Diploma d'especialització en Pràctica Quirúrgica. Infermeria de Quiròfan

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:

Mòdul 1. Introducció a la pràctica quirúrgica. Context humà i terapèutic en el procés quirúrgic. La infermera de quiròfan.

ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
 1. Presentació del curs.
 2. Creació d'una estructura organitzativa per promoure la seguretat del pacient i la qualitat assistencial.
  • Creació d'entorns de curació. Espai i estètica. Quiròfans integrats i intel·ligents.
  • Disseny d’àrees quirúrgiques. Controls ambientals. Sala d' operacions. Il·luminació.
  • Organització bloc quirúrgic. Equip quirúrgic.
  • El cuidatge en el quiròfan: tasques i responsabilitats.
 3. Seminari: la humanització a quiròfan.
  • Significat del terme humanitzar dintre de l’àmbit quirúrgic.
  • Ser i sentir-se humà dintre dels equips quirúrgics.
  • Bases d'una comunicació efectiva.
  • Recursos des d'on cultivar l'essència humana a quiròfan.
  • Acollida del pacient a l’àrea quirúrgica integrant la concentració emocional a les cures quirúrgiques.
  • Activar el "GPS intern". Projecte d'humanització a quiròfan "Facilitació Sanitaria" / "Humanizando los cuidados quirúrgicos" / "Enfermería on line".
 4. Ètica en la pràctica quirúrgica. Introducció al raonament moral. Introducció a la Bioètica.
  • La responsabilitat professional en el cuidatge. La dimensió ètica dels cuidatges en l'àmbit quirúrgic.
  • Diferents teories i models. Situacions concretes de la pràctica quirúrgica.
 5. Legislació quirúrgica.
  • Responsabilitat de les infermeres en la pràctica quirúrgica. Professionals sanitaris i dret.
  • Responsabilitat i treball en equip. Causes de l'increment de les demandes.
  • Deure d'informació.
 6. Risc laboral a l’àrea quirúrgica.
  • Higiene Industrial. Normatives. Contaminants.
  • Etiquetatge productes químics. Definicions. Efectes sobre el medi ambient.
  • Fitxa dades de seguretat. Gasos anestèsics. Consells. Cas d'accident. Sorolls.
  • Làser. Raigs X.
 7. Atenció centrada en el pacient. Cuidatge preoperatori.
 8. Afrontament en situacions d’estrès. Atenció a la família.
 9. Seminari: lideratge infermer.
  • Lideratge vital i professional.
  • Eines i recursos per a la gestió emocional del/a líder infermer/a.
  • El poder de la ment.
  • Com millorar la comunicació intra i interpersonal.
Mòdul:

Mòdul 2. Dimensions del cuidar: seguretat, protecció i confort.

ECTS:
4.5
Durada:
45 h.
Contingut:
 1. Seguretat en l’entorn quirúrgic.
  • Tècniques estèrils. Gestió de residus. Traçabilitat material fungible extern. Futur esterilització. Seguretat química. Radiacions ionitzants. Control. Vigilància i prevenció de la infecció quirúrgica. Procediments específics de neteja i desinfecció en l'àrea quirúrgica. Circulació per l’àrea quirúrgica.
 2. Cuidatges en la seguretat i confort.
  • Cura de la persona en l’intraoperatòri. Transferència i posicions. Mitges. Mantes tèrmiques.
  • Taller 1: conducta quirúrgica. Rentats de mans quirúrgic. Vestit.
 3. Farmacologia: anestèsics inhalatoris, ansiolítics, hipnòtics, relaxants musculars, analgèsics.
  • Consulta preanestèsica. Tècniques anestèsiques i analgèsiques. Anestèsia general. Sedació.
  • Tipus de anestèsia: locoregional -raquianestèsia- epidural i regionals.
 4. Monitorització cardiocirculatòria i respiratòria. Maneig via aèria.
  • Taller 2: equip d'anestèsia. Intubació endotraqueal, col·locació d'una màscara laríngia, laringoscòpia.
  • Objectius de la monitorització.
   • Dispositius per la vigilància cardíaca.
   • Desgast cardíac, volums i pressions cardíaques.
  • Vigilància ECG intraoperatòria.
  • Electrocardiografia cardíaca.
  • Principals arrítmies.
  • Aturada cardíaca a quiròfan.
 1. El procés de trasplantament d'òrgans.
  • Procés de donació d'òrgans i transplantament. Donant d'òrgans. Cuidatges d'infermeria en la extracció d'òrgans. Preparació del quiròfan. Extracció multi orgànica. Preparació del difunt. Transplantament hepàtic i renal.
 2. Transfusió i cirurgia.
  • Transfusió i hemovigilància: quan és necessària? Seguretat transfusional.
   • Principis generals. Indicacions de la transfusió d’hematies i la transfusió de plasma.
   • Transfusió: des de la sol·licitud a l’hemovigilància. Proves pre-transfusionals. Acte transfusional. Actuacions prèvies
   • Precaucions amb la transfusió.
   • Autotransfusió. Recuperació hemàtica.
  • Alternatives a la transfusió: la millor transfusió és la que no es posa.
  • Els teixits humans: peces de recanvi necessàries.
  • Medicina regenerativa: del canvi a la regeneració.

 

 1. Cuidatges de recuperació: unitat de recuperació postanestèsica (URPA). Unitat clínica
  • Recuperació postanestèsica. Unitat clínica i dolor.
   • Cuidatges d'infermeria a la URPA. Servei de reanimació. Aparatatge. Ingrés del pacient.
   • Característiques de la recuperació. Control del pacient per especialitat. Complicacions del despertar.
   • Alta a la URPA. Aspecte humà en l’àmbit quirúrgic.
  • Control de ferides i drenatges.
   • Ferides quirúrgiques. Drenatges.
   • Apòsits. Valoració fluids. Cures de ferides quirúrgiques. Mitges de compressió.
  • Valoració i tractament del dolor postquirúrgic.
   • Escales de valoració i signes de dolor.
   • Analgèsia.
Mòdul:

Mòdul 3. Cura del pacient intraquirúrgic segons el tipus de cirurgia.

ECTS:
8.5
Durada:
85 h.
Contingut:
 1. El procés de cirurgia plàstica i reconstructora: maxil·lofacial.
  • Cirurgia oral: oncològica- ablativa-reconstructora.
  • Cirurgia de deformitat: congènites – adquirides.
  • Cirurgia traumatologia oral.
 2. Taller 3: sutures.
  • Elecció d'agulles segon els teixits. Classificació dels fills de sutures.
  • Sutures mecàniques. Grapadora pell.
  • Pràctiques.
 3. El procés de cirurgia d’oftalmologia i d’otorrinologia.
  • Cirurgia oftalmològica: Cataractes. Despreniments de retina. Instrumental específic.
  • Cirurgia Otorrinologia. Intervencions més freqüents. Microcirurgia.
  • Instrumental específic.
 4. El procés de neurocirurgia.
  • Procés quirúrgic de neurocirurgia: tumors cranials. Patologia medul·lar. Organització sistema nerviós.
   • Creixement cel·lular anòmal. Repàs anatòmic. Derivació Neuroventricular urgent (DVE urgent). Neuronavegació DVE no urgent.
  • Cuidatges del pacient neuroquirúrgic. Posicions quirúrgiques. Col·laboració anestèsica.
   • Actuacions infermeres davant urgències neuroquirúrgiques i en cirurgia programada.
   • Noves tecnologies: neuronavegació, esterotàxia.
   • Instrumental i material específic.
 1. El procés de cirurgia general, abdominal, urologia i ginecologia.
  • Història de la Cirurgia. Introducció cirurgia general, digestiva. Terminologia quirúrgica. Vies d'abordatge. Posicions quirúrgiques. Instrumentació bàsica. Drenatges i material específic.
  • Procediments quirúrgics d'urologia i ginecologia.
   • Vies de Abordatge. Objectius d'infermeria.
   • Ginecologia - Obstetrícia: Histerectomia abdominal. Miomectomia. Tractaments.
   • Patologia i tractament de la mama. Cesarea.
 1. Taller 4: taula quirúrgica.
  • Muntatge de taula quirúrgica.
  • Material de clampatge. Aspiració. Síntesi.
  • Disseny ergonòmic.
 2. El procés de cirurgia cardiotoràcica.
  • Síndrome coronari agut: definició, símptomes i diagnòstic.
   • Tractament específic:
    • Antiagregants plaquetaris.
    • Reperfusió miocardíaca: intervencionisme percutani coronari (sala hemodinàmica, procediment i complicacions).
    • Fibrinolítics.
    • Tractament coadjuvant.
    • Mesures generals.
    • Material específic del cateterisme cardíac.
   • Cavitat toràcica.
    • Material específic. Instrumental. Sutures. Monitorització. Posició.
    • Incisió toràcica Esternotomia media. Toracotomia. Toracoscòpia.
    • Pneumotòrax. Vessament pleural. Broncoscòpia. Mediastinoscòpia
    • Nodulectomia i segmentectomia. Estenosis traqueobranquial.
    • Tècniques en transplantament de pulmó.
   • Cirurgia cardíaca.
    • Recordatori anatòmic. Patologies cardíaques: patologia isquèmica, valvulopaties, patologies de l'aorta, marcapàs, transplantament cardíac.
    • Atenció d'infermeria en pacient cardíac: perfil del pacient, cures preoperatòries, cures transoperatòries.
    • Extracorpòrees.
    • Taller 5: muntatge i material específic.
 1. El procés de cirurgia vascular i angiologia.
  • Angiografia, angioplàstia.
 • Cirurgia vascular.
  • Accés vascular, hemodiàlisi, bypass.
  • Material específic.
 1. El procés de cirurgia ortopèdica i traumatològica (COT).
  • Posicions quirúrgiques.
   • Instrumental bàsic COT.
   • Aparatatge COT.
   • Codi Pacient Politraumatitzat (Codi PTT).
  • Revisió anatòmica.
   • Osteosíntesi.
   • Artroplàstia de maluc i genoll.
  • Atenció al pacient quirúrgic traumàtic.
 2. El procés de cirurgia pediàtrica.
  • Particularitats anatomo-fisiològiques del prematur, lactant i nen.
  • Anestèsia del lactant i pediàtrica (pre, intra i postoperatori).
  • Consideracions psicològiques del pacient pediàtric.
  • Preparació del quiròfan per intervenir a un pacient pediàtric.
  • Procediments quirúrgics més habituals del pacient pediàtric.
  • Procediments quirúrgics congènits i adquirits.
  • Característiques de la cirurgia ambulatòria en el pacient pediàtric.
  • Muntatge taula i material específic de la cirurgia pediàtrica.
 3. Quiròfans integrats i intel·ligents. Cirurgia Mèdica Ambulatòria (CMA). Cirurgia mínimament invasiva.
  • CMA: model organitzatiu i d'assistència quirúrgica. Tipus d'unitats. Pre-anestèsia. Consuta preoperatòria. Trucada postoperatori. Data d'intervenció. Cuidatges i criteris d'alta.
  • Cirurgia d’urgències. Classificació. Orientacions. Causes. Particularitats. Urgències extremes.
  • Cirurgia mínimament invasiva:
   • Làser, electrocirurgia.
   • Robòtica amb Da Vinci.
  • Endoscòpies a la unitat de digestiu.
Mòdul:

Mòdul 4. Pràctica reflexiva i tutories.

ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:
 • Exposició del portafoli elaborat amb la resta de companys/es. Reflexió crítica dels escenaris presentats, aportant evidències contrastades amb fonts fiables. Detecció de punts febles a la pràctica i aportació propostes de millora.
 • L’alumne participarà activament en les tutories programades al llarg del seu període de pràctiques quirúrgiques.

L’alumne que demostri una experiència igual o superior a un any en l’àrea quirúrgica, podrà convalidar el mòdul 4.

Mòdul:

Mòdul 5. Pràctiques formatives en l’entorn quirúrgic.

ECTS:
9
Durada:
225 h.
Contingut:

Immersió en la pràctica quirúrgica de diferents institucions sanitàries. Cada alumne  tindrà un/a tutor/a clínic en l'escenari de pràctiques clíniques. Desenvolupament de les activitats del portafoli.

IMPORTANT:

 • L’alumne haurà de realitzar 7 setmanes de pràctiques quirúrgiques en diferents hospitals. Serà assignat a un dels 2 períodes possibles, en funció de la disponibilitat de places ofertes pels diferents centres, i per rigorós ordre de sol·licitud.

L’alumne que demostri una experiència igual o superior a un any en l’àrea quirúrgica, podrà convalidar el mòdul 5.

Inscripció