Què són els títols propis de postgrau de la URV?

Donem un cop d’ull al marc jurídic

La URV fent ús de la seva autonomia i d’acords amb la legislació universitària (Llei Orgànica 6/2001, modificada per la Llei orgànica 4/2007) i altres disposicions generals, així com la normativa pròpia de la URV, com ara els Estatuts de la universitat i la Normativa de Formació Permanent,  pot impartir ensenyaments propis conduents a l'obtenció de títols diferents dels que tenen caràcter reglat,  amb els mateixos nivells d'excel·lència en els processos d’ensenyament i aprenentatge.
En el cas de la URV, s’imparteixen dos tipologies de títols propis de postgrau: Màster i de Diploma d'Especialització.

La raó de ser dels títols propis

Els títols propis de postgrau  tenen per objectiu general atendre les necessitats d'actualització i aprofundiment de coneixements en els camps científic, professional, econòmic, cultural i social, contribuint al seu desenvolupament com a ciutadans i com a professionals.
S'adrecen a titulats universitaris i professionals amb un títol universitari de grau o equivalent, i es desenvolupen amb estreta relació amb el teixit productiu, social i cultural del nostre entorn.

Quin és el seu reconeixement

  • Des del punt de vista laboral, els títols propis de postgrau tenen ple reconeixement a tots els efectes, com ara la valoració de mèrits en els processos d’accés a la funció pública.
  • Des del punt de vista acadèmic,  en el sistema universitari espanyol, actualment es poden reconèixer part dels crèdits, des del 15% fins a la seva totalitat, en el cas en que el corresponent títol propi hagi estat extingit i substituït per un títol reglat.

En l’àmbit internacional, depèn de la normativa de cada país. Amb caràcter general, tenen ple reconeixement.

Similituds i diferències:

Les universitats espanyoles expedeixen legalment dos tipus de títols de Màster:

  • Els Màsters  Universitaris, amb caràcter reglat i orientats a la recerca, sostinguts amb fons públics i preus de matrícula establerts pel govern, amb plena validesa acadèmica, que donen accés directe al doctorat.
  • Els Màsters Títols  propis, no reglats, orientats al  desenvolupament professional, adaptats a les necessitats a curt i mig termini del mercat de treball, no sostinguts amb fons públics i preus establerts per la pròpia universitat, que no donen accés directe al doctorat.