Fundació URV

Bon Govern

El 10 de desembre de 2014, es va publicar al BOE la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En data 31 de desembre de 2014, es va publicar al DOGC número 6780, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La FURV, compromesa amb la transparència i conscient de la seva responsabilitat d'oferir a la societat en general, i també a la comunitat universitària, la màxima informació actualitzada de les seves activitats, posa a la vostra disposició aquest Portal de Transparència, amb l'objectiu d'oferir accés a la informació, i garantint-ne el lliure accés i la interoperabilitat de les dades.

Qualitat

El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) de la FURV disposa del Sistema de Gestió integrat de Qualitat i Gestió de la R+D+i d'acord amb la norma la ISO 9001:2015 i la Norma UNE 166.002:2006, respectivament. Aquest sistema de gestió integrat permet millorar, organitzar i sistematitzar les activitats que es duen a terme.

Amb la intenció i els objectius en la responsabilitat social corporativa, el CTTi ha elaborat el Codi ètic i de conducta - Innovació, Recerca, Desenvolupament i Integritat, el full de ruta dels valors del CTTI.

     

Certificat ISO 9001:2015 

Certificat UNE 166.002:2014

Històric

Certificat ISO 9001:2015 (Vàlid fins 28.02.2018)

Certificat UNE 166.002:2014 (Vàlid fins 18.09.2019)

Certificat ISO 9001:2008 (Vàlid fins 19.04.2017)

Certificat UNE 166.002:2006 (Vàlid fins 23.03.2016)

El Centre de Formació Permanent (CFP) està certificat amb la norma ISO 9001:2015, respecte al Disseny, gestió i avaluació d'accions formatives de formació permanent i també està acreditat pel programa Audit de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya AQU-ANECA que avala el seu Sistema Intern de Garantia de la Qualitat.

Certificat ISO 9001:2015 Acreditació AUDIT

La Direcció dels dos centres, CTTi i CFP, ha definit una política de qualitat amb la qual està compromesa i ha establert els canals adequats per a comunicar-la al personal, clients interns i externs i altres persones interessades.

Revisió i actualització - 13.09.2018

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.