Fundació URV

Bon Govern

El 10 de desembre de 2014, es va publicar al BOE la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En data 31 de desembre de 2014, es va publicar al DOGC número 6780, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La FURV, compromesa amb la transparència i conscient de la seva responsabilitat d'oferir a la societat en general, i també a la comunitat universitària, la màxima informació actualitzada de les seves activitats, posa a la vostra disposició aquest Portal de Transparència, amb l'objectiu d'oferir accés a la informació, i garantint-ne el lliure accés i la interoperabilitat de les dades.

Qualitat

El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) de la FURV disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat d'acord amb la norma la ISO 9001:2015. Aquest sistema de gestió permet millorar, organitzar i sistematitzar les activitats que es duen a terme.

Amb la intenció i els objectius en la responsabilitat social corporativa, el CTTi ha elaborat el Codi ètic i de conducta - Innovació, Recerca, Desenvolupament i Integritat, el full de ruta dels valors del CTTI.

     

Certificat ISO 9001:2015

Històric

Certificat ISO 9001:2015 (Vàlid fins 28.02.2018)

Certificat UNE 166.002:2014 (Vàlid fins 18.09.2019)

Certificat ISO 9001:2008 (Vàlid fins 19.04.2017)

Certificat UNE 166.002:2006 (Vàlid fins 23.03.2016)

El Centre de Formació Permanent (CFP) està certificat amb la norma ISO 9001:2015, respecte al Disseny, gestió i avaluació d'accions formatives de formació permanent i també està acreditat pel programa Audit de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya AQU-ANECA que avala el seu Sistema Intern de Garantia de la Qualitat.

Certificat ISO 9001:2015 Acreditació AUDIT

La Direcció dels dos centres, CTTi i CFP, ha definit una política de qualitat amb la qual està compromesa i ha establert els canals adequats per a comunicar-la al personal, clients interns i externs i altres persones interessades.

Protecció de Dades

La Fundació URV aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa legal. Aquests tractaments es detallen al Registre d'Activitat de Tractaments (PDF)

           

Compliance

La Llei Orgànica 1/2015 de 30 de març reforma el codi Penal incorporant a l'ordenament jurídic un nou marc de responsabilitat penal de la persona jurídica. És per això que durant l'any 2017 la direcció de la Fundació URV, amb el vist i plau del Patronat, va decidir implantar un pla de prevenció de la responsabilitat penal en l'entitat (Corporate Compliance Program). Aquest pla, a més d'un imperatiu ètic, és un requisit essencial del bon govern que té per objectiu la millora de la reputació de l'entitat vers clients, proveïdors i usuaris tot optimitzant els processos operatius amb actuacions de vigilància i control proporcionada per tal d'evitar els delictes, la imputació i la condemna penal de l'entitat, dels seus administradors i directius així com servir per a una millor integració de tots els treballadors en les diferents àrees de treball, en els seus processos i les seves responsabilitats professionals.

Revisió i actualització - 01.10.2019

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.