Diploma d'especialització en Gestió de Recursos Humans

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1. Polítiques de personal i de gestió de Recursos Humans
ECTS:
2
Durada:
16 h.
Contingut:

(2 ECTS - 8 hores presencials / 8 hores no presencials)

 • Gestió de personal i dels RH.
 • La cultura de l'organització, missió i reptes del departament de RH.
 • Models de gestió per competències.
 • Exercicis amb exemples de polítiques de personal d'èxit.        
Mòdul:
Mòdul 2. Relacions laborals i contractació
ECTS:
4
Durada:
32 h.
Contingut:

(4 ECTS - 16 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Modalitats contractuals, drets i deures del treballador i l'empresari.
 • La prevenció de riscos laborals.
 • Els convenis sectorials i col·lectius.
 • Procediment laboral, faltes i sancions.
 • Nòmines i Seguretat Social.
Mòdul:
Mòdul 3. Atracció, selecció i incorporació de talent
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

(6 ECTS - 32 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Elaboració de perfils de llocs de treball.
 • Estratègies i mètodes de captació.
 • Tècniques de selecció de personal.
 • L'ús de la web 2.0 als processos de selecció.
 • L'entrevista per competències.
 • Test psicològics aplicats a la selecció.
Mòdul:
Mòdul 4. Formació i gestió del desenvolupament
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

(6 ECTS - 32 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Les necessitats de formació a l'empresa.
 • Avaluació de les necessitats formatives de l'organització.
 • Elaboració de plans de formació.
 • Tècniques de formació.
 • Entorns virtuals de formació.
 • Avaluació dels resultats i beneficis de la formació.
 • Tallers pràctics d'aplicacions de polítiques de formació.
Mòdul:
Mòdul 5. Polítiques de comunicació
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

(6 ECTS - 32 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Els plans de comunicació interna a l'empresa.
 • Objectius de la comunicació interna.
 • La comunicació organitzacional.
 • Programes de millora de la comunicació organitzacional.
 • Tècniques de comunicació interpersonal i presentació.
 • Les xarxes de comunicació.
 • Taller pràctic d'elaboració d'un pla de comunicació interna.   
Mòdul:
Mòdul 6. Responsabilitat social corporativa i polítiques de qualitat de vida laboral
ECTS:
4
Durada:
32 h.
Contingut:

(4 ECTS - 16 hores presencials / 16 hores no presencials)

 • Els plans de responsabilitat social corporativa (RSC).
 • Normativa bàsica de responsabilitat social corporativa i empresarial.
 • Mesura dels beneficis dels plans de responsabilitat social.
 • Salut i qualitat de vida laboral (QVL).
 • Programes de vigilància de la salut física i de millora de la QVL.
 • Tallers pràctics d'elaboració de plans de RSC i QVL     
Mòdul:
Treball de Final de Recursos Humans
ECTS:
2
Durada:
50 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Tutories Diploma Especialització RH
Durada:
10 h.
Contingut:
El tutor del curs convocarà a cadascun dels estudiants del diploma i en aquestes sessions:
 1. Els estudiants recolliran el feed-back de les activitats pràctiques realitzades.
 2. S'orientarà sobre les pràctiques a realitzar.
 3. Es farà un seguiment del treball o memòria.
 4. Els estudiants podran expressar els seus dubtes i problemes.

Inscripció