Diploma d'especialització en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
MÒDUL 1. Fonaments de la correcció i l'assessorament lingüístic
ECTS:
8
Durada:
80 h.
Contingut:
 1. Fonaments metodològics de la correcció i l'assessorament lingüístic
  • Tasques del corrector i l'assessor lingüístic
  • Tipus de correcció: correcció de contingut, correcció d'estil i correcció ortotipogràfica
  • Mètode de la correcció d'estil: correcció amb control de canvis
  • Mètode de la correcció ortotipogràfica: correcció amb marques i a PDF
  • La correcció als diferents àmbits de treball i a l'entorn digital
  • La llengua, matèria primera de la correcció

 2. Fonts i recursos per a la correcció i l'assessorament lingüístic
  • Fonts i recursos. Com i quan utilitzar-los? Recursos en línia o en paper?
  • Diccionaris
  • Gramàtiques
  • Ortografies
  • Manuals i llibres 'estil
  • Glossaris i promptuaris
  • Corpus lingüístics
  • Altres recursos

 3. Tècniques de correcció en pantalla
  • El corrector i la informàtica. Microsoft Word
  • Afinar l'instrument
  • Vistes del document
  • El control de canvis i els comentaris
  • Moure's pel document, seleccionar i inserir text, personalitzar el teclat
  • Cercar i substituir bàsic
  • Cercar i substituir avançat
  • Automatització: macros i plantilles
  • Més enllà del processador de textos: correcció en PDF i altres suports
  • Procediments de treball i documentació de suport

 4. Normativa i ús de l'espanyol actual
  • Norma i ús, amics o enemics?
  • L'espanyol normatiu. Ha de ser purista un corrector?
  • La norma panhispànica i les obres acadèmiques del segle XXI
  • L'espanyol usual: nivells de llengua i registres
  • Com enfrontar l'anàlisi lingüística d'un text
  • Norma i perspectiva de gènere
  • L'espanyol internacional
  • Internet i noves tecnologies: la norma al món digital
Mòdul:
MÒDUL 2. Correcció ortotipogràfica i d'estil
ECTS:
8
Durada:
80 h.
Contingut:
 1. Correcció d'ortotipografia
  • Introducció a la correcció ortotipogràfica
  • Escriptura de les paraules
  • Accentuació
  • Recursos tipogràfics
  • Puntuació
  • Abreviacions
  • Escriptura de quantitats
  • Correcció de maqueta
  • Textos perifèrics
  • Traducció, transcripció i adaptació d'altres llengües

 2. Correcció gramatical i d'estil
  • Problemes de gènere i nombre
  • Problemes de concordança
  • Errors en l'ús dels determinants
  • Errors en l'ús de les formes pronominals
  • Errors funcionals en l'ús de les formes verbals
  • Errors en l'ús de les formes adverbials i preposicionals
  • Impropietats i imprecisions lèxiques
  • Ambigüitats i redundàncies
  • Neologismes i estrangerismes
  • Correcció textual: de la frase al paràgraf, del paràgraf al text

 3. Taller de correcció de textos
Mòdul:
MÒDUL 3. Correcció de textos especialitzada
ECTS:
7,5
Durada:
75 h.
Contingut:
 1. Correcció de textos acadèmics
  • Textos i clients acadèmics
  • Tipologia de textos acadèmics
  • Estructura comú dels textos acadèmics
  • Correcció d'elements extratextuals: figures, taules, índex i annexos
  • Correcció de bibliografies i notes
  • Sistemes de citació més comuns: diferències i usos
  • UNE-ISO690
  • APA
  • Vancouver
  • Sistemes de citació complexos: introducció a Chicago i MLA

 2. Correcció de textos científics
  • Característiques del llenguatge científic
  • Interferències de l'anglès a la comunicació científica
  • Normatives que cal complir
  • Magnituds, unitats i símbols
  • Llenguatge formal: on la RAE no ha de manar
  • Com és un article científic
  • Lògica de l'ortotipografia científica
  • Abreviatures i sigles no són símbols
  • Correcció majúscula de les majúscules
  • Com millorar un text científic ja escrit en espanyol
  • Nomenclatura química per a persones que obliden
  • Els compostos químics s'escriuen en espanyol
  • Els compostos bioquímics i les substàncies farmacèutiques també
  • Els cosmètics són d'un altre món

 3. Correcció de textos literaris
  • El procés d'edició d'un text literari: la relació entre corrector, autor i editor
  • El corrector davant el text literari: estil vs. correcció, nivells d'intervenció
  • La pràctica de la correcció de textos literaris
  • La pràctica de la revisió de traduccions noves
  • Tipus de correcció segons el gènere textual: novel·la, assaig, llibre infantil i il·lustrat
  • Correcció i actualització de traduccions antigues
  • Les correccions híbrides: correcció d'estil i tipogràfica, castellanització o neutralització d'un text
  • Altres tasques relacionades: adaptació, novel·lització...
Mòdul:
MÒDUL 4. Entorns de treball, tecnologia i assessorament lingüístic
ECTS:
8
Durada:
80 h.
Contingut:
 1. Revisió de traduccions, postedició i intel·ligència artificial
  • El paper del revisor de traduccions
   • Tipologia de les revisions de traduccions
   • Perfil professional del revisor de traduccions
   • Paràmetres de la revisió de traduccions
  • Intel·ligència artificial, traducció automàtica i postedició
   • Intel·ligència artificial
    • Definició i funcionament
    • Tecnologies i eines
   • Traducció automàtica: usos i condicionants
    • Productivitat i tarifes
    • Sistemes de control de qualitat
   • Postedició
    • Tasques i habilitats del posteditor
    • Consells per millorar la productivitat
    • Directrius per a una postedició completa

 2. Llenguatge clar i accessibilitat
  • Llenguatge clar
  • Comunicació clara
  • Espanyol clar
  • Accessibilitat
  • Exclusió i bretxa digital
  • Alfabetització terminològica i digital
  • Llenguatge clar i discurs governamental, tècnic i especialitzat
  • Correcció i llenguatge clar
  • Manuals, diccionaris, glossaris i eines en llenguatge clar
  • Simplificar i comunicar ciencia

 3. Edició i redacció a internet
  • Introducció
  • Internet com a canal de comunicació
  • Lectura i escriptura a l'era digital
   • Ciberlectura i el comportament dels usuaris
   • Ciberescriptura i la figura del redactor
  • Textos per a la xarxa
   • Escriure per a internet
   • Estructures del discurs
   • Redacció per al posicionament a cercadors
  • Continguts i redacció segons el mitjà
   • Els continguts a la xarxa
   • Mitjans de comunicació digital
   • Xarxes socials
   • Blogs
   • Butlletins electrònics
  • El redactor a la xarxa
   • Paper del redactor i el corrector a internet
   • El futur del text a internet

 4. Edició acadèmica de qualitat
  • Edició i autoedició
  • Programari d'edició i formats de lectura digital
  • Introducció a la maquetació amb InDesign
  • Les editorials acadèmiques i universitàries
  • Modalitats d'edició acadèmica: del paper a l'accés obert
  • Segells de qualitat internacionals i bases de dades especialitzades
Mòdul:
Pràctiques externes en empresa
ECTS:
4,5
Durada:
120 h.
Contingut:
Objectiu: Aplicar en un context real de treball els coneixements adquirits en el decurs del programa formatiu per tal de desenvolupar les competències clau per dur a terme tasques de correcció i assessorament lingüístic en espanyol.

Continguts: L'alumne, com a complement de la seva formació, durà a terme 120 hores de pràctiques (4,5 ECTS) en una entitat, empresa o institució amb la qual s'haurà de signar un conveni. La relació de places de pràctiques ofertades es farà pública oportunament. Així mateix, es contempla la possibilitat que l'alumne pugui convalidar les pràctiques. També pot establir, per iniciativa pròpia, un contacte per dur-les a terme amb una empresa o institució del seu interès, sempre prèvia signatura d'un conveni de pràctiques. Pel que fa als treballs que durà a terme amb l'objectiu de desenvolupar les competències professionals, oferirà suport i assessorament lingüístic en les tasques de redacció, correcció, revisió i correcció de documents en diversos formats i per a diferents mitjans, sempre amb l'acompanyament i la supervisió d'un tutor professional (responsable a l'empresa o institució) i d'un tutor acadèmic (docent del curs de postgrau).

Inscripció