Fundació URV

Qualitat de la representació dels treballadors/es

QÜESTIONARI QUALITATIU FASE 1

La sol·licitud dels aspectes qualitatius és necessària per a realitzar el diagnòstic del Pla d'Igualtat entre dones i homes de FUNDACIÓ URV.

Aquesta informació serà obtinguda via e-mail mitjançant les entrevistes convocades a les persones integrants de la representació legal dels treballadors i treballadores pertanyents a la Comissió d'Igualtat.

1. RELACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ LEGAL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES AMB LA PRÒPIA EMPRESA
2. NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

2.1. Existeix alguna mesura específica en l'empresa establerta per conveni referent a l'àrea d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes?

2.2. S'està negociant actualment mesures o un Pla d'igualtat a conseqüència de la nova Llei per a la Igualtat?

3. FORMACIÓ

3.1. S'ha impartit formació interna en igualtat d'oportunitats entre dones i homes?

3.2. S'ha rebut formació específica en negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere?

3.3. S'ha impartit a la plantilla formació en igualtat d'oportunitats entre dones i homes?

Lloc:
Contingut:
--
Lloc:
Contingut:

4. PROCESSOS DE COMUNICACIÓ AMB LA PLANTILLA
COMENTARIS I ALTRES CONSIDERACIONS