Fundació URV

Qüestionari qualitatiu Rep. Empresa - Fase 2

QÜESTIONARI QUALITATIU FASE 2 – Rep. Empresa

La sol·licitud dels aspectes qualitatius és necessària per a realitzar el diagnòstic del Pla d'Igualtat entre dones i homes de FUNDACIÓ URV.

Aquesta informació serà obtinguda mitjançant el següent qüestionari dirigit a les persones integrants de l'Equip Directiu.

B. 2. ACCÉS I SELECCIÓ A L’EMPRESA

B. 2. 5. Es realitzen publicacions internes de les vacants disponibles en l'empresa?

Format...

- Titol prova 1 : ...
- Eliminatòria? : Si / No
----
- Titol prova 2 : ...
- Eliminatòria? : Si / No

B. 2. 11. Observa que existeixin llocs o departaments en la companyia que estiguin especialment masculinitzats (majoria d'homes)?

Format...

- Lloc 1 : ...
- Raons : ...
----
- Lloc 2 : ...
- Raons : ...

B. 2. 13. Les ofertes d'ocupació contenen alguna referència directa o indirecta al sexe?

C. 2. CLASSIFIACIÓ PROFESSIONAL

C. 2. 2. Existeixen seccions o departaments en l'empresa amb clar predomini d'homes o dones?

C. 2. 3. Existeixen categories i/o grups professionals masculinitzats o feminitzats?

C. 2. 4. Són majoria les dones en les categories o grups professionals més baixos o els homes en els més alts?

C. 2. 7. S'observen diferències apreciables entre les seccions o departaments feminitzats i els masculinitzats quant a condicions laborals?

D. 2. MODALITATS DE CONTRACTACIÓ I JORNADA LABORAL

D. 2. 1. En la nostra empresa, és major el percentatge de dones amb contracte temporal que el d'homes?

D. 2. 2. Hi ha alguna matèria que el conveni col·lectiu, o qualsevol altre acord o norma d'aplicació en l'empresa, reguli de forma diferenciada per al personal fix i el temporal?

D. 2. 3. Es recull en el conveni, o en qualsevol altre acord, algun compromís concret per al foment de l'estabilitat en l'ocupació?

D. 2. 4. És major el percentatge de dones amb jornada parcial que el d'homes?

D. 2. 5. Les persones amb jornada parcial preferirien treballar a temps complet?

D. 2. 6. Recull el conveni col·lectiu, o qualsevol altre acord o norma d'aplicació en l'empresa, algun tipus de benefici del qual quedin exclosos els qui no treballin la jornada completa?

D. 2. 7. Inclou el conveni o qualsevol altre acord, alguna mesura per a facilitar la conversió de jornada parcial a completa?

F.2. PROMOCIÓ PROFESSIONAL

F. 2. 3. Existeix en l'empresa alguna metodologia estàndard d'avaluació del personal?

F. 2. 4. Existeixen plans de carrera professional o ascens de nivell en la seva empresa?

Format...

- Denominació 1 : ...
- Dirigit a : ...
----
- Denominació 2 : ...
- Dirigit a : ...

F. 2. 5. S'observen diferències apreciables entre les seccions o departaments feminitzats i els masculinitzats amb possibilitats de desenvolupar una carrera professional?

F. 2. 8. Es comunica al personal de l'empresa l'existència de vacants?

F. 2. 9. Les places vacants són sotmeses a un procés de promoció interna abans de treure-les a convocatòria externa?

F. 2. 10. S'imparteix formació en l'empresa lligada directament a la promoció?

F. 2. 11. És habitual la promoció lligada a la mobilitat geogràfica?

F. 2. 12. Observa dificultats per a la promoció de les dones en l'empresa?

F. 2. 13. S'ha posat en marxa alguna acció per a incentivar la promoció de les dones en l'empresa?

F. 2. 14. Considera que les responsabilitats familiars poguessin influir en la promoció dins de l'empresa?

F. 2. 15. Existeix en l'empresa una definició dels diferents llocs de treball?

F. 2. 18. S'empra en l'empresa un únic sistema de promoció?

F. 2. 19. El sistema de promoció emprat en l'empresa és objectiu i controlable per la Representació Legal dels Treballadors (RLT)?

F. 2. 20. Existeixen departaments o àrees funcionals amb majors o menors possibilitats de promocionar?

F. 2. 21. S'observen diferències apreciables entre les seccions o departaments feminitzats i els masculinitzats quant a les possibilitats de promoció?

F. 2. 22. El personal contractat temporal i/o a temps parcial té iguals possibilitats de promoció que qui és fix i treballa la jornada completa?

G. 2. FORMACIÓ PROFESSIONAL

G. 2. 1. Existeix en l’empresa un Pla de Formació?

G. 2. 3. Quin tipus de cursos se solen impartir (tècnics, d'habilitats, etc.)?

G. 2. 4. Observa una menor assistència de les dones als cursos de formació respecte dels homes?

En cas afirmatiu,

G. 2. 5. S'han pres mesures per a evitar la no assistència de dones a aquests cursos?

G. 2. 8. La formació és de caràcter

G. 2. 10. Els cursos es realitzen:

En el lloc de treball

Fora del lloc de treball

On-line

En jornada laboral

Fora de la jornada laboral

Format...

- Tipus de curs 1 : ...
- Dirigit a : ...
----
- Tipus de curs 2 : ...
- Dirigit a : ...

G. 2.13. S'ofereixen facilitats o compensacions si els cursos s'ofereixen fora de l'horari laboral?

G. 2.14. Concedeixen ajudes al personal per a la formació externa (Màsters, etc.)?

Format...

- Tipus d’ajuda 1 : ...
- Dones beneficiàries : ...
- Homes beneficiàris : ...
- Total beneficiats : ...
----
- Tipus d’ajuda 2 : ...
- Dones beneficiàries : ...
- Homes beneficiàris : ...
- Total beneficiats : ...

G. 2.15. S'ofereix la possibilitat de rebre formació que no estigui directament relacionada amb el lloc de treball?

En cas afirmatiu, aquesta possibilitat està oberta a tota la plantilla?

G. 2.16. S'ha impartit formació sobre Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes?

Format...

- Dirigida a : ...
- Contingut : ...
----
- Dirigida a : ...
- Contingut : ...

G. 2.17. S'ha impartit formació específica per a dones?

Format...

- Dirigida a : ...
- Contingut : ...
----
- Dirigida a : ...
- Contingut : ...

G. 2.18. Tenen les treballadores les mateixes possibilitats d'accedir a la formació contínua que els treballadors?

H. 2. CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR, LABORAL I PERSONAL

H. 2. 1. És correcta la redacció del conveni col·lectiu o acords amb l'empresa, de tots els drets regulats per l'Estatut dels Treballadors?

* Recentment modificats per la Llei orgànica 3/2007 per a la Igualtat efectiva de dones i homes, en relació a permisos, excedències, reduccions de jornada, suspensions de contracte, etc.

H. 2. 2. Indiqui si la seva empresa disposa d'algun dels següents mecanismes per a contribuir a l'ordenació del temps de treball i afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral:

* Totes les mesures han de suposar una millora dels establert per llei

H. 2. 3. Qui utilitzen més aquestes mesures?

H. 2. 4.  Quants treballadors/es han estat pares/mares en l'últim any? Especificar la quantitat per sexe.

H. 2. 5. Qui fan més ús en l'empresa dels permisos?

H. 2. 6. Tenint en compte la realitat empresarial, sol·licitar una reducció de jornada laboral podria afectar d'alguna manera la situació professional dins de la companyia?

H. 2. 7. S'han acordat millores en relació a aquests drets?

H. 2. 8. En la pràctica diària el personal pot acollir-se a aquests drets sense cap mena de nosa o limitació per part de l'empresa?

H. 2. 9. Es produeixen discriminacions o algun tracte diferenciat en l'ús d'aquests drets en funció del tipus de contracte o de la durada de la jornada?

H. 2. 10. Utilitzen homes i dones en igual mesurada les excedències i/o les reduccions de jornada per a l'atenció de persones dependents?

Hi ha possibilitat d'establir jornada contínua o alguna fórmula mixta de torns de jornada contínua i partida a la setmana?

Hi ha possibilitat d'establir jornada contínua o alguna fórmula mixta de torns de jornada contínua i partida a la setmana?

H. 2. 13. Existeix flexibilitat per a l'entrada i la sortida del treball?

H. 2. 14. Quan es produeixen ampliació de jornada o es realitzen hores extraordinàries són compensats per temps lliure?

H. 2. 15. En un sistema de torns, hi ha possibilitat de girar torns en funció de les necessitats personals i familiars?

En els casos de reducció de jornada per custòdia legal el personal pot triar el torn i concretar l'hora?

H. 2. 16. S'incentiva d'alguna manera el fet que els homes facin ús dels permisos per a la cura de persones?

H. 2. 17. Té la plantilla determinats dies retribuïts a l'any de lliure disposició?

H. 2. 18. Hi ha la possibilitat d'agafar dies lliures addicionals no retribuïts?

I. 2. RETRIBUCIÓ I POLÍTICA SALARIAL

I. 2. 4. S'observen diferències apreciables entre les categories o grups professionals quant a retribució (salari basi més complements salarials)?

I. 2. 5. És igual el salari mitjà d'homes i dones d'una mateixa categoria o grup professional?

I. 2. 6. Existeixen diferències importants en el nombre d'hores setmanals treballades per homes i dones en les diferents categories professionals?

I. 2. 8. S'ha realitzat una valoració dels llocs de treball?

I. 2. 10. Quant als complements salarials, incentius o els beneficis socials es destinen en exclusiva a determinades categories laborals?

I. 2. 13. Existeixen plusos o millores “voluntàries”?

I. 2. 14. Hi ha col·lectius o categories professionals als quals no els sigui aplicable el conveni en matèria salarial?

J. SALUT LABORAL DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

J. 2. 1. S'ha realitzat algun tipus d'estudi per a detectar necessitats relatives a riscos laborals i salut laboral?

b) Es desprenen de l'estudi diferents necessitats entre dones i homes?

J. 2. 2. Tenen implantades mesures de salut laboral o prevenció de riscos laborals dirigides específicament a dones?

J. 2. 3. Existeixen mesures relatives a aquesta matèria que suposin una millora al que estableix la llei o el conveni col·lectiu?

J. 2. 4. Es contempla un pla de prevenció de riscos laborals en la teva empresa o en el teu conveni col·lectiu?

J. 2. 6. En l'avaluació de riscos laborals, es contemplen mesures per als riscos laborals que puguin afectar la preconcepció, embaràs i lactància?

J. 2. 7. En cas de risc durant l'embaràs i/o la lactància es compleix el contemplat per l'art. 26 de la Llei de prevenció de riscos laborals?

J. 2. 8. Existeix una relació de llocs de treball que no comportin riscos per a l'embaràs i la lactància?

K. 2. PREVENCIÓ DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I MORAL PER RAÓ DE SEXE EN L'ÀMBIT LABORAL

K. 2. 1. S'ha realitzat algun tipus d'estudi per a detectar possibles situacions d'assetjament, tant psicològic com sexual?

K. 2. 2. Amb anterioritat a la Llei per a la Igualtat, s’ha posat en marxa alguna mesura concreta contra l’assetjament sexual per raó de sexe?

K. 2. 3. Té previst algun programa específic per a dones en situació o risc d'exclusió?

K. 2. 4. La Llei per a la Igualtat estableix que les empreses hauran de promoure condicions que evitin l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per a donar llit a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat objecte del mateix (art. 48.1)

Format...

Mesures de prevenció :
- Mesura 1 : ...
- Mesura 2 : ...
----
Procediments específics :
- Procediment 1 : ...
- Procediment 2 : ...

K. 2. 8. Es coneix d'algun cas en el qual, a una treballadora o treballador, per defensar-se d'un acte de discriminació sexual, com a forma de represàlia se li ha sotmès a un tracte diferenciat d'inferioritat respecte a la plantilla?

En cas afirmatiu...

¿Se li ha obligat a un treball en excés o difícil de realitzar?

¿Se li ha obligat a un treball per el qual no té qualificació o que requereixen una qualificació menor?

Se li ha tractat de manera vexatòria?

No se li ha informat o se li ha informat de manera hostil sobre els diferents aspectes del seu treball?

K. 2. 9. Existeix en l'empresa o en el conveni col·lectiu alguna regulació sobre l'assetjament per raó de sexe o l'assetjament sexual?

En cas afirmatiu...

És conforme a la normativa vigent?

K. 2. 10. Es té coneixement d'algun cas d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de sexe en l'empresa?

En cas afirmatiu...

Va comptar la víctima amb el suport necessari per a denunciar?

Es va obrir un procés de recerca?