Política de qualitat i Corporate Compliance

El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) de la Fundació URV (FURV) satisfà des de l'àmbit universitari les necessitats tecnològiques i de serveis generats pels sectors productius i d'administració, mitjançant la gestió de Transferència de Tecnologia i Coneixements, la gestió de la Propietat Industrial i Intel·lectual, la Vigilància Tecnològica, l'Emprenedoria i l'oferta d'Infraestructures de Transferència. Per millorar de forma contínua, la qualitat dels nostres serveis i assegurar que aquests són conformes a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 i a la prevenció de la responsabilitat penal, s'ha establert un Sistema de Gestió de la Qualitat i un programa de Compliment Normatiu (Corporate Compliance), que revisat periòdicament assegura que es compleixen els objectius de Qualitat i de responsabilitat penal, i que de forma resumida són els següents:

  • Fomentar, estimular, gestionar i desenvolupar el flux de coneixement i tecnologia, establir contractes i convenis en els àmbits estatal i internacional amb l'objectiu d'impulsar projectes de recerca i desenvolupament, així com canals que permetin millorar la comunicació i establir relacions entre la URV i l'entorn socioeconòmic (universitats, instituts de recerca, centres tecnològics, parcs científics i tecnològics, empreses i associacions).
  • Encarregar-se de la gestió econòmica, administrativa i comptable dels esmentats contractes i convenis.
  • Assessorar el personal acadèmic, els serveis, els departaments, les escoles i les facultats, a més de les autoritats acadèmiques. També donar-los suport tant per negociar, signar i executar contractes i convenis de recerca, d'innovació i de prestació de serveis.
  • Potenciar la transferència de tecnologia i la valorització dels resultats de la URV a fi d'utilitzar-la, difondre-la i comercialitzar-la.
  • Assessorar el registre de patents i altres drets, i també les negociacions entre el personal acadèmic i les empreses a l'hora d'explotar-les.
  • Impulsar la creació d'empreses mitjançant mecanismes d'incubació i generació centrífuga (Spin-Offs).
  • Fer promoció externa/interna amb l'objectiu de facilitar la implantació de Spin-Offs d'alt valor afegit en les infraestructures de transferència del CTTi de la FURV i de projectes de transferència de tecnologia amb empreses.
  • Actuar com a centre d'informació i coordinació per a les empreses i altres entitats privades o públiques que vulguin establir amb la URV relacions especials pel que fa a la promoció d'estudis, contractes de recerca, assistència tècnica i consultoria, etc.
  • Compliment de la Llei Orgànica 1/2015 de 30 de març per la qual es reforma el Codi Penal incorporant a l'ordenament jurídic espanyol un nou marc de la responsabilitat penal de la persona jurídica.
  • Altres objectius no esmentats que serveixin per millorar les relacions de la URV amb l'entorn.

Així mateix, la Direcció de la FURV, amb la missió principal d'assolir l'absoluta satisfacció de les necessitats i expectatives de clients interns i externs i altres parts interessades, dóna suport, dota de recursos i impulsa el centre perquè tothom treballi sempre complint i promocionant els valors d'ètica, independència, confidencialitat i esperit de servei, tot vetllant contínuament perquè aquests siguin entesos i aplicats pel personal propi, proveïdors i altres col·laboradors, amb la visió de convertir-nos en un centre de referència al Sud d'Europa. Per aconseguir-ho, l'estratègia consisteix en millorar els processos de la nostra organització, formar el personal i dotar-lo dels recursos necessaris per tal d'aconseguir l'excel·lència en la gestió de la recerca. Així mateix, vetllarà perquè es compleixin els requisits legals vigents i es millori l'eficàcia del sistema de gestió. Aquest fet s'assoleix quan, per una banda, l'organització disposa i posa a l'abast els mitjans necessaris de mitigació i control i, per l'altra, quan els treballadors, informats d'aquest fet, realitzen les seves funcions amb professionalitat i bona praxis segons el nostre codi ètic.

La Direcció hi donarà suport amb la seva organització, impulsarà les activitats de millora contínua i potenciarà també la formació contínua dels seus professionals, perquè tots participin de l'interès comú que és oferir la millor qualitat de servei. Així mateix, vetllarà perquè els seus clients, proveïdors i altres parts interessades participin en la millora de la qualitat dels serveis, ja sigui amb suggeriments, actuacions i col·laboració en la presa de decisions.

Tarragona, abril de 2024

Fundació URV