Fundació URV

Economia

Memòria econòmica i auditoria - Històric

La memòria econòmica de la FURV, de caràcter anual, és l'instrument primordial de rendició de comptes. Està integrada pel balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria. La gestió i els documents són auditats anualment. Aquí podeu consultar l'històric d'informes d'auditoria publicats.

Any Memòria econòmica i comptes anuals Informe Auditoria
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Revisió i actualització - 31.05.2023

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.