbits sectorials 

19.1.- Infància i adolescència

19.2.- Violència de gènere

19.3.- Gent gran

19.4.- Discapacitats

19.5.- Salut mental

19.6.- Addiccions

19.7.- Pobresa energètica

19.8.- Emergència habitacional

19.9.- Pobresa i sensellarisme

19.10.- Migracions, estrangeria i refugiats

 

20.- Sessions monogràfiques 

20.1.- Reptes en la gestió dels serveis socials a Barcelona

20.2.- Règim jurídic dels Menors Estrangers No Acompanyats

 

00.- Cloenda

Mòdul:
Pràcticum
ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:

5 pràctiques integrades a l’aula virtual que es corresponen a les matèries tractades en els anteriors mòduls

Mòdul:
Treball de fi de programa
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

Es treballararà sobre qualsevol de les temes tractats durant el Diploma de Postgrau.

Es desitjable que els treballs estiguin connectats amb l’activitat o interessos professionals de l’estudiantat.

En el cas de treballs connectats amb la pràctica professional resultarà interessant saber quin impacte pot arribar a tenir el treball a l’entitat o organisme en el que s’està treballant

Inscripció