Política de Qualitat

En la línia de les organitzacions en aprenentatge continu, la política de qualitat del Centre de Formació Permanent reforça la pròpia capacitat d’aprenentatge de l'organització mitjançant el desenvolupament de les competències i les habilitats de les persones que hi treballen i un sistema de gestió del coneixement que promogui l’accés i l’ús compartit de la informació, de manera que es creï un clima de relació i coresponsabilitat de les persones que integren l’organització.

En la definició de la seva política de qualitat la direcció es compromet a:

 • Desenvolupar una oferta formativa de qualitat adequada a les necessitats de formació al llarg de la vida de les persones i les organitzacions
 • Proporcionar els mitjans econòmics, materials i humans per al bon desenvolupament del sistema
 • Implantar i mantenir actualitzat un sistema de gestió de la qualitat del conjunt de l'organització orientat a la millora contínua
 • Vetllar per la qualitat dels processos de disseny, de l'elaboració de l'oferta, el màrqueting i comunicació, així com de la gestió acadèmica i de l'avaluació i el desenvolupament de les accions formatives
 • Promoure la cooperació entre la universitat i la societat
 • Orientar el conjunt de l'organització a la millora contínua
 • Potenciar la comunicació amb criteris de transparència en el si de l'organització 
                                                                

Els seus marcs de referència se subscriuen als estatuts de la Fundació URV i a la legislació aplicable a fundacions;  al Codi Civil Català; a la Normativa de Formació Permanent de la Universitat Rovira i Virgili, al pla estratègic de Qualitat i als estatuts de la URV,  així com la legislació universitària vigent; a les línies d'orientació que es proposen des de la Carta Magna de les Universitats Europees i el Memoràndum de la Comissió Europea sobre l'educació i l'aprenentatge permanent; als requisits establerts per la norma ISO 9001; a les directrius del certificat Audit així també com a la normativa vigent que pugui afectar al desenvolupament de  l'organització.

 • CERTIFICACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
 • Segons les directrius recollides en la norma:
  UNE-EN ISO 9001:2008
 • Certificació Audit per AQU - ANECA
 • CERTIFICACIÓ AUDIT PER AQU / ANECA
 • Per ajudar-nos a millorar els serveis que us oferim, podeu emplenar els següents formularis: