Política de qualitat i d'R+D+I

El Centre de Transferència de Tecnologia de la Fundació URV (CTTi) satisfà des de l'àmbit universitari les necessitats tecnològiques i de serveis generats pels sectors productius i d'administració, mitjançant la gestió de Transferència de Tecnologia i Coneixements, la gestió de la Propietat Industrial i Intel·lectual, la Vigilància Tecnològica, l'Emprenedoria i l'oferta d'Infraestructures de Transferència (Viver d'Empreses). Per a millorar de forma contínua la qualitat dels nostres serveis i assegurar que aquests són conforme a les normes UNE-EN-ISO 9001:2015 i UNE 166002:2014, s'ha establert aquest Sistema de Gestió Integrat de la Qualitat i de gestió de la R+D+i, i que revisat periòdicament assegura que es compleixen tant els objectius de qualitat i de R+D+i, com els estratègics següents:

  • Fomentar, estimular, gestionar i desenvolupar el flux de coneixement i tecnologia, establir contractes i convenis en els àmbits estatal i internacional amb l'objectiu d'impulsar projectes de recerca i desenvolupament, així com canals que permetin millorar la comunicació i establir relacions entre la URV i l'entorn socioeconòmic (universitats, instituts de recerca, centres tecnològics, parcs científics i tecnològics, empreses i associacions).
  • Encarregar-se de la gestió econòmica, administrativa i comptable dels esmentats contractes i convenis.
  • Assessorar el personal acadèmic, els serveis, els departaments, les escoles i les facultats, a més de les autoritats acadèmiques. També donar-los suport tant per negociar, signar i executar contractes i convenis de recerca, d'innovació i de prestació de serveis.
  • Potenciar la transferència de tecnologia i la valorització dels resultats de la URV a fi d'utilitzar-la, difondre-la i comercialitzar-la.
  • Assessorar el registre de patents i altres drets, i també les negociacions entre el personal acadèmic i les empreses a l'hora d'explotar-les.
  • Impulsar la creació d'empreses mitjançant mecanismes d'incubació i generació centrífuga (Spin Offs).
  • Fer promoció externa/interna amb l'objectiu de facilitar la implantació de Spin Offs d'alt valor afegit en el Viver d'Empreses - CTTi - FURV i de projectes de transferència de tecnologia amb empreses.
  • Actuar com a centre d'informació i coordinació per a les empreses i altres entitats privades o públiques que vulguin establir amb la URV relacions especials pel que fa a la promoció d'estudis, contractes de recerca, assistència tècnica i consultoria, etc.
  • Altres objectius no esmentats que serveixin per millorar les relacions de la URV amb l'entorn.

La Direcció, amb la missió principal d'assolir l'absoluta satisfacció de les necessitats i expectatives de clients interns i externs i altres parts interessades, dóna suport, dota de recursos i impulsa el centre perquè tothom treballi sempre complint i promocionant els valors d'ètica, independència, confidencialitat i esperit de servei i vetllant contínuament perquè aquests siguin entesos i aplicats pel personal del CTTi, proveïdors i altres col·laboradors, amb la visió de convertir-nos en el centre referent al Sud d'Europa. Així mateix, vetlla perquè es compleixin els requisits legals vigents i aplicables i es millori l'eficàcia del sistema de gestió.

La Direcció donarà suport amb la seva organització, dotarà de recursos i impulsarà les activitats de millora contínua i potenciarà també la formació contínua dels seus professionals, perquè tots participin de l'interès comú que és oferir la millor qualitat de servei. Així mateix, vetllarà perquè els seus clients, proveïdors i altres parts interessades participin en la millora de la qualitat dels serveis, ja sigui amb suggeriments, actuacions i col·laboració en la presa de decisions.

Lourdes Jané i Ros
Directora del CTTi
Fundació URV (FURV)