Diploma d'especialització en Exercici Terapèutic, Prevenció i Readaptació de Lesions

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Teoria i conceptes de l'exercici terapèutic, prevenció i readaptació de lesions
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:

 • Estat actual de la readaptació, d’on venim i cap a on anem
 • Anàlisis del l’esport on actuem
 • Gestió del procés lesiu i de recuperació

Mòdul:
Detecció, abordatge, readaptació i prevenció de lesions musculars
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

 • Factors de risc propis del cada grup muscular lesionat
 • Mecanismes lesius
 • Incidència lesiva
 • Principis en l’abordatge terapèutic
 • Pautes de fisioteràpia activa - readaptació
 • Estratègies de prevenció

Mòdul:
Detecció, abordatge, readaptació i prevenció de lesions traumàtiques
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

 • Fisiopatologia: definició, detecció de lesió, incidència, factors de risc
 • Tipus de lesió, localització i gravetat
 • Tractament mèdic i temps de recuperació
 • Fisioteràpia en procés de recuperació de la lesió
 • Pautes de fisioteràpia activa - readaptació
 • Estratègies de prevenció

Mòdul:
Detecció, abordatge, readaptació i prevenció de lesions lligamentoses
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

 • Fisiopatologia: definició, detecció de lesió, incidència, factors de risc
 • Tipus de lesió, localització i gravetat
 • Tractament mèdic i fisioterapèutic
 • Estratègies de prevenció

Mòdul:
Detecció, abordatge, readaptació i prevenció de lesions tendinoses
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:

 • Fisiopatologia: definició, detecció de lesió, incidència, factors de risc
 • Tipus de lesió, localització i gravetat
 • Tractament mèdic i fisioterapèutic
 • Estratègies de prevenció

Mòdul:
Eines de valoració de la condició física, recollida i registre de dades, planificació i programació
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
 1. Dèficits neuromusculars i asimetries en el moviment
 2. Concepte Joint by Joint
 3. Habilitats motrius bàsiques i habilitats motrius atlètiques
 4. Valoració neuromuscular
 5. Eines de valoració funcional: anàlisi de la carrera, dinamometria, plataforma de contacte, encoder lineal i rotacional, aplicacions mòbils validades low cost.
 6. Teoria de l’entrenament
 7. Força i resistència muscular
 8. Resistència cardiorespiratòria
 9. Elasticitat muscular
 10. Creació i planificació de les sessions de rehabilitació i readaptació
 11. Control i adaptació de la càrrega
Mòdul:
Eines i estratègies per gestionar el procés de recuperació/readaptació d'un esportista
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:

 • Introducció al mon emocional que envolta els processos terapèutics
 • Desenvolupar l’autoconfiança de l’esportista per aconseguir la seva col·laboració en el procés de recuperació/readaptació.

Mòdul:
Patologia relacionada amb el rendiment esportiu: infecciosa, psicològica/psiquiàtrica, sistèmica, ginecològica, respiratòria, cardíaca, dermatològica
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:

 • Fisiopatologia, incidència, factors de risc
 • Detecció precoç, signes d’alarma i tractament mèdic
 • Consideracions en fisioteràpia i esport

Mòdul:
L'esport adaptat i la gestió del procés d'una lesió
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

 • Definició i classificacions
 • Valoracions específiques segons la classificació
 • Fisiopatologia i mecanismes de lesió
 • Incidència i factors de risc
 • Fisioteràpia en el procés de recuperació
 • Prevenció de lesions

Mòdul:
Complements a la fisioteràpia en l'abordatge de les lesions: aspectes relacionats
ECTS:
1
Durada:
10 h.
Contingut:

 • Prevenció, readaptació i recuperació en medi aquàtic
 • Nutrició esportiva:
  • La nutrició esportiva i fisioteràpia, per combatre les lesions
  • Riscos d’una alimentació inadequada en l’esportista
  • Protocol de recuperació de lesions en l’esport
  • Aliments funcionals/suplements/nutrients clau en lesions
  • Hidratació de l’esportista, aspecte clau en lesions musculars
 • Raonament clínic

Mòdul:
Treball fi de programa
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:

El treball fi de postgrau pretén que l’estudiant no sigui només un receptor dels coneixements i habilitats impartits durant el postgrau sinó que demostri que pot contribuir al creixement d’aquests. Per aquest motiu se li exigeix que realitzi un treball relacionat amb els continguts del postgrau on apliqui els coneixements i les habilitats rebuts durant el mateix.

El treball de fi de postgrau tindrà un pes del 30% sobre la nota final del diploma de postgrau. La nota del tutor representa el 50% de la nota i l’altre 50% el representa la nota del tribunal.

L’estructura serà tipus cas clínic amb els apartats, l’extensió i els requeriments recomanats.

Per l’avaluació, l’estudiant haurà d’anar fent diferents entregues a la plataforma virtual Moodle, i al final presentar el treball complert al Moodle i aquest serà avaluat pel tutor. Després farà una presentació oral davant un tribunal format per professors del postgrau, tutors dels treballs i/o professors de la URV.

 Els criteris d’avaluació seran:

 1. Plana inicial:
  • El títol està ben formulat i les paraules "informe d'un cas" estan al títol amb el més rellevant del cas
  • Les paraules clau estan en el Mesh i són representatives del treball
  • Segueix el model de portada predeterminada (URV)
 2. Informació bàsica sobre el cas:
  • Informa de les dades sociodemogràfiques del pacient (edat, sexe, professió...)
  • Descriu la situació clínica actual del pacient
  • Descriu el historial mèdic, psicosocial i familiar
  • Explica si hi ha malalties concomitants relacionades, incloent intervencions anteriors i els resultats
 3. Exploració i valoració del pacient:
  • Les eines utilitzades en les valoracions són pertinents i estan justificades
  • Presenta els resultats de les exploracions de manera clara (taula o figura)
  • Detecta i evidencia correctament els dèficits del pacient en les proves seleccionades
 4. Tractament:
  • Descriu la intervenció (mesocicle) de forma acurada (mètodes, dosi, durada, càrrega...)
  • Utilitza mètodes adequats en base a l'evidencia científica
  • Adapta el tractament a l'evolució del pacient
  • Distribueix els continguts de manera adequada en relació a la càrrega de cadascun d'ells
  • Selecciona correctament els exercicis segons els dèficits detectats en la valoració funcional
  • Crea i dissenya les sessions amb tots els continguts (activació, part principal i tornada a la calma, feedback, càrrega de totes les tasques)
 5. Discussió:
  • Assenyala els punts forts i les limitacions en el maneig i presentació del cas
  • Discuteix la literatura relacionada amb el cas
  • Indica direccions de línies futures d'investigació que podrien millorar el maneig de casos similars
  • Justifica les conclusions a les que arriba a partir del cas clínic
 6. Lliga les conclusions amb l'objectiu del cas clínic
 7. Les referències bibliogràfiques:
  • Compleixen la normativa Vancouver
  • Són pertinents i actuals (últims 5-10 anys)
 8. En la presentació escrita:
  • El text està ben estructurat, amb coherència i claredat
  • El text està correctament presentat (evitar dues columnes)
  • No hi ha errors ortogràfics ni sintàctics
 9. En la presentació oral:
  • Utilitza un correcte llenguatge no verbal (contacte visual, gestualitat natural i efectiva...)
  • La construcció del discurs segueix els apartats del treball
  • Expressa les idees amb claredat i cohesió entre elles (utilitza connectors)
  • Es cenyeix al temps marcat
  • Té una prosòdia adequada (volum, ritme, entonació...)
  • Vocalitza i la seva fonètica és correcta
  • Utilitza un lèxic i una terminologia precisos
  • Les diapositives són clares i agradables de llegir
 10. Defensa del treball fi de postgrau:
  • Contesta correctament a les preguntes

Inscripció